Υπηρεσίες

Λογιστικές

Ίδρυση και Οργάνωση Εταιριών.

Οργάνωση – Καθοδήγηση - Επίβλεψη Εσωτερικών λογιστηρίων εταιριών.

Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών Βιβλίων για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης.

Εργατικών - Ασφαλιστικών

Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.

Κατάρτιση και υποβολή Α.Π.Δ.

Κατάρτιση και Υποβολή όλων των εντύπων για τον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ελεγκτικές

Σχεδιασμός και προετοιμασία Φορολογικών ελέγχων.

Υποστήριξη κατά την διάρκεια Φορολογικών ελέγχων.

Φορολογικές

Σύνταξη και Υποβολή όλων των Φορολογικών δηλώσεων ( Δηλώσεις ΦΠΑ , Εισοδήματος , Παρακρατούμενων Φόρων , Χαρτοσήμου , ΚΦΑΣ )

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακινήτων.

Εγγραφή στο RSS - Υπηρεσίες