Λογιστικές

Ίδρυση και Οργάνωση Εταιριών.

Οργάνωση – Καθοδήγηση - Επίβλεψη Εσωτερικών λογιστηρίων εταιριών.

Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών Βιβλίων για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης.

Παρακολούθηση -Τήρηση - Επίβλεψη Βιβλίου αποθήκης και Παραγωγής.

Μετατροπή - Συγχώνευση εταιριών.

Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων και συγκριτικών στοιχείων σε 3 μηνιαία περίοδο για ορθή λήψη αποφάσεων.

Βιβλία κοστολογίου και Παρακολούθηση οικοδομοτεχνικών έργων.