Φορολογικές

Σύνταξη και Υποβολή όλων των Φορολογικών δηλώσεων ( Δηλώσεις ΦΠΑ , Εισοδήματος , Παρακρατούμενων Φόρων , Χαρτοσήμου , ΚΦΑΣ )

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακινήτων.

Φορολογικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων.

Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο Νόμο.