Ελεγκτικές

Σχεδιασμός και προετοιμασία Φορολογικών ελέγχων.

Υποστήριξη κατά την διάρκεια Φορολογικών ελέγχων.

Συμβιβασμοί και Προσφυγές.

Εσωτερικός Έλεγχος λογιστηρίων.

Εσωτερικός διαχειριστικός έλεγχος.