Φορολογικά Νέα

Εγγραφή στο Ροή Φορολογικά Νέα Φορολογικά Νέα
Φορολογική Λογιστική πύλη ενημέρωσης
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 12 λεπτά

Καταχώριση στοιχείων και υποβολή υποστηρικτικών δικαιολογητικών στο Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων πλωτών μέσων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου για τη λήψη μοναδικού αριθμού εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) πλωτών μέσων από α) εγκαταστάτες συστημάτων...

Κυρ, 19/05/2024 - 00:00


Καταχώριση στοιχείων και υποβολή υποστηρικτικών δικαιολογητικών στο Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων πλωτών μέσων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου για τη λήψη μοναδικού αριθμού εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) πλωτών μέσων από α) εγκαταστάτες συστημάτων παρακολούθησης Εισροών-Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων, β) εγκαταστάτες συσκευών AIS και γ) ναυλωτές.

Στην εγκύκλιο Ε.2014/21.2.2024 «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» αναφέρονται:

«ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. Ε.2076/2021 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1061/2021 (Β'1171) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΔΑ: Ω56Ν46ΜΠ3Ζ-95Φ) β) Η αριθ. Α.1061/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Επικράτειας και του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΒΊ171)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ    

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Παροχή οδηγιών σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπου καταχωρίζονται τα στοιχεία των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τα πλωτά μέσα.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Με την παρούσα εγκύκλιο ορίζονται:
1. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Τα χρονοδιαγράμματα απογραφής των υπόχρεων προσώπων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων
3. Οδηγίες για τη χρήση του Μητρώου

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Το πεδίο εφαρμογής αφορά τα υπόχρεα πρόσωπα καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων πλωτών μέσων του άρθρου 3 της αριθ. Α.1061/2021 Κ.Υ.Α, τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα ενεργειακά προϊόντα προβλέπεται μια σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δημιουργία «Μητρώου δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων», εφεξής «Μητρώου δεξαμενών».

Με τη β) ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α. η οποία κοινοποιήθηκε με την α) ανωτέρω εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα, στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών της ΑΑΔΕ.

Στο Μητρώο Δεξαμενών απογράφονται όλες οι δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων προκειμένου οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές να προβαίνουν στον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων από τους υπόχρεους φορείς και στην καλύτερη παρακολούθηση των ενεργειακών προϊόντων. Ειδικότερα, αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας του μητρώου δεξαμενών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Σε εκτέλεση του άρθρου 8 «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πλωτών Μέσων» της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ανακοινώνεται με την παρούσα ότι η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών είναι η 19η.03.2024. Από την ημερομηνία αυτή η εφαρμογή του Μητρώου δεξαμενών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr.

Κατά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του μητρώου οι κάτωθι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να προβούν στην πλήρη καταχώριση των στοιχείων του άρθρου 4 και στην υποβολή των υποστηρικτικών δικαιολογητικών του άρθρου 5 της ανωτέρω ΚΥΑ προκειμένου για τη λήψη μοναδικού αριθμού εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) του πλωτού μέσου, στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

Από 19/03/2024 έως και 19/05/2024:
α. Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης Εισροών-Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων,
β. ο εγκαταστάτης συσκευής AIS
γ. ο ναυλωτής


Από 19/05/2024 έως και 19/08/2024:

- Ο πλοιοκτήτης.

Οι ως άνω υπόχρεοι φορείς πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Δεξαμενών στην προαναφερόμενη προθεσμία και να ενημερώσουν τον πλοιοκτήτη με κάθε πρόσφορο μέσο για την ολοκλήρωση της καταχώρισής τους. Εν συνεχεία, ο πλοιοκτήτης οφείλει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, να καταχωρίσει τα στοιχεία του, να επιλέξει τα υπόχρεα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται σε σχέση με το πλωτό μέσο που καταχωρίζει και να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει μοναδικό αριθμό εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) των δεξαμενών των πλωτών μέσων.
Επισημαίνεται ότι στα χρονικά διαστήματα που θα οριστούν με νεότερη διαταγή αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της υπολογιστικής μονάδας στο πλωτό μέσο, θα πρέπει:
α) ο εγκαταστάτης της υπολογιστικής μονάδας συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων να καταχωρίσει τα στοιχεία του στο Μητρώο Δεξαμενών και
β) Ο πλοιοκτήτης να καταχωρίσει τα στοιχεία της υπολογιστικής μονάδας στο Μητρώο Δεξαμενών.

2. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος δε διαθέτει διαπιστευτήρια TAXISnet θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία πιστοποίησης χρηστών των εφαρμογών TAXISnet. Επιπρόσθετα, έχει υλοποιηθεί για τις ανάγκες της εν λόγω εφαρμογής η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακής εξουσιοδότησης εκπροσώπου του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, το οποίο είναι υπόχρεο καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο δεξαμενών, για τη χρήση της εφαρμογής για λογαριασμό του προσώπου αυτού.

3. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών και τη λήψη του μοναδικού αριθμού εγγραφής δεξαμενών, ήτοι το αργότερο έως 19/11/2024, προβαίνουν στον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρισθέντων από τους υπόχρεους στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6.

4. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη λειτουργία της εφαρμογής, παρέχεται υποστήριξη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο τηλέφωνο 213 162 1000.
».
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Α.1061/12.3.2021 (ΦΕΚ Β' 1171/26.3.2021) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

Ε.2076/7.4.2021 «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1061/12-3-2021 (Β'1171) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»»

Υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις κατασκευαστές ERP, εκτός εάν διαθέτουν ή υποστηρίζουν τεχνικά έκδοση σχετικού λογισμικού αποκλειστικά διατιθέμενη σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με...

Παρ, 17/05/2024 - 00:00


Υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις κατασκευαστές ERP, εκτός εάν διαθέτουν ή υποστηρίζουν τεχνικά έκδοση σχετικού λογισμικού αποκλειστικά διατιθέμενη σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με τα τερματικά EFT/POS που διαθέτουν, οι οποίες δεν επιτρέπουν κατ’ ελάχιστο την ελεύθερη πληκτρολόγηση στο τερματικό EFT/POS.

Ι.
Στην απόφαση Α.1054/10.4.2024 (ΦΕΚ Β' 2197/10.4.2024) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμβατότητας που συντάσσουν οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ καθώς και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής και της τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης τύπων ΦΗΜ ή Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) με τύπους τερματικών EFT/POS, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ)» ορίζονται:

«αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τύπο, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τον χρόνο υποβολής Δήλωσης Συμβατότητας που υποβάλλουν οι οντότητες με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ καθώς και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ή τεχνικής υποστήριξης αυτών, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης τύπων ΦΗΜ ή Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) με τύπους τερματικών EFT/POS,

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (εφεξής ΦΗΜ)»: Το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η εσωτερική μνήμη ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων - Δελτίων και λοιπών εκδιδομένων στοιχείων, ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal), η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

2. Ως «Χρήστης ΦΗΜ»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που είναι κάτοχος ενεργού ΦΗΜ όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

3. Ως «Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ»: Η οντότητα, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία ΦΗΜ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 (Β' 497) απόφασης της ΓΓΔΕ.

4. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»:
Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/ επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

5. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (π.χ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (π.χ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

6. Ως «Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ»:
Το Μητρώο που τηρείται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ που παρέχονται στους Χρήστες ΦΗΜ.

7. Ως «Κατασκευαστής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»)»
: Η οντότητα που κατασκευάζει ή υποστηρίζει τεχνικά λογισμικό, που επιτρέπει σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 να διαχειρίζονται και να ενσωματώνουν σε ένα σύστημα επιχειρηματικές λειτουργίες τους και, σε κάθε περίπτωση την παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων.

8. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

9. Ως «αναβάθμιση των ΦΗΜ» νοείται το σύνολο των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι κάτοχοι άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ για την αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή firmware) ΦΗΜ με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσής τους με τα Μέσα Πληρωμών των χρηστών, όπως αυτές τίθενται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

10. Ως «Δήλωση Συμβατότητας»: Η δήλωση συμβατότητας της παρ. 4 του άρθρου 15Β ΚΦΔ που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ οι οντότητες με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και αυτές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) και της τεχνικής υποστήριξης αυτών, με την υποβολή της οποίας βεβαιώνουν ότι οι τύποι ΦΗΜ που έχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια καταλληλότητας, καθώς και τα Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (ERP) είναι συμβατά με τους τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ.

Άρθρο 2
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ


Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης εγκατάστασης και λειτουργίας Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) δηλώνουν τη συμβατότητα των τύπων ΦΗΜ που έχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια καταλληλότητας, ή των Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), κατά περίπτωση, με τους τύπους Μέσων Πληρωμών σχετικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 15Β ΚΦΔ, ως ορίζεται στο υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ


Στη Δήλωση Συμβατότητας της παρ. 4 του άρθρου 15Β ΚΦΔ αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δεδομένα:

α) ΑΦΜ ημεδαπής ή ΑΦΜ αλλοδαπής (Tax Identification Number - TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, επωνυμία, διεύθυνση έδρας και χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και του Νόμιμου Εκπροσώπου αυτής.

β) Δήλωση της ιδιότητας του υπόχρεου ως εξής:

(βα) Οντότητα με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ.

(ββ) Οντότητα με αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ή/και την τεχνική υποστήριξη των εν λόγω προγραμμάτων.

γ) Είδος Δήλωσης Συμβατότητας ως εξής:

(γα) Αρχική για την δήλωση υπαρχόντων στην αγορά και εν χρήσει τύπων ΦΗΜ ή εκδόσεων Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP)

(γβ) Τροποποιητική για κάθε προσθήκη νέων ή απόσυρση υπαρχόντων τύπων ΦΗΜ ή εκδόσεων Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ή την προσθήκη δυνατότητας διασύνδεσης με υπάρχοντα ή νεότερα Μέσα Πληρωμών που θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ μετά την έκδοση της παρούσας.

δ) Κείμενο συμβατότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 4 και 5 της παρούσας.

ε) Τύποι ΦΗΜ (Πίνακας Α) ή Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (ERP) που διακρίνονται βάσει Εμπορικής Ονομασίας με αριθμό έκδοσης (version) (Πίνακας Β) που διατίθενται στην ελληνική επικράτεια και διασυνδέονται εναρμονιζόμενοι/α με τις, κατά περίπτωση, λειτουργικές απαιτήσεις με Τύπους Μέσων Πληρωμών, που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ, ανά Πάροχο Μέσων Πληρωμών (NSP), με ένδειξη περί δυνατότητας ή μη, επιτυχούς διασύνδεσης καθώς και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών και των τεχνικών ελέγχων για τη διασφάλιση της συμβατότητας.

στ) Με την υποβολή της Δήλωσης αποδίδεται από την ΑΑΔΕ:

(στα) Ημερομηνία υποβολής δήλωσης

(στβ) Αριθμός δήλωσης

(στγ) Κωδικός της, κατά περίπτωση, υπόχρεης οντότητας.

Άρθρο 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΗΜ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1098/2022 ΚΑΙ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ


1. Σε περίπτωση διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP), η οντότητα Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ ΚΦΔ κατά τη διασύνδεση εκάστου τύπου ΦΗΜ με Τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

2. Σε περίπτωση διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ που συνεργάζεται με Εμπορικό/Λογιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης (ERP) για την έκδοση φορολογικών παραστατικών, η οντότητα Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ ΚΦΔ κατά τη διασύνδεση εκάστου τύπου ΦΗΜ με Τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

Άρθρο 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING, «ERP») ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ


Σε περίπτωση διασύνδεσης Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (ERP) που συνεργάζεται για την έκδοση φορολογικών παραστατικών με ΦΗΜ ή με λογισμικό Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (εφεξής ΥΠΑΗΕΣ) η οντότητα Κατασκευαστής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ ΚΦΔ κατά τη διασύνδεση εκάστης έκδοσης Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (ERP) με Τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


Η υποβολή της Δήλωσης Συμβατότητας λαμβάνει χώρα:

1. Εφόσον πρόκειται για Κατόχους άδειας Καταλληλότητας ΦΗΜ που διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας):

α) ως ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως την 19η Απριλίου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης,

β) ως ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως και την 17η Μαΐου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.


2. Εφόσον πρόκειται για οντότητες με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία ΦΗΜ και αιτούνται τη λήψη άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ, κατά τον χρόνο υποβολής και των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη λήψη της άδειας καταλληλότητας σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης της ΓΓΔΕ.

3. Εφόσον πρόκειται για Κατασκευαστές Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»)», τα οποία συναποτελούν είτε με ΦΗΜ είτε με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) το ταμειακό σύστημα και διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας), ως ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως και την 17η Μαΐου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.

4. Εφόσον πρόκειται για Κατασκευαστές Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), ανεξάρτητα από το εάν οι οντότητες είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές, και διαθέτουν ή υποστηρίζουν τεχνικά έκδοση σχετικού λογισμικού αποκλειστικά διατιθέμενη σε οντότητες της περ. δ' της παρ. 2.5 της Α.1157/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως και την 4η Οκτωβρίου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.

5. Εφόσον πρόκειται για Κατασκευαστές Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») και πρόκειται να διαθέσουν στην ελληνική επικράτεια σχετικό λογισμικό μετά την 17η Μαΐου 2024, έως και την προηγούμενη της πρώτης διάθεσης του ως άνω λογισμικού, με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

6. Σε περίπτωση που νεότεροι τύποι Μέσων Πληρωμών συμπεριληφθούν σε δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ μετά την δημοσίευση της παρούσας, οι αντίστοιχες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Συμβατότητας με τις οποίες δηλώνεται η δυνατότητα ή μη, επιτυχούς διασύνδεσης με τα νεότερα αυτά Μέσα υποβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την υποβολή και την ανάρτηση στην ψηφιακή πύλη «myAADE» των εκάστοτε Δηλώσεων Συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ που τα συμπεριλαμβάνουν.

7. Σε περίπτωση επίτευξης τεχνικής δυνατότητας διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ ή έκδοσης λογισμικού εμπορικού/ λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τύπους Μέσων Πληρωμών, μεταγενέστερα της υποβολής Δήλωσης Συμβατότητας με σχετική ένδειξη αδυναμίας διασύνδεσης, οποτεδήποτε, με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών του εκ νέου ελέγχου της συμβατότητας, την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

8. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο παύσει η δυνατότητα διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ ή έκδοσης λογισμικού εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τύπους Μέσων Πληρωμών ή και συνολικά με κάθε τύπο Μέσου Πληρωμών έως την την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου έλαβε χώρα η παύση δυνατότητας επιτυχούς διασύνδεσης.

9. Οι υπόχρεες οντότητες των άρθρων 4 και 5, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανά περίπτωση, αποστέλλουν τη Δήλωση Συμβατότητας του άρθρου 15Β ΚΦΔ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: (ts.compliance@aade.gr). Η εν λόγω Δήλωση φέρει γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου που εκδίδεται στην ψηφιακή πύλη «gov.gr» του νόμιμου εκπροσώπου της εκάστοτε ημεδαπής ή αλλοδαπής υπόχρεης οντότητας με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αλλοδαπής οντότητας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή, καθώς και στην τεχνική υποστήριξη Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), χωρίς μόνιμη εγκατάσταση, η ανωτέρω Δήλωση φέρει νόμιμη θεώρηση για χρήση στην Ελλάδα (π.χ. Apostille).

Άρθρο 7
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


1. Σε περίπτωση που Χρήστες Μέσων Πληρωμών που υπέχουν ταυτόχρονα υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή ΥΠΑΗΕΣ κατά τη διενέργεια των λιανικών συναλλαγών τους ή κάνουν προαιρετική χρήση ΦΗΜ, διαθέτουν Μέσα που δεν δύνανται να διασυνδεθούν με τον/τους τύπους ΦΗΜ ή με το λογισμικό Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που χρησιμοποιούν οφείλουν να επιλέξουν και να εγκαταστήσουν συνδυασμό τύπου Μέσου Πληρωμής και τύπου ΦΗΜ ή λογισμικού Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων επιλογής τους που να συμμορφώνεται με τις κατά περίπτωση προδιαγραφές διασύνδεσης εντός των ειδικότερων προθεσμιών που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.


2. Η δήλωση συμβατότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη ή τη διατήρηση σε ισχύ της άδειας καταλληλότητας εκάστοτε τύπου ΦΗΜ, καθώς και για τη νόμιμη χρήση των Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης «ERP», προκειμένου το εν λόγω λογισμικό να διασυνδέεται με τους ΦΗΜ ή με τα λογισμικά Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

3. Οι οντότητες που υποστηρίζουν τεχνικά τους τύπους ΦΗΜ και ERP για τις οποίες έχουν υποβληθεί δηλώσεις συμβατότητας οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες διασύνδεσης εντός των ειδικότερων προθεσμιών που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση επέρχονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

4. Η ΑΑΔΕ δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί τις Δηλώσεις Συμβατότητας των οντοτήτων των άρθρων 4 και 5 της παρούσας εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν υποβληθεί βάσει ψευδών, ανακριβών ή αλλοιωμένων δεδομένων και τεχνικών ενδείξεων. Τυχόν ανάκληση της Δήλωσης Συμβατότητας επιφέρει τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

Άρθρο 8
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣO browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

».ΙΙ. Στο από 10.4.2024 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε. αναφέρονται:

«ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας ΦΗΜ – καθορίζεται η κατασκευή και τεχνική υποστήριξη ERP

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευρύνει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και θέτει ως υποχρεωτική την υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από τους κατόχους Άδειας Καταλληλόλητας ΦΗΜ ή τους κατασκευαστές ERP για τους τύπους ΦΗΜ ή τα εμπορικά/λογιστικά προγράμματα (ERP) που διασυνδέονται με τερματικά EFT/POS αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1054/2024) καθορίζεται η υποχρέωση των παραπάνω επιχειρήσεων να υποβάλλουν Δήλωση Συμβατότητας, προκειμένου να δηλώσουν ότι οι τύποι ΦΗΜ, ή τα ERP, αντίστοιχα, που διαθέτουν στις επιχειρήσεις είναι συμβατά με τα EFT/POS τερματικά που οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) ή Μέσων Πληρωμών (NSPs) έχουν συμπεριλάβει στις Δηλώσεις Συμμόρφωσης διαθέτοντάς τα νόμιμα στην αγορά και παράλληλα να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ, καθώς και στον τομέα κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Πιο συγκεκριμένα οι Δηλώσεις Συμβατότητας πρέπει να υποβληθούν από:

Κατόχους άδειας Καταλληλότητας ΦΗΜ:
- που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α.1098/2022, έως και τις 19.4.2024.
- που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α.1155/2023, έως και τις 17.05.2024
- από επιχειρήσεις που αιτούνται χορήγηση άδειας καταλληλότητας για νέο τύπο ΦΗΜ, κατά τον χρόνο υποβολής και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας σύμφωνα με την ΠΟΛ.1068/2015.

Κατασκευαστές ERP:

- έως και τις 17.5.2024 εκτός εάν διαθέτουν ή υποστηρίζουν τεχνικά έκδοση σχετικού λογισμικού αποκλειστικά διατιθέμενη σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με τα τερματικά EFT/POS που διαθέτουν, οι οποίες δεν επιτρέπουν κατ’ ελάχιστο την ελεύθερη πληκτρολόγηση στο τερματικό EFT/POS, οπότε η καταληκτική προθεσμία μετατίθεται έως και τις 4.10.2024.

- εφόσον πρόκειται να διαθέσουν στην ελληνική επικράτεια, σχετικό λογισμικό μετά τις 17.5.2024, έως και την προηγούμενη της πρώτης διάθεσης στην αγορά του ως άνω λογισμικού.

Εφόσον νεότεροι τύποι EFT/POS συμπεριληφθούν σε Δηλώσεις Συμμόρφωσης, οι αντίστοιχες δηλώσεις Συμβατότητας με τις οποίες δηλώνεται η δυνατότητα ή μη επιτυχούς διασύνδεσης με τους τύπους EFT/POS,  υποβάλλονται έως τη λήξη του επόμενου μήνα από την υποβολή και την ανάρτηση στην ψηφιακή πύλη «myAADE» των εκάστοτε Δηλώσεων Συμμόρφωσης, που τα συμπεριλαμβάνουν.

Τέλος, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διασύνδεση των τερματικών EFT/POS που διαθέτουν οι επιχειρήσεις με τα ταμειακά τους συστήματα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγκαταστήσουν συνδυασμό EFT/POS τερματικών με ταμειακό σύστημα, που να πληροί συνολικά τις προδιαγραφές διασύνδεσης που έχει καθορίσει η ΑΑΔΕ.
».

Υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις κατόχους άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α.1155/2023

Παρ, 17/05/2024 - 00:00


Υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις κατόχους άδειας καταλληλότητας Φ.Η.Μ. που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α.1155/2023.

Ι.
Στην απόφαση Α.1054/10.4.2024 (ΦΕΚ Β' 2197/10.4.2024) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμβατότητας που συντάσσουν οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ καθώς και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής και της τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης τύπων ΦΗΜ ή Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) με τύπους τερματικών EFT/POS, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ)» ορίζονται:

«αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τύπο, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τον χρόνο υποβολής Δήλωσης Συμβατότητας που υποβάλλουν οι οντότητες με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ καθώς και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ή τεχνικής υποστήριξης αυτών, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης τύπων ΦΗΜ ή Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) με τύπους τερματικών EFT/POS,

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (εφεξής ΦΗΜ)»: Το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η εσωτερική μνήμη ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων - Δελτίων και λοιπών εκδιδομένων στοιχείων, ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal), η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

2. Ως «Χρήστης ΦΗΜ»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που είναι κάτοχος ενεργού ΦΗΜ όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

3. Ως «Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ»: Η οντότητα, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία ΦΗΜ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 (Β' 497) απόφασης της ΓΓΔΕ.

4. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»:
Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/ επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

5. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (π.χ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (π.χ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

6. Ως «Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ»:
Το Μητρώο που τηρείται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ που παρέχονται στους Χρήστες ΦΗΜ.

7. Ως «Κατασκευαστής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»)»
: Η οντότητα που κατασκευάζει ή υποστηρίζει τεχνικά λογισμικό, που επιτρέπει σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 να διαχειρίζονται και να ενσωματώνουν σε ένα σύστημα επιχειρηματικές λειτουργίες τους και, σε κάθε περίπτωση την παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων.

8. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

9. Ως «αναβάθμιση των ΦΗΜ» νοείται το σύνολο των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι κάτοχοι άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ για την αναβάθμιση του λογισμικού (Software ή firmware) ΦΗΜ με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσής τους με τα Μέσα Πληρωμών των χρηστών, όπως αυτές τίθενται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

10. Ως «Δήλωση Συμβατότητας»: Η δήλωση συμβατότητας της παρ. 4 του άρθρου 15Β ΚΦΔ που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ οι οντότητες με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και αυτές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) και της τεχνικής υποστήριξης αυτών, με την υποβολή της οποίας βεβαιώνουν ότι οι τύποι ΦΗΜ που έχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια καταλληλότητας, καθώς και τα Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (ERP) είναι συμβατά με τους τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ.

Άρθρο 2
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ


Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης εγκατάστασης και λειτουργίας Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) δηλώνουν τη συμβατότητα των τύπων ΦΗΜ που έχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια καταλληλότητας, ή των Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), κατά περίπτωση, με τους τύπους Μέσων Πληρωμών σχετικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 15Β ΚΦΔ, ως ορίζεται στο υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ


Στη Δήλωση Συμβατότητας της παρ. 4 του άρθρου 15Β ΚΦΔ αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δεδομένα:

α) ΑΦΜ ημεδαπής ή ΑΦΜ αλλοδαπής (Tax Identification Number - TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, επωνυμία, διεύθυνση έδρας και χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και του Νόμιμου Εκπροσώπου αυτής.

β) Δήλωση της ιδιότητας του υπόχρεου ως εξής:

(βα) Οντότητα με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ.

(ββ) Οντότητα με αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ή/και την τεχνική υποστήριξη των εν λόγω προγραμμάτων.

γ) Είδος Δήλωσης Συμβατότητας ως εξής:

(γα) Αρχική για την δήλωση υπαρχόντων στην αγορά και εν χρήσει τύπων ΦΗΜ ή εκδόσεων Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP)

(γβ) Τροποποιητική για κάθε προσθήκη νέων ή απόσυρση υπαρχόντων τύπων ΦΗΜ ή εκδόσεων Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ή την προσθήκη δυνατότητας διασύνδεσης με υπάρχοντα ή νεότερα Μέσα Πληρωμών που θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ μετά την έκδοση της παρούσας.

δ) Κείμενο συμβατότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 4 και 5 της παρούσας.

ε) Τύποι ΦΗΜ (Πίνακας Α) ή Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (ERP) που διακρίνονται βάσει Εμπορικής Ονομασίας με αριθμό έκδοσης (version) (Πίνακας Β) που διατίθενται στην ελληνική επικράτεια και διασυνδέονται εναρμονιζόμενοι/α με τις, κατά περίπτωση, λειτουργικές απαιτήσεις με Τύπους Μέσων Πληρωμών, που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ, ανά Πάροχο Μέσων Πληρωμών (NSP), με ένδειξη περί δυνατότητας ή μη, επιτυχούς διασύνδεσης καθώς και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών και των τεχνικών ελέγχων για τη διασφάλιση της συμβατότητας.

στ) Με την υποβολή της Δήλωσης αποδίδεται από την ΑΑΔΕ:

(στα) Ημερομηνία υποβολής δήλωσης

(στβ) Αριθμός δήλωσης

(στγ) Κωδικός της, κατά περίπτωση, υπόχρεης οντότητας.

Άρθρο 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΗΜ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1098/2022 ΚΑΙ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ


1. Σε περίπτωση διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP), η οντότητα Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ ΚΦΔ κατά τη διασύνδεση εκάστου τύπου ΦΗΜ με Τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

2. Σε περίπτωση διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ που συνεργάζεται με Εμπορικό/Λογιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης (ERP) για την έκδοση φορολογικών παραστατικών, η οντότητα Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ ΚΦΔ κατά τη διασύνδεση εκάστου τύπου ΦΗΜ με Τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

Άρθρο 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING, «ERP») ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ


Σε περίπτωση διασύνδεσης Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (ERP) που συνεργάζεται για την έκδοση φορολογικών παραστατικών με ΦΗΜ ή με λογισμικό Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (εφεξής ΥΠΑΗΕΣ) η οντότητα Κατασκευαστής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ ΚΦΔ κατά τη διασύνδεση εκάστης έκδοσης Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (ERP) με Τύπους Μέσων Πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


Η υποβολή της Δήλωσης Συμβατότητας λαμβάνει χώρα:

1. Εφόσον πρόκειται για Κατόχους άδειας Καταλληλότητας ΦΗΜ που διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας):

α) ως ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως την 19η Απριλίου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης,

β) ως ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως και την 17η Μαΐου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.


2. Εφόσον πρόκειται για οντότητες με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία ΦΗΜ και αιτούνται τη λήψη άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ, κατά τον χρόνο υποβολής και των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη λήψη της άδειας καταλληλότητας σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης της ΓΓΔΕ.

3. Εφόσον πρόκειται για Κατασκευαστές Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»)», τα οποία συναποτελούν είτε με ΦΗΜ είτε με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) το ταμειακό σύστημα και διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας), ως ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως και την 17η Μαΐου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.

4. Εφόσον πρόκειται για Κατασκευαστές Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), ανεξάρτητα από το εάν οι οντότητες είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές, και διαθέτουν ή υποστηρίζουν τεχνικά έκδοση σχετικού λογισμικού αποκλειστικά διατιθέμενη σε οντότητες της περ. δ' της παρ. 2.5 της Α.1157/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως και την 4η Οκτωβρίου 2024 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης.

5. Εφόσον πρόκειται για Κατασκευαστές Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») και πρόκειται να διαθέσουν στην ελληνική επικράτεια σχετικό λογισμικό μετά την 17η Μαΐου 2024, έως και την προηγούμενη της πρώτης διάθεσης του ως άνω λογισμικού, με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου της συμβατότητας, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

6. Σε περίπτωση που νεότεροι τύποι Μέσων Πληρωμών συμπεριληφθούν σε δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ μετά την δημοσίευση της παρούσας, οι αντίστοιχες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Συμβατότητας με τις οποίες δηλώνεται η δυνατότητα ή μη, επιτυχούς διασύνδεσης με τα νεότερα αυτά Μέσα υποβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την υποβολή και την ανάρτηση στην ψηφιακή πύλη «myAADE» των εκάστοτε Δηλώσεων Συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ που τα συμπεριλαμβάνουν.

7. Σε περίπτωση επίτευξης τεχνικής δυνατότητας διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ ή έκδοσης λογισμικού εμπορικού/ λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τύπους Μέσων Πληρωμών, μεταγενέστερα της υποβολής Δήλωσης Συμβατότητας με σχετική ένδειξη αδυναμίας διασύνδεσης, οποτεδήποτε, με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών του εκ νέου ελέγχου της συμβατότητας, την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

8. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο παύσει η δυνατότητα διασύνδεσης τύπου ΦΗΜ ή έκδοσης λογισμικού εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τύπους Μέσων Πληρωμών ή και συνολικά με κάθε τύπο Μέσου Πληρωμών έως την την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου έλαβε χώρα η παύση δυνατότητας επιτυχούς διασύνδεσης.

9. Οι υπόχρεες οντότητες των άρθρων 4 και 5, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανά περίπτωση, αποστέλλουν τη Δήλωση Συμβατότητας του άρθρου 15Β ΚΦΔ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: (ts.compliance@aade.gr). Η εν λόγω Δήλωση φέρει γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου που εκδίδεται στην ψηφιακή πύλη «gov.gr» του νόμιμου εκπροσώπου της εκάστοτε ημεδαπής ή αλλοδαπής υπόχρεης οντότητας με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αλλοδαπής οντότητας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή, καθώς και στην τεχνική υποστήριξη Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), χωρίς μόνιμη εγκατάσταση, η ανωτέρω Δήλωση φέρει νόμιμη θεώρηση για χρήση στην Ελλάδα (π.χ. Apostille).

Άρθρο 7
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


1. Σε περίπτωση που Χρήστες Μέσων Πληρωμών που υπέχουν ταυτόχρονα υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή ΥΠΑΗΕΣ κατά τη διενέργεια των λιανικών συναλλαγών τους ή κάνουν προαιρετική χρήση ΦΗΜ, διαθέτουν Μέσα που δεν δύνανται να διασυνδεθούν με τον/τους τύπους ΦΗΜ ή με το λογισμικό Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων που χρησιμοποιούν οφείλουν να επιλέξουν και να εγκαταστήσουν συνδυασμό τύπου Μέσου Πληρωμής και τύπου ΦΗΜ ή λογισμικού Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων επιλογής τους που να συμμορφώνεται με τις κατά περίπτωση προδιαγραφές διασύνδεσης εντός των ειδικότερων προθεσμιών που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.


2. Η δήλωση συμβατότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη ή τη διατήρηση σε ισχύ της άδειας καταλληλότητας εκάστοτε τύπου ΦΗΜ, καθώς και για τη νόμιμη χρήση των Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης «ERP», προκειμένου το εν λόγω λογισμικό να διασυνδέεται με τους ΦΗΜ ή με τα λογισμικά Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

3. Οι οντότητες που υποστηρίζουν τεχνικά τους τύπους ΦΗΜ και ERP για τις οποίες έχουν υποβληθεί δηλώσεις συμβατότητας οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες διασύνδεσης εντός των ειδικότερων προθεσμιών που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση επέρχονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

4. Η ΑΑΔΕ δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί τις Δηλώσεις Συμβατότητας των οντοτήτων των άρθρων 4 και 5 της παρούσας εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν υποβληθεί βάσει ψευδών, ανακριβών ή αλλοιωμένων δεδομένων και τεχνικών ενδείξεων. Τυχόν ανάκληση της Δήλωσης Συμβατότητας επιφέρει τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

Άρθρο 8
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣO browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

».ΙΙ. Στο από 10.4.2024 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε. αναφέρονται:

«ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας ΦΗΜ – καθορίζεται η κατασκευή και τεχνική υποστήριξη ERP

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευρύνει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και θέτει ως υποχρεωτική την υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από τους κατόχους Άδειας Καταλληλόλητας ΦΗΜ ή τους κατασκευαστές ERP για τους τύπους ΦΗΜ ή τα εμπορικά/λογιστικά προγράμματα (ERP) που διασυνδέονται με τερματικά EFT/POS αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1054/2024) καθορίζεται η υποχρέωση των παραπάνω επιχειρήσεων να υποβάλλουν Δήλωση Συμβατότητας, προκειμένου να δηλώσουν ότι οι τύποι ΦΗΜ, ή τα ERP, αντίστοιχα, που διαθέτουν στις επιχειρήσεις είναι συμβατά με τα EFT/POS τερματικά που οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) ή Μέσων Πληρωμών (NSPs) έχουν συμπεριλάβει στις Δηλώσεις Συμμόρφωσης διαθέτοντάς τα νόμιμα στην αγορά και παράλληλα να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ΦΗΜ, καθώς και στον τομέα κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Πιο συγκεκριμένα οι Δηλώσεις Συμβατότητας πρέπει να υποβληθούν από:

Κατόχους άδειας Καταλληλότητας ΦΗΜ:
- που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α.1098/2022, έως και τις 19.4.2024.
- που διασυνδέονται με τα EFT/POS τερματικά, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Α.1155/2023, έως και τις 17.05.2024
- από επιχειρήσεις που αιτούνται χορήγηση άδειας καταλληλότητας για νέο τύπο ΦΗΜ, κατά τον χρόνο υποβολής και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας σύμφωνα με την ΠΟΛ.1068/2015.

Κατασκευαστές ERP:

- έως και τις 17.5.2024 εκτός εάν διαθέτουν ή υποστηρίζουν τεχνικά έκδοση σχετικού λογισμικού αποκλειστικά διατιθέμενη σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με τα τερματικά EFT/POS που διαθέτουν, οι οποίες δεν επιτρέπουν κατ’ ελάχιστο την ελεύθερη πληκτρολόγηση στο τερματικό EFT/POS, οπότε η καταληκτική προθεσμία μετατίθεται έως και τις 4.10.2024.

- εφόσον πρόκειται να διαθέσουν στην ελληνική επικράτεια, σχετικό λογισμικό μετά τις 17.5.2024, έως και την προηγούμενη της πρώτης διάθεσης στην αγορά του ως άνω λογισμικού.

Εφόσον νεότεροι τύποι EFT/POS συμπεριληφθούν σε Δηλώσεις Συμμόρφωσης, οι αντίστοιχες δηλώσεις Συμβατότητας με τις οποίες δηλώνεται η δυνατότητα ή μη επιτυχούς διασύνδεσης με τους τύπους EFT/POS,  υποβάλλονται έως τη λήξη του επόμενου μήνα από την υποβολή και την ανάρτηση στην ψηφιακή πύλη «myAADE» των εκάστοτε Δηλώσεων Συμμόρφωσης, που τα συμπεριλαμβάνουν.

Τέλος, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διασύνδεση των τερματικών EFT/POS που διαθέτουν οι επιχειρήσεις με τα ταμειακά τους συστήματα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγκαταστήσουν συνδυασμό EFT/POS τερματικών με ταμειακό σύστημα, που να πληροί συνολικά τις προδιαγραφές διασύνδεσης που έχει καθορίσει η ΑΑΔΕ.
».

Υποβολή δηλώσεων έναρξης/μεταβολών (φορολογικές υποχρεώσεις) φυσικών και νομικών προσώπων, βάσει των αλλαγών που επήλθαν από 1.1.2024 με τις διατάξεις του ν.5073/2023 αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πέμ, 09/05/2024 - 00:00

Υποβολή δηλώσεων έναρξης/μεταβολών (φορολογικές υποχρεώσεις) φυσικών και νομικών προσώπων, βάσει των αλλαγών που επήλθαν από 1.1.2024 με τις διατάξεις του ν.5073/2023 αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Στην εγκύκλιο Ε.2024/9.4.2024 «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του ν.5073/2023» αναφέρονται:

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις μεταβολές που επήλθαν στην ρύθμιση για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού του άρθρου 111 του ν.4446/2016 (Α' 240) καθώς και στην φορολογική μεταχείριση των μισθώσεων αυτών με τις διατάξεις του ν. 5073/2023 (Α' 204)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων και τελών των βραχυχρόνιων μισθώσεων του άρθρου 111 του ν.4446/2016, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις των άρθρων 27, 28, 29 και 30 του ν. 5073/2023 καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις που συνεπάγονται για τους φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εκμεταλλεύονται ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εν λόγω εγκύκλιος αφορά κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εκμεταλλεύεται ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση καθώς και κάθε πρόσωπο που συμβάλλεται ως μισθωτής με τα πρόσωπα αυτά.
Με αφορμή τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5073/2023, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ

Με το άρθρο 28 του ν. 5073/2023 αντικαταστάθηκε το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Μετά από την ανωτέρω τροποποίηση, διευκρινίζονται τα εξής:

Ι. Έννοια «βραχυχρόνιων μισθώσεων»

1. Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, ως «βραχυχρόνια μίσθωση» ορίζεται πλέον η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού ή όχι και ανεξάρτητα αν η σύμβαση συνάπτεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

2. Το ως άνω όριο των εξήντα (60) ημερών αναφέρεται στη διάρκεια κάθε σύμβασης μίσθωσης και όχι στο σύνολο των ημερών που ένα ακίνητο δύναται να διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα στο έτος.

3. Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων διάρκειας από 60 ημέρες και άνω δεν θεωρούνται πλέον ως βραχυχρόνιες κατά την έννοια του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού. Υπενθυμίζεται ότι με τις προϊσχύουσες διατάξεις ο ορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων περιελάμβανε συμβάσεις διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους.

4. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, συμφωνηθεί η αναμίσθωση του ακινήτου στον ίδιο μισθωτή, η χρονική διάρκεια της αναμίσθωσης εξετάζεται αυτοτελώς για τον χαρακτηρισμό της ως βραχυχρόνιας ή μη. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης από 15.1.2024 μέχρι 5.3.2024 (ημερομηνία αναχώρησης 6.3.2024), ήτοι διάρκειας 50 ημερών, συμφωνηθεί η διαμονή του μισθωτή μέχρι τις 17.3.2024 με αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια της διαμονής του να ανέρχεται σε 62 ημέρες, θεωρείται ότι έχει συναφθεί δεύτερη μίσθωση από 6.3.2024 έως 17.3.2024, διάρκειας 12 ημερών η οποία είναι επίσης βραχυχρόνια.
Αντίθετα, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μίσθωσης που δεν θεωρείται βραχυχρόνια, ο μισθωτής αποφασίσει να αποχωρήσει από το ακίνητο εντός των πρώτων 59 ημερών, ο χαρακτηρισμός της μίσθωσης ως μακροχρόνιας δεν μεταβάλλεται.

ΙΙ. Έννοια «ακινήτου» για τον προσδιορισμό του τρόπου φορολόγησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων

5. Ως ακίνητο, για τις ανάγκες επιβολής ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016:
α. το διαμέρισμα,
β. η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,
γ. οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,
δ. τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.
Ως προς την περ. δ', σημειώνουμε ότι, ως ακίνητο νοείται και το δωμάτιο εντός διαμερίσματος που διατίθεται μεμονωμένα για βραχυχρόνια μίσθωση από τους υπόλοιπους χώρους του ίδιου διαμερίσματος και για το οποίο ο εκμισθωτής λαμβάνει ξεχωριστό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο διαθέτει για βραχυχρόνια μίσθωση δύο δωμάτια (δωμάτιο Α και δωμάτιο Β), εντός του ίδιου διαμερίσματος/μονοκατοικίας, για τα οποία έχει λάβει δύο διαφορετικούς ΑΜΑ καθώς και έναν τρίτο ΑΜΑ για τη μίσθωση των δύο δωματίων (δωμάτιο Α+Β) από κοινού, δηλαδή οι δύο αριθμοί αφορούν τη μίσθωση κάθε δωματίου ξεχωριστά και ο ένας την από κοινού μίσθωση των δύο δωματίων, τότε το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι διαθέτει δύο και όχι τρία ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση.

6. Για τον προσδιορισμό του αριθμού των ακινήτων που ένα φυσικό πρόσωπο εκμεταλλεύεται για βραχυχρόνια μίσθωση, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν άλλα ακίνητα που το ίδιο πρόσωπο εκμεταλλεύεται αποκλειστικά εκτός πλαισίου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου το οποίο έχει στην κυριότητά του τέσσερα (4) ακίνητα, εκ των οποίων για τα δύο έχει συνάψει αστικές μισθώσεις ετήσιας διάρκειας και τα άλλα δύο τα έχει καταχωρήσει στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για να τα εκμεταλλευτεί για βραχυχρόνια μίσθωση, μόνο τα δυο (2) τελευταία εξ' αυτών θεωρείται ότι διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο ίδιος ιδιοκτήτης ακινήτου αποφασίσει να διαθέσει εντός του έτους επιπλέον ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, από την καταχώρηση του τρίτου ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, θα θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται τρία (3) ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση.

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις διαχειριστών σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

7. Σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της, ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή δεν έχει υποβάλει γνωστοποίηση, υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Στην ίδια υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013.

8. Την ως άνω υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής έχουν όλα τα πρόσωπα που ενεργούν ως διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης των σχετικών μισθωμάτων (απαλλαγή ή μη από τον ΦΠΑ, εισόδημα από ακίνητη περιουσία ή επιχειρηματική δραστηριότητα), σύμφωνα με τα κατωτέρω, και ανεξάρτητα αν οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή όχι. Συνεπώς, και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται εκτός ψηφιακών πλατφορμών, οι διαχειριστές των εν λόγω ακινήτων θα πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία των ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, να τους χορηγείται Αριθμός Μητρώου Ακινήτου βραχυχρόνιας διαμονής και να υποβάλλουν Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής.

9. Επισημαίνεται ότι, με τις νέες διατάξεις δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» αλλά «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις διάρκειας εξήντα (60) ημερών και άνω για τις οποίες δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων, έστω και αν συνάπτονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας,

IV. Έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων

10. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 5073/2023, οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 28 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2024. Επομένως, οι νέες διατάξεις ισχύουν για συμβάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


11. Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), ορίζεται ότι το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δύο (2) ακινήτων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν.4446/2016, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται το άρθρο 39 και η παρ. 4 του άρθρου 40 του ΚΦΕ, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ΚΦΕ. Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα λογίζεται και το εισόδημα που αποκτούν από βραχυχρόνια μίσθωση φυσικά πρόσωπα τα οποία εκμισθώνουν τρία (3) ή περισσότερα ακίνητα. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016, θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επισημαίνεται ότι το εισόδημα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα από τη βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δύο (2) ακινήτων, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, φορολογείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ΚΦΕ ως εισόδημα από ακίνητα και όχι ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

12. Το εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016, που αποκτάται από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, συνίσταται στο συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή στο συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης που κατά περίπτωση καταβάλει ο μισθωτής, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι φόροι και τα τέλη (ΦΠΑ, τέλος παρεπιδημούντων κλ.π.) που επιβάλλονται στις υπόψη συναλλαγές.

13. Το εισόδημα που προκύπτει από βραχυχρόνιες μισθώσεις που καταλαμβάνουν δύο (2) ημερολογιακά έτη, για παράδειγμα από 25.12.2024 μέχρι 5.1.2025, επιμερίζεται στα αντίστοιχα φορολογικά έτη (2024 και 2025), με βάση τις ημέρες διαμονής ανά έτος και φορολογείται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος εκάστου έτους. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται δύο (2) «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», ήτοι, μία για το χρονικό διάστημα από 25.12.2024 μέχρι 1.1.2025 (προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα που αποκτάται μέχρι και την διανυκτέρευση της 31ης Δεκεμβρίου 2024) και μία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2025 έως 5.1.2025 αντίστοιχα, μέχρι τις 20.2.2025, αναγράφοντας στο πεδίο «Σημειώσεις» της κάθε δήλωσης ότι αφορά μέρος μίσθωσης με ημερομηνία αναχώρησης 5.1.2025. Στην περίπτωση αναχώρησης του μισθωτή στις 5.2.2025, η πρώτη εκ των ως άνω δηλώσεων υποβάλλεται μέχρι τις 20.2.2025, ενώ η δεύτερη μέχρι τις 20.3.2025.

14. Τα ανωτέρω, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που λήγει σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή του ημερολογιακού έτους (για παράδειγμα στις 30 Ιουνίου). Επισημαίνεται ότι το εισόδημα που προκύπτει από τις ως άνω μισθώσεις επιμερίζεται και δηλώνεται στα έντυπα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση την ημερομηνία λήξης του φορολογικού έτους των προσώπων αυτών (σχετ. η Ε.2141/2019 εγκύκλιος).

15. Τα «Ακίνητα» που μισθώνονται ή υπεκμισθώνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς την παροχή άλλων υπηρεσιών, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, λογίζονται ως επαγγελματικές εγκαταστάσεις (έδρα και υποκαταστήματα) των ως άνω προσώπων και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α'152), περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος. Το ίδιο εφαρμόζεται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μισθώνουν ή υπεκμισθώνουν τρία (3) ή περισσότερα ακίνητα και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39Α του ΚΦΕ. Ως προς την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα δωμάτια που βρίσκονται εντός του ίδιου διαμερίσματος ή εντός μονοκατοικίας, καθώς και για τα διαμερίσματα που βρίσκονται εντός του ίδιου κτιριακού χώρου, εφαρμόζονται όσα έχουν γίνει δεκτά με την παρ. 1 της ΠΟΛ.1156/2017 εγκυκλίου, δηλαδή επιβάλλεται μία φορά τέλος επιτηδεύματος, ανεξάρτητα αν αυτά λειτουργούν ως έδρα ή ως υποκαταστήματα. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης επεκτείνεται και σε άλλους κτιριακούς χώρους, θα επιβληθεί ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος για το κάθε επιπλέον κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της.

16. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016, η κατηγορία του εισοδήματος που αποκτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39Α του ΚΦΕ, κρίνεται ατομικά για κάθε ένα εκ των φυσικών προσώπων συνιδιοκτητών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο (Α) διαθέτει για βραχυχρόνια μίσθωση δύο ακίνητα στα οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας και ένα τρίτο ακίνητο στο οποίο κατέχει το πενήντα τοις εκατό (50%) της πλήρους κυριότητας και το άλλο πενήντα τοις εκατό (50%) το κατέχει ένα άλλο φυσικό πρόσωπο (Β), το οποίο δεν διαθέτει άλλο ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση, τότε μόνο ο Α αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς διαθέτει τρία ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ ο Β αποκτά εισόδημα από ακίνητα, καθώς διαθέτει μόνο ένα ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση.

II. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

17. Με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 5073/2023 τροποποιήθηκε η περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α. και πλέον συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις που λογίζονται εκ του νόμου ως παροχή υπηρεσιών και η εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, όταν ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) ακίνητα για βραχυχρόνια διαμονή.
Παράλληλα με την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου τροποποιήθηκε η παρ. 2 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., και πλέον υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) και η εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή της ως άνω περίπτωσης.

18. Η έννοια της «εκμετάλλευσης ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή», κατά τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α., ταυτίζεται με την έννοια της «βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων» όπως αυτή απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016.
Επομένως, ως «εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή» ορίζεται η εκμετάλλευσή τους με σκοπό τη μίσθωση ή υπεκμίσθωση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, ήτοι μέχρι και πενήντα εννιά (59) ημέρες, εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

19. Από 1.1.2024 και εφεξής, η εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, ήτοι με διάρκεια μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, εξομοιώνεται για σκοπούς ΦΠΑ, με την εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών στις εξής περιπτώσεις:
α. εφόσον ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που εκμεταλλεύεται για βραχυχρόνια διαμονή, ή
β. εφόσον ο εκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) ακίνητα για βραχυχρόνια διαμονή και για το σύνολο των ακινήτων που εκμεταλλεύεται.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα αν το ακίνητο είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού ή όχι και ανεξάρτητα αν η σύμβαση συνάπτεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

20. Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του αριθμού των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια διαμονή και των, κατ' επέκταση, υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψη η πρόθεση εκμετάλλευσης των εν λόγω ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, η οποία αποδεικνύεται από την καταχώρησή τους στο σχετικό Μητρώο, χωρίς να εξετάζεται και η απόκτηση ή μη εσόδων από την εκμετάλλευση κάθε ακινήτου εξ' αυτών.
Για παράδειγμα, σε περίπτωση καταχώρησης στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής τεσσάρων (4) ακινήτων, εκ των οποίων ο ιδιοκτήτης συνήψε εν τέλει συμβάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης μόνο για τα δύο (2), η τυχόν αντιπαροχή για τη βραχυχρόνια μίσθωση αυτών θα υπαχθεί σε ΦΠΑ 13%.

21. Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν για βραχυχρόνια διαμονή έως δύο (2) ακίνητα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, εφόσον δεν παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν της παροχής κλινοσκεπασμάτων, σύμφωνα με την περ. κστ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δεν υποχρεούνται σε έναρξη εργασιών.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνιας διαμονής σε ένα ακίνητο παρέχονται εκ μέρους του εκμισθωτή και πρόσθετες υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα (πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων), το συνολικό αντίτιμο που καταβάλλεται δεν απαλλάσσεται, αλλά υπάγεται στον ΦΠΑ, καθώς θεωρείται ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαμονής, χωρίς να εξετάζεται ο αριθμός των ακινήτων που αυτός εκμεταλλεύεται.

22. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης (ή οι συνιδιοκτήτες) ενός ακινήτου έχει παραχωρήσει σε Διαχειριστή - Υπεκμισθωτή το δικαίωμα υπεκμίσθωσης έναντι συμφωνηθέντος μισθώματος, συμμετέχοντας ταυτόχρονα και σε ποσοστό επί του μισθώματος της βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα πρέπει να εξεταστεί αν ο Διαχειριστής - Υπεκμισθωτής εμπίπτει στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ, ενώ ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτες) θεωρείται ότι προβαίνει σε μίσθωση ακινήτων η οποία υπάγεται στην απαλλαγή της περ. κστ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

23. Για τις μισθώσεις με διάρκεια από 60 ημέρες και άνω, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 8 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 της Ενότητας Ι του Κεφαλαίου Α της παρούσας, πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξετάζεται αν τυγχάνουν της απαλλαγής από τον ΦΠΑ βάσει της περ. κστ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. ή αν τίθεται θέμα για την καθ' οιονδήποτε τρόπο φορολόγησή τους (διακριτά ή ως ενιαίο σύνολο).

24. Σημειώνεται ότι το ίδιο ακίνητο είναι δυνατόν να διατίθεται μέσα στο ίδιο έτος τόσο για βραχυχρόνια διαμονή όσο και για μακροχρόνια μίσθωση. Κάθε περίπτωση μίσθωσης, αντιμετωπίζεται διαφορετικά ανάλογα με τη διάρκειά της.

25. Τα ανωτέρω ισχύουν για συμβάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης που αρχίζουν από 1.1.2024 και μετά. Έτσι, σε περίπτωση που η σύμβαση βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει αρχίσει πριν την 1.1.2024 και ολοκληρώνεται εντός του έτους 2024, δεν εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις, αλλά οι προϊσχύουσες διατάξεις.

III. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

26. Συνεπεία των ανωτέρω τροποποιήσεων στον νόμο, τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, πρέπει από 1.1.2024 να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που εκμεταλλεύονται και ανεξάρτητα από το αν παρέχουν ή όχι πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

27. Αντίστοιχα, τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται από τρία (3) ακίνητα και άνω για βραχυχρόνια διαμονή πρέπει, από 1.1.2024 και εφεξής, να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το αν παρέχουν ή όχι πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

28. Με την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς, οι υποκείμενοι στον φόρο, που προβαίνουν στην εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (δικαίωμα έκπτωσης, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ κλπ).

29. Επισημαίνεται ότι, για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προς το σκοπό της δήλωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχουν δημιουργηθεί οι εξής δύο νέοι Κ.Α.Δ.:
55.20.11.6 Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (Α.1010/2024, Β' 497)
55.20.11.7 Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων εκτός των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού (Α.1018/2024, Β' 856)

Οι νέοι ΚΑΔ ισχύουν από την επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ήτοι από 26.1.2024 και από 6.2.2024, αντίστοιχα.

30. Προκειμένου να υπάρξει μεταβατική περίοδος για τις ως άνω φορολογικές υποχρεώσεις, δηλώσεις έναρξης/μεταβολών, που υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της παρούσας, θεωρούνται εμπρόθεσμες και δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ ακόμα και αν ανάγονται σε προγενέστερο χρόνο.

31. Εξαιρετικά, για τις περιπτώσεις φυσικών προσώπων που εκμεταλλεύονται ακίνητα για βραχυχρόνια διαμονή και έπρεπε να έχουν υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών με ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των ανωτέρω ΚΑΔ, ήτοι προγενέστερη των 26.1.2024 και 6.2.2024, αντίστοιχα, και δεν το έπραξαν, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών αναγόμενη στην πραγματική ημερομηνία έναρξης/μεταβολής, αναγράφοντας στον κωδικό δραστηριότητας τους ορθούς νέους ΚΑΔ, μέσα στις ως άνω τιθέμενες προθεσμίες.
Επιπλέον, φορολογούμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή και έχουν ήδη προβεί σε έναρξη εργασιών και ίδρυση υποκαταστημάτων με δήλωση διαφορετικών ΚΑΔ, καλούνται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας, να δηλώσουν τη μεταβολή του ΚΑΔ στην ψηφιακή πύλη myAADE με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους TAXISnet.


32.
Τις ως άνω υποχρεώσεις έχουν όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως δικαιούχοι εισοδήματος στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις (ήτοι φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται πάνω από δυο ακίνητα ή για νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού ακινήτων).

33. Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα πρόσωπα αυτά, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, φέρουν υποχρέωση τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία) σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ) και του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) καθώς και διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15Α ΚΦΔ. Οδηγίες για τον χρόνο έκδοσης των παραστατικών πώλησης (τιμολογίων, αποδείξεων λιανικής) έχουν δοθεί με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11, καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 13 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31-12-2014. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που λαμβάνεται προκαταβολή για μη προσφερθέν έργο δε γεννάται υποχρέωση έκδοσης παραστατικού πωλήσεων (τιμολογίου, απόδειξης λιανικών συναλλαγών). Για τεκμηρίωση της είσπραξης εκδίδεται απλή «Απόδειξη είσπραξης» και στη συνέχεια εκδίδεται το τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις.

34. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών εκ μέρους φυσικού προσώπου, με έναν εκ των ανωτέρω ΚΑΔ, χωρίς να πληρείται η προϋπόθεση της εκμετάλλευσης τριών (3) ακινήτων και άνω και της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών πλην την παροχής κλινοσκεπασμάτων, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ και του άρθρου 39Α του ΚΦΕ περί φορολόγησης των σχετικών εσόδων ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπαγόμενο σε ΦΠΑ 13%. Ως εκ τούτου, τα σχετικά μισθώματα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και φορολογούνται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

IV. ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (Εφεξής ΤΑΚΚ)

35. Το τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση (ΤΑΚΚ) επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, βαρύνει τον διαμένοντα και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό.

36. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.5073/2023, το ΤΑΚΚ επιβάλλεται ανά δωμάτιο - διαμέρισμα και ανά ημερήσια χρήση σε:
α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) το οποίο υπολογίζεται βάσει του αριθμού αστεριών και την περίοδο χρήσης,
β) - ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερ. γγ' της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014,
- αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα' της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 καθώς και
- ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).
Το τέλος στις ανωτέρω περιπτώσεις καθορίζεται ως πάγιο ποσό ανάλογα με το είδος καταλύματος βάσει της περιόδου χρήσης.
Ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα της υποπερ. αα' της περ. α' (ξενοδοχειακά καταλύματα), της υποπερ. γγ' της περ. β' (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα) και της υποπερ. αα' της περ. β' (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τα οποία δύνανται να διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση κατά τα ανωτέρω, ανεξάρτητα από την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής, καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση ΤΑΚΚ βάσει των ειδικότερων υποπεριπτώσεων α', β', και δ' των περ. 1Α και 1Β της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.5073/2023.
Λοιπά τουριστικά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, εκτός των περιπτώσεων που ρητά κατονομάζονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.5073/2023, όπως για παράδειγμα τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (υποπ. ββ', της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014) εφόσον διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, υπάγονται σε ΤΑΚΚ 0,50 € ή 1,50 € ανά ημερήσια χρήση, αναλόγως της περιόδου χρήσης αντίστοιχα.

37. Ειδικά για μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης το ΤΑΚΚ καθορίζεται σε 4 € ή 10 € ανά ημερήσια χρήση, ανάλογα την περίοδο χρήσης, ενώ για μονοκατοικίες έως και 80 τ.μ. το ΤΑΚΚ καθορίζεται σε 0,50 € ή 1,50 €, ανά ημερήσια χρήση αναλόγως της περιόδου χρήσης αντίστοιχα.

38. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι υπόχρεοι σε απόδοση ΤΑΚΚ είναι και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν σε βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι 2 ακίνητα.

39. Για την ερμηνεία της έννοιας της βραχυχρόνιας μίσθωσης για τις ανάγκες επιβολής του ΤΑΚΚ, ισχύουν κατ' αναλογία τα αναφερόμενα στην Ενότητα Ι του Κεφαλαίου Α της παρούσας.

40. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι στο ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, αναγράφεται, πέραν των λοιπών στοιχείων που ορίζονται στην ΚΥΑ Α.1217/2023 (Β' 7535), ο αριθμός και η ημερομηνία του στοιχείου παροχής υπηρεσιών, εφόσον υφίσταται υποχρέωση έκδοσης αυτού.

41. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα και συνεπώς στις περιπτώσεις των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, το τέλος εξαρτάται από τον τρόπο διάθεσης αυτού. Για παράδειγμα, μονοκατοικία άνω των 80 τ.μ. όταν διατίθεται εξ ολοκλήρου για βραχυχρόνια μίσθωση το επιβαλλόμενο τέλος είναι 4 € ή 10 € ανά ημερήσια χρήση (αναλόγως της περιόδου χρήσεως), σε περίπτωση όμως που, λόγω τμηματικής μίσθωσης, διατεθούν λιγότερα από 80 τ.μ., τότε η συγκεκριμένη μίσθωση υπάγεται σε τέλος 0,50 € ή 1,5 € ανά ημερήσια χρήση.

42. Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 5073/2023, το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση του άρθρου 30 επιβάλλεται επί ειδικών στοιχείων - αποδείξεων είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

V. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.339/1976

43.
Σύμφωνα με την παρ. 5Α του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 5073/2023, από 1/1/2024 οι επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα με 3 ακίνητα και πάνω και νομικά πρόσωπα) με αντικείμενο δραστηριότητας «Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» και «Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων εκτός των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού» υποχρεούνται στην επιβολή τέλους παρεπιδημούντων.

44. Το τέλος παρεπιδημούντων περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία για την επιβολή του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ.
».


Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

Παρ, 03/05/2024 - 00:00

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Στην Υ.Α. 17088/4.3.2024 (ΦΕΚ Β' 1488/5.3.2024) «Καθορισμός συμπληρωματικής επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ορίζονται:

«Άρθρο μόνο

1. Παρέχεται συμπληρωματική επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/20.08.2021 (Β’ 3898, διόρθωση σφάλματος Β’ 4588) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/20916/21/Α325/16.12.2021 (Β’ 13/2022) όμοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με τα υπό στοιχεία 21 έγγραφα του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 70% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 70% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module -TAM, https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (Β’ 2670) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Από το ποσό της επιχορήγησης αφαιρείται, κατά τον υπολογισμό και την καταβολή του, τυχόν ενίσχυση πρώτης αρωγής που έχει λάβει ο δικαιούχος.

9. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην αρμόδια ΓΔΟΥ, συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (Β' 2670) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή.

10. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένου του ποσού της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου δωδέκατου της από 13.08.2021 ΠΝΠ, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021, που έχει χορηγηθεί δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 841/18.08.2021 (Β' 3853) κοινής απόφασης.

11. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

12. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

13. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (Β' 2670) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024».

Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε. στοιχείων αδειών, πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων από πρατήρια καυσίμων (για τις υφιστάμενες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 συμβάσεις συνεργασίας ή συναλλαγές, στο πλαίσιο ελέγχου τήρησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας)

Τρί, 30/04/2024 - 00:00

Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε. στοιχείων αδειών, πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων από πρατήρια καυσίμων (για τις υφιστάμενες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 συμβάσεις συνεργασίας ή συναλλαγές, στο πλαίσιο ελέγχου τήρησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας).

Ι. Στο άρθ. 78Α «Μέτρα δέουσας επιμέλειας για διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων» του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» που προστέθηκε με το άρθ. 21 του ν.5073/2023 (ΦΕΚ Α' 204/11.12.2023) και ισχύει από 11.12.2023, ορίζονται:

«1. Τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 (Α' 230) που διαθέτουν και διακινούν ενεργειακά προϊόντα των περ. α) έως γ) και στ) έως ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 σε ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εμπορεύονται και διακινούν καύσιμα (Πρατήρια Καυσίμων), εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2. Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σε σχέση με τα Πρατήρια Καυσίμων με τα οποία συναλλάσσονται, συνίστανται:
α) στην τήρηση και τακτική επικαιροποίηση των στοιχείων φορολογικού μητρώου των Πρατηρίων Καυσίμων,
β) στον περιοδικό έλεγχο ύπαρξης της άδειας λειτουργίας, των πιστοποιητικών των δεξαμενών και αντλιών, καθώς και στην υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου και του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών, όπου αυτό απαιτείται, στα Πρατήρια Καυσίμων. Για τις υφιστάμενες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 συμβάσεις συνεργασίας ή συναλλαγές, ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 31η Δεκεμβρίου 2023,
γ) σε τουλάχιστον έναν κατ’ έτος έλεγχο της χημικής σύνθεσης των ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 που διατίθενται και διακινούνται από τα Πρατήρια Καυσίμων,
δ) στην παροχή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κάθε πληροφορίας σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις τέλεσης ή επικείμενης τέλεσης λαθρεμπορίας καυσίμων, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων.

3. Αν από την τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας διαπιστωθεί ότι Πρατήριο Καυσίμων δεν παρέχει στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 τα στοιχεία και τις πληροφορίες της παρ. 2 ή δεν έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών, όπου αυτό απαιτείται, ή κατέχει, διαθέτει ή διακινεί νοθευμένα ενεργειακά προϊόντα ή ενεργειακά προϊόντα λαθρεμπορίας της παρ. 1, τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1, υποχρεούνται σωρευτικά:
α) εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη διαπίστωση των ανωτέρω, να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για τις ανωτέρω διαπιστώσεις,
β) ταυτόχρονα με την ως άνω ενημέρωση να διακόψουν τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων,
γ) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να αποσύρουν όλα τα τυχόν σήματά τους και τις αντλίες τους και, εντός ευλόγου χρόνου, όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους από το Πρατήριο Καυσίμων, μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω και, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

4. Αν από την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας προκύψουν ενδείξεις λαθρεμπορίας, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων, τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., παρέχοντας αμέσως, και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας,, κάθε διαθέσιμο στοιχείο, περιλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων ελέγχου της χημικής σύνθεσης των ενεργειακών προϊόντων που διατίθενται από το Πρατήριο Καυσίμων.

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώσουν τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 για μη εγκατάσταση ή μη πλήρωση των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών σε Πρατήριο Καυσίμων ή για την τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων ή νοθείας καυσίμων ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών από Πρατήριο Καυσίμων ή για παραβάσεις σχετικά με ελλειμματικές παραδόσεις αντλιών, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται σωρευτικά:

α) να διακόψουν αυθημερόν από την ως άνω ενημέρωση τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων,
β) εφόσον το Πρατήριο Καυσίμων φέρει σήμα λειτουργίας τους, ή εφόσον έχουν διαθέσει ή διακινήσει ενεργειακά προϊόντα προς το Πρατήριο Καυσίμων εντός των τελευταίων πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να απαντλήσουν και να μεταφέρουν με δικές τους δαπάνες τα ενεργειακά προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στις δεξαμενές του πρατηρίου αυτού εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη σχετικής ειδικής εντολής της Α.Α.Δ.Ε.. Τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 δύνανται να αναζητούν το κόστος της απάντλησης, μεταφοράς και επαναδιύλισης των ενεργειακών προϊόντων από τον παραβάτη,
γ) εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να αποσύρουν το τυχόν σήμα και τις αντλίες τους και, εντός ευλόγου χρόνου, όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους, από το Πρατήριο Καυσίμων, μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω ή, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

6. Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώσουν τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 για την τέλεση λαθρεμπορίας ή νοθείας καυσίμων ή μη εγκατάστασης ή μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών από Πρατήριο Καυσίμων, τα μέτρα της παρ. 5 εφαρμόζονται εντός τριάντα (30) ημερών και σε κάθε άλλο Πρατήριο Καυσίμων, που, σύμφωνα με την ενημέρωση της Α.Α.Δ.Ε. προς τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1, ανήκει κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή διοικείται από τα πρόσωπα, στα οποία ανήκει ή τα οποία διοικούν το Πρατήριο Καυσίμων, το οποίο διαπιστώνεται ότι έχει τελέσει τις ως άνω παραβάσεις. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τα πρατήρια καυσίμων που ανήκουν κατά εκατό τοις εκατό (100%) στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ή κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε θυγατρικές τους εφόσον διαπιστωθούν πέντε (5) παραβάσεις σε διάστημα τριών (3) μηνών.

7. Για τη μη τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας του παρόντος, επιβάλλονται πρόστιμα στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ως εξής:
α) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. α) της παρ. 3 και της περ. β) της παρ. 5, επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,
β) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. β) της παρ. 3 και της περ. α) της παρ. 5 επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), ανά παραστατικό πώλησης καυσίμων, ανεξαρτήτως ποσότητας, και όχι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,
γ) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. γ) της παρ. 3 και της περ. γ) της παρ. 5 επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,
δ) για μη τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 4 επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,
ε) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 6, επιβάλλεται πρόστιμο κατ' αντιστοιχία προς όσα προβλέπονται στις περ. β) έως δ).

8. Η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε ετήσια δημοσιοποίηση των κυρώσεων που επιβάλλει στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα τήρησης μέτρων δέουσας επιμέλειας.

9. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο τρόπος διαπίστωσης των παραβάσεων των παρ. 3 και 4, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης της περ. β) της παρ. 2, η διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ο χρόνος, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των παραβατών, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».ΙΙ. Στην απόφαση Α.1046/26.3.2024 (ΦΕΚ Β' 1971/30.3.2024) «Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 (Α'230), κατά τη διάθεση και τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στα Πρατήρια Καυσίμων, του τρόπου διαπίστωσης των παραβάσεων, των αρμόδιων Υπηρεσιών, του χρόνου, του τρόπου και των προϋποθέσεων δημοσιοποίησης των παραβατών, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 78Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α'265)» ορίζονται:

«Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται, ως:

1. «Υπόχρεοι»: τα υπόχρεα σε τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας νομικά πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002(Α' 230) που διαθέτουν και διακινούν ενεργειακά προϊόντα των περ. α) έως γ) και στ) έως ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α' 265) στα πρατήρια καυσίμων.

2. «Πρατήριο καυσίμων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δραστηριοποιείται με σκοπό την κατοχή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, μέσω των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα α) κάτοχοι πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, β) κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας - πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και γ) κάτοχοι αδειών των υποπερ. δδ., ζζ., ηη., θθ., ιι., ιαια., ιγιγ. της περ. α. της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α' 137).

3. «Ενεργειακά προϊόντα»: τα ενεργειακά προϊόντα των περ. α) έως γ) και στ) έως ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001.

4. «"Χημική σύνθεση” καυσίμου»: Οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε είδος καυσίμου, όπως ορίζεται στις ακόλουθες κοινές υπουργικές αποφάσεις - αποφάσεις Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου για τα είδη των καυσίμων:

α) Υπ' αρ. 147/2015/27-01-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη- Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» (Β' 293),

β) υπ' αρ. 76/2016/30-11-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (Β' 4217) και την «Διόρθωση σφάλματος στην υπ' αρ. 76/2016/30-11-2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ενέκρινε την υπ' αρ. 76/2016 απόφαση του Α.Χ.Σ. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4217/2016» (Β' 241/2017),

γ) υπ' αρ. 467/2002/10-10-2003 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης» (Β' 1531),

δ) υπ' αρ. 469/2002/20-08-2003 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρμανσης» (Β' 1273),

ε) υπ' αρ. 87/14-01-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα αυτοκίνησης - Ντήζελ υψηλής περιεκτικότητας σε FAME (Β20 και B30) - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (Β' 701),

στ) υπ' αρ. 88/2020/14-01-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα αυτοκίνησης - Παραφινικά ντήζελ σύνθεσης ή υδρογονοκατεργασίας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (Β' 701),

ζ) υπ' αρ. 89/2020/14-01-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα αυτοκίνησης - Καύσιμο Β10 για κινητήρες ντήζελ - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.» (Β' 701),

η) υπ' αρ. 90/2020/14-01-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καύσιμα αυτοκίνησης - Αιθανόλη Ε85 - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (Β' 701),

θ) υπ' αρ. 94/2021/06-03-2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β' 1339),

ι) υπ' αρ. 95/2021/10-02-2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φορολογική σήμανση πετρελαίου θέρμανσης με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β' 1136),

ια) υπό στοιχεία Α.1146/26-09-2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση: α) της υπ' αρ. 30/004/000/539/04-032019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β' 803), β) της υπ' αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 1339/2023) και γ) της υπ' αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 1136/2023)» (Β' 5692),

ιβ) υπό στοιχεία Α.1178/21.09.2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACE™ PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β' 6523).

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της παρούσας είναι:

α) Ο καθορισμός της διαδικασίας για την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στα Πρατήρια Καυσίμων,

β) ο καθορισμός του τρόπου διαπίστωσης των παραβάσεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 78Α του ν.2960/2001,

γ) ο καθορισμός του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 78A του ν. 2960/2001,

δ) ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών της Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001,

ε) ο καθορισμός του χρόνου, του τρόπου, των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των παραβατών και των κυρώσεων του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001.

Άρθρο 3
ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ


1. Οι υπόχρεοι τηρούν, υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή ή έντυπη όσα στοιχεία δεν διατίθενται ψηφιακά, επικαιροποιημένο αρχείο με στοιχεία φορολογικού μητρώου των Πρατηρίων Καυσίμων, με τα οποία συναλλάσσονται και προμηθεύουν ενεργειακά προϊόντα.

2. Στοιχεία φορολογικού μητρώου των πρατηρίων καυσίμων αποτελούν:

α) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: το ισχύον καταστατικό, η νόμιμη εκπροσώπηση, τα στοιχεία των εταίρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, όπως έχουν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τα δεδομένα που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. στην εφαρμογή «Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης»,

β) για τα φυσικά πρόσωπα: τα δεδομένα που τηρούνται στην εφαρμογή «Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης» της Α.Α.Δ.Ε..

3. Τα ανωτέρω στοιχεία φορολογικού μητρώου, επικαιροποιούνται, ετησίως.

Τα πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να γνωστοποιούν, αμελλητί, στους υπόχρεους κάθε μεταβολή των στοιχείων των περ. α) και β) της παρ. 2.

4. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους, ανά πρατήριο, τα στοιχεία φορολογικού μητρώου για πέντε (5) έτη.

5. Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του πρατηρίου καυσίμων υποβάλλει, ετησίως, στους υπόχρεους δήλωση για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων της παρ. 2, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 4
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ


1. Οι υπόχρεοι ελέγχουν την ύπαρξη των κατωτέρω στοιχείων που τους παρέχονται από τα πρατήρια καυσίμων και τηρούν αυτά, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή εφόσον αυτά δεν διατίθενται ψηφιακά:

α) Αντίγραφο της άδεια λειτουργίας του Πρατηρίου Καυσίμων,

β) αντίγραφο βεβαίωσης ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, η οποία θα περιλαμβάνει την ημερομηνία ογκομέτρησης, τον κωδικό αριθμό της και τη μέγιστη χωρητικότητά της ή τους ογκομετρικούς πίνακες,

γ) αντίγραφο εγκρίσεων τύπου των αντλιών,

δ) υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, το οποίο διενήργησε οποιαδήποτε εργασία στο σύστημα των αντλιών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

ε) υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών περί εγκατάστασης και νόμιμης λειτουργίας του ως άνω συστήματος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι το πρατήριο καυσίμων υποχρεούται σε εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών.

2. Τα στοιχεία της παρ. 1, διαβιβάζονται, αμελλητί, από τα πρατήρια καυσίμων στους υπόχρεους, πριν την πρώτη συναλλαγή τους και σε κάθε μεταβολή αυτών. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001 για υφιστάμενες, κατά την 31η/12/2023 συμβάσεις συνεργασίας ή συναλλαγές, ο έλεγχος των ανωτέρω ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 31η/12/2023.

3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης μεταβολών των στοιχείων της παρ. 1, υποβάλλεται από το Πρατήριο Καυσίμων μέχρι τέλος εκάστου έτους, υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής στοιχείων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους, ανά πρατήριο, τα στοιχεία της παρ. 1 και 3 για πέντε (5) έτη.

Άρθρο 5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


1. Η εξέταση δείγματος καυσίμων από τους υπόχρεους διενεργείται, ως ακολούθως:

α. Οι υπόχρεοι διενεργούν έναν, τουλάχιστον κατ 'έτος, έλεγχο της χημικής σύνθεσης των καυσίμων σε κάθε πρατήριο που έχουν προμηθεύσει με καύσιμα, με σκοπό να εξακριβωθεί ότι τα καύσιμα του πρατηρίου καυσίμων, πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διενεργείας ελέγχου λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό έτος.

β. Ο έλεγχος των δειγμάτων που λαμβάνουν οι υπόχρεοι διενεργείται σε εργαστήρια που οι ίδιοι επιλέγουν ή σε εργαστήρια που διαθέτουν. Οι έλεγχοι διεξάγονται, με εφαρμογή των μεθόδων δοκιμών που προ-βλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή με εφαρμογή άλλων μεθόδων και μέσων για κάθε είδος καυσίμου, ανά δεξαμενή που είναι συνδεδεμένη με το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών-εκροών.

γ. Οι υπόχρεοι σε μέτρα δέουσας επιμέλειας υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους, ανά πρατήριο, τα αποτελέσματα των δοκιμών για πέντε (5) έτη.

2. Η εξέταση των δειγμάτων καυσίμων από τις Χημικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 54/2015/12- 02-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (Β' 462).

3. Ανεξάρτητα από την ελεγκτική Υπηρεσία που διενεργεί την δειγματοληψία, στην περίπτωση που από την εξέταση των δειγμάτων από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία διαπιστωθεί μη κανονικό δείγμα, η τελευταία ενημερώνει την Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την κλήση του ελεγχόμενου για την εξέταση του κατ' έφεση δείγματος καυσίμου. Στην ενημέρωση αναφέρονται τα στοιχεία του ελεγχόμενου, η Υπηρεσία που διενήργησε την δειγματοληψία και τα ευρήματα της χημικής ανάλυσης.

Άρθρο 6
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.


1. Οι υπόχρεοι αξιολογούν τα στοιχεία που τηρούν, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 και ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 4, σε περίπτωση που διαπιστώσουν μη εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης εισροών εκροών, όπου αυτό απαιτείται, ή κατοχή, διάθεση, διακίνηση νοθευμένων ενεργειακών προϊόντων ή ενεργειακών προϊόντων λαθρεμπορίας σε πρατήριο καυσίμων, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, από τη διαπίστωση των ανωτέρω.

2. Σε περίπτωση που από την ανωτέρω αξιολόγηση προκύψουν ενδείξεις λαθρεμπορίας, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων σε πρατήριο καυσίμων, ομοίως ενημερώνουν, αμελλητί και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 4 για κάθε σχετικό διαθέσιμο στοιχείο, περιλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων ελέγχου της χημικής σύνθεσης των ενεργειακών προϊόντων.

3. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 4 κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις τέλεσης ή επικείμενης τέλεσης λαθρεμπορίας καυσίμων, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. προς ενημέρωση και παροχή των ανωτέρω στοιχείων είναι η Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.). Η ενημέρωση και παροχή πληροφοριών πραγματοποιείται, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης eyte@aade.gr.

5. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να ορίσουν αρμόδιο εκπρόσωπο για την διαχείριση και αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, καθώς και για την επικοινωνία τους με την Ε.Υ.Τ.Ε.

6. Η Ε.Υ.Τ.Ε., μετά την ενημέρωση και την παροχή στοιχείων από τους υπόχρεους, αξιολογεί πληροφορίες από τις Τελωνειακές, Φορολογικές και Χημικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και άλλες πηγές πληροφοριών και αφού τις προτεραιοποιεί, εκδίδει δελτίο πληροφοριών προς τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για έλεγχο.

Οι έλεγχοι που προτεραιοποιούνται από την Ε.Υ.Τ.Ε. διαβιβάζονται στις Τελωνειακές, Φορολογικές και Χημικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες υποχρεούνται, αμελλητί, για τη διεξαγωγή του σχετικού ελέγχου και τη διαβίβαση των ευρημάτων του ελέγχου στην Ε.Υ.Τ.Ε..

Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

1. Οι υπόχρεοι τηρούν τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4 και 5 πριν την σύναψη συμβάσεως συνεργασίας ή συναλλαγής με πρατήριο καυσίμων.

2. Όταν οι υπόχρεοι διαπιστώσουν ότι Πρατήριο Καυσίμων:

α) δεν παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 ή δεν επιτρέπει τη λήψη δείγματος καυσίμων του άρθρου 5 της παρούσας ή

β) δεν έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών, όπου αυτό απαιτείται ή

γ) κατέχει, διαθέτει ή διακινεί νοθευμένα ενεργειακά προϊόντα ή ενεργειακά προϊόντα λαθρεμπορίας τότε υποχρεούνται, σωρευτικά:

i) Εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη διαπίστωση των ανωτέρω, να ενημερώσουν την Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) για τις ανωτέρω διαπιστώσεις,

ii) κατόπιν εντολής της Ε.Υ.Τ.Ε., που εκδίδεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση, η οποία κοινοποιείται προς κάθε νομικό πρόσωπο των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002, να διακόψουν τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων. Από την ανωτέρω κοινοποίηση απαγορεύεται η διάθεση και διακίνηση καυσίμων προς το συγκεκριμένο πρατήριο από τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω και τη νόμιμη επαναλειτουργία του πρατηρίου,

iii) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση να αποσύρουν όλα τα τυχόν σήματα τους και τις αντλίες τους και εντός εύλογου χρόνου, να αποσύρουν όλον τον τυχόν υπόλοιπο εξοπλισμό τους που φέρει τα σήματά τους από το Πρατήριο Καυσίμων, έως την αποκατάσταση των ανωτέρω από το πρατήριο καυσίμων και σε περίπτωση σφράγισης, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

3. Η Ε.Υ.Τ.Ε., μετά την ενημέρωση από τους υπόχρεους, αξιολογεί πληροφορίες από τις Τελωνειακές, Φορολογικές και Χημικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και άλλες πηγές πληροφοριών, προτεραιοποιεί και διαβιβάζει δελτίο πληροφορίας προς τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για έλεγχο.

Οι έλεγχοι που προτεραιοποιούνται από την Ε.Υ.Τ.Ε. διαβιβάζονται στις Τελωνειακές, Φορολογικές και Χημικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες υποχρεούνται αμελλητί για τη διεξαγωγή του σχετικού ελέγχου, και τη διαβίβαση των ευρημάτων του ελέγχου στην Ε.Υ.Τ.Ε..

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.


1. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι ενημερώνονται από την Ε.Υ.Τ.Ε ή από οποιαδήποτε ελεγκτική Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για:

α) Μη εγκατάσταση ή μη πλήρωση των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών σε Πρατήριο Καυσίμων ή

β) τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων ή

γ) νοθεία καυσίμων ή

δ) παραποίηση φορολογικών μηχανισμών από Πρατήριο Καυσίμων (οι φορολογικοί μηχανισμοί είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εισροών εκροών) ή

ε) για παραβάσεις σχετικά με ελλειμματικές παραδόσεις αντλιών (οι αντλίες είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εισροών εκροών).

Τα υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται, σωρευτικά:

ι) Να διακόψουν, αυθημερόν, από την ως άνω ενημέρωση τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων προς το συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων,

ιι) εφόσον το Πρατήριο Καυσίμων φέρει σήμα λειτουργίας τους ή εφόσον έχουν διαθέσει ή διακινήσει ενεργειακά προϊόντα προς το Πρατήριο Καυσίμων εντός των τελευταίων πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της παρούσας παραγράφου, να απαντλήσουν και να μεταφέρουν προς επαναδιύλιση με δικές τους δαπάνες τα ενεργειακά προϊόντα που είναι αποθηκευ-μένα στις δεξαμενές του Πρατηρίου αυτού, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήψη ειδικής εντολής της Ε.Υ.Τ.Ε.,

ιιι) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της παρούσας παραγράφου, να αποσύρουν το τυχόν σήμα τους και τις αντλίες τους, και, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους που φέρει τα σήματά τους, από το Πρατήριο Καυσίμων. Τα υπόχρεα πρόσωπα αποσύρουν τα ανωτέρω μέχρι την αποκατάσταση των παρατυπιών ή, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι την νόμιμη επαναλειτουργία του.

2. Τα υπόχρεα πρόσωπα δύνανται να αναζητούν το κόστος απάντλησης, μεταφοράς και επαναδιύλισης των ενεργειακών προϊόντων από τον παραβάτη.

3. Σε περίπτωση που συντρέχουν, είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά, οι περ. α) έως ε) της παρ. 1, τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν.3054/2002 υποχρεούνται, στο σύνολό τους, να μη διαθέτουν και διακινούν ενεργειακά προϊόντα προς το συγκεκριμένο πρατήριο.

Άρθρο 9
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


1. Με την ενημέρωση της παρ. 1 του άρθρου 8 για την τέλεση λαθρεμπορίας ή νοθείας καυσίμων ή μη εγκατάστασης ή μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών ή παραποίησης μηχανισμών σε Πρατήριο Καυσίμων, τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται, σωρευτικά, εντός τριάντα (30) ημερών σε κάθε άλλο Πρατήριο Καυσίμων, το οποίο αναφέρεται στην ανωτέρω ενημέρωση και το οποίο:

α) Είτε ανήκει κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε πρόσωπο που έχει διαπιστωθεί ότι έχει τελέσει παράβαση της παρούσας,

β) είτε διοικείται από πρόσωπο, στο οποίο ανήκει ή διοικεί το πρατήριο καυσίμων, για το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι έχει τελέσει παράβαση της παρούσας.

2. Τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται και για τα πρατήρια καυσίμων που αναφέρονται στην ανωτέρω ενημέρωση και ανήκουν κατά εκατό τοις εκατό (100%) στους υπόχρεους ή κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε θυγατρικές τους, εφόσον διαπιστωθούν πέντε (5) παραβάσεις σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Άρθρο 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για τη μη τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, επιβάλλονται πρόστιμα στους υπόχρεους, ως εξής:

α) Για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. α) της παρ. 3 και της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 78Α επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

β) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. β) της παρ. 3 και της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 78Α επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), ανά παραστατικό πώλησης καυσίμων, ανεξαρτήτως ποσότητας, και όχι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

γ) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της περ. γ) της παρ. 3 και της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 78Α επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

δ) για μη τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 4 του άρθρου 78Α επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ανά Πρατήριο Καυσίμων,

ε) για μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 6 του άρθρου 78Α, επιβάλλεται πρόστιμο, κατ' αντιστοιχία προς όσα προβλέπονται στις περ β) έως δ) της παρ. 7 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


Αρμόδιος για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 10 είναι ο Προϊστάμενος του Τελωνείου στη χωρική αρμοδιότητα, του οποίου υπάγεται η έδρα του υπόχρεου.

Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδιες υπηρεσίες είναι το Τελωνείο Δ' Τ.Ε.Σ. Πειραιά και το Τελωνείο Γ' Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Άρθρο 12
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


1. Τα στοιχεία των παραβατών και των κυρώσεων για μη τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001 δημοσιοποιούνται, κατ' έτος, στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr.

Αρμόδια Υπηρεσία για την ανωτέρω δημοσιοποίηση είναι η Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΙΣΤΕΠΛ), κατόπιν διαβίβασης των προς δημοσιοποίηση στοιχείων από την Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ).

2. Ειδικότερα, προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της παρ. 8, αποτελεί η διαπίστωση μη τήρησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 78Α του ν. 2960/2001. Η διαπίστωση της παράβασης συντελείται με την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου σε βάρος του υπόχρεου σε τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας προσώπου.

3. Για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της παρ. 8, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης, ως υπόδειγμα V που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για την επιβολή των προστίμων της παρ. 7 του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001, σύμφωνα με το άρθρο 11. Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον παραβάτη. Με την επιφύλαξη τήρησης των αναφερομένων στην παρ. 4, ο προϊστάμενος της ανωτέρω τελωνειακής αρχής καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία της παρ. 8, τον οποίο αποστέλλει με την απόφαση δημοσιοποίησης, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Ε.Υ.Τ.Ε..

Η Ε.Υ.Τ.Ε., κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων, τηρεί αρχείο και καταρτίζει, ετησίως, συγκεντρωτικό πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία που της έχουν διαβιβασθεί και αποστέλλει τον συγκεντρωτικό πίνακα, ομοίως με εμπιστευτική διαδικασία, στην ΔΣΤΕΠ για οριστική επαλήθευση των στοιχείων αυτών και αποστολή του οριστικού πίνακα στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία ΔΙΣΤΕΠΛ.

Κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των στοιχείων της παρ. 8 δύναται να ασκηθεί προσφυγή, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97).

4. Σε περίπτωση που ο παραβάτης είναι νομικό πρόσωπο η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων:

α) Ο εν λόγω παραβάτης ενημερώνεται, με την ανωτέρω απόφαση δημοσιοποίησης, κατ' άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των στην παρ. 8 στοιχείων στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής που έχει εκδώσει την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων.

β) Ο Προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης, απαντά στο αίτημα του παραβάτη που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης υποχρεούται στην άμεση αποστολή των προς δημοσιοποίηση στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

5. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε..

6. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης, to πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί, ενημερώνει τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης, αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης αποστέλλει αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα, με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στην Ε.Υ.Τ.Ε., η οποία, κατόπιν οριστικής επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη ΔΣΤΕΠ, η οποία, κατόπιν οριστικής επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων.

7. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης.

8. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., είναι τα ακόλουθα:

α) H επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του νομικού προσώπου, σε βάρος του οποίου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των μέτρων περί δέουσας επιμέλειας, κατά παράβαση του άρθρου 78 Α ν. 2960/2001,

β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας αυτού, γ) η περιγραφή της παράβασης και το ποσό του προστίμου που αυτή επισύρει,

δ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης στοιχείων.

Άρθρο 13
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

».
ΙΙΙ. Στο από 18.4.2024 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε. αναφέρονται:

«ΑΑΔΕ: E-mail σε πρατήρια καυσίμων για υποβολή αρχείων λόγω δέουσας επιμέλειας

Στην άμεση εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στην κατεύθυνση αυτή, απέστειλε σε πρατήρια καυσίμων e-mail, σύμφωνα με το οποίο, ενημερώνει ότι, μέχρι τις 30 Απριλίου 2024, πρέπει να υποβάλουν τις άδειες, τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις της εγκατάστασής τους, στα διυλιστήρια ή τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, με τις οποίες συναλλάσσονται.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1046/26.3.2024), οι πρατηριούχοι υποχρεούνται άμεσα να διαβιβάσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  αντίγραφο της άδεια λειτουργίας του πρατηρίου

β) αντίγραφο βεβαίωσης ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία ογκομέτρησης, τον κωδικό αριθμό της και τη μέγιστη χωρητικότητά της ή τους ογκομετρικούς πίνακες

γ) αντίγραφο εγκρίσεων του τύπου των αντλιών  

δ) υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, το οποίο διενήργησε οποιαδήποτε εργασία στο σύστημα των αντλιών

ε) υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών περί εγκατάστασης και νόμιμης λειτουργίας του ως άνω συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι το πρατήριο καυσίμων σας υποχρεούται σε εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών.
».Ηλεκτρονική υποβολή δελτίων δραστηριότητας και δηλώσεων απραξίας για το προηγούμενο έτος, από εκμεταλλευτές λατομείων

Τρί, 30/04/2024 - 00:00

Ηλεκτρονική υποβολή δελτίων δραστηριότητας και δηλώσεων απραξίας για το προηγούμενο έτος, από εκμεταλλευτές λατομείων.

Ι. Στο άρθ. 58 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» ορίζονται:

«Άρθρο 58. Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή

1. Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να διενεργεί την εκμετάλλευση σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και να τηρεί τους όρους των εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί, ειδικότερα της απόφασης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και της τεχνικής μελέτης, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ΚΜΛΕ.

2. Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επομένου έτους, δελτίο δραστηριότητας, ανάλογα με το εκμεταλλευόμενο ορυκτό. Στο δελτίο δραστηριότητας περιλαμβάνονται περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας πληροφορίες και ιδίως νομιμοποιητικά στοιχεία του λατομείου, στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό, στοιχεία ασφάλειας και ατυχημάτων, στοιχεία για τις καταναλώσεις φυσικών πόρων, πετρελαιοειδών, εκρηκτικών και ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων και τις αποκαταστημένες εκτάσεις, την παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση των προϊόντων, τις επενδύσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την υπηρεσία.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο των δελτίων δραστηριότητας καθώς και τα στοιχεία που οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε περίπτωση μη εκμετάλλευσης λατομείου ή μη διενέργειας ερευνών αντί του ανωτέρω δελτίου υποβάλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους δήλωση απραξίας, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της απραξίας. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη βασιμότητα των προβαλλομένων λόγων.
Η υποχρέωση υποβολής δελτίου δραστηριότητας ή δήλωσης απραξίας υφίσταται και αν δεν συμπληρώνεται πλήρες ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης.
Το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των συγκεντρωτικών στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπεται στην παρ. 7, το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου. Για τα λατομεία που λειτουργούν σε δημόσιες εκτάσεις το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται και στην αρμόδια για τις μισθώσεις υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και είναι υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπεται στην παρ. 7, το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υποβάλλεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι σε κλίμακα 1:1000 ή 1:2000, ή άλλη κατάλληλη κλίμακα ώστε να εμφανίζονται πλήρως και ευκρινώς όλα τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία, να περιλαμβάνει πλήρη υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση όχι παλαιότερη των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής, να είναι εξαρτημένο από το σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87 και να περιλαμβάνει αναλυτικό υπόμνημα. Στο σχεδιάγραμμα αποτυπώνονται και σημειώνονται τα όρια του λατομικού χώρου, της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, της απόφασης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), την έγκριση επέμβασης αν τα όρια αυτά είναι διαφορετικά από τα όρια της ΑΕΠΟ, οι βαθμίδες εξόρυξης, οι εκσκαφές και οι διαμορφώσεις του λατομικού χώρου, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις μέσα σε αυτόν, οι εσωτερικοί δρόμοι, κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την εκμετάλλευση και την ασφάλεια εργασιών, καθώς και οι αποθέσεις και επεμβάσεις σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων εκτός των ορίων του χώρου της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης. Ειδικά στην περίπτωση των υπόγειων έργων, επιπλέον των ανωτέρω, αποτυπώνονται και σημειώνονται όλες οι υπόγειες εργασίες, υλοποιημένες και σχεδιαζόμενες, οι ενεργοί και οι εξοφλημένοι χώροι, οι κύριες στοές, τα φρέατα, τα κεκλιμένα, οι έξοδοι και οι διαδρομές διαφυγής, τα δίκτυα μεταφοράς, τηλεφώνου, φωτισμού και αερισμού, οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλίων, τα καταφύγια και τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την εκμετάλλευση και την ασφάλεια εργασιών.
Η υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού σχεδιαγράμματος υφίσταται και αν δεν συμπληρώνεται πλήρες ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης.
Αν υποβληθεί δήλωση απραξία, ο εκμεταλλευτής δεν υποχρεούται να υποβάλει τοπογραφικό σχεδιάγραμμα για το συγκεκριμένο έτος.

4. Στους εκμεταλλευτές που δεν υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο δελτία δραστηριότητας ή δηλώσεις απραξίας ή τοπογραφικά σχεδιαγράμματα μέχρι την προβλεφθείσα ημερομηνία ή υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία, καθώς και σε όσους δεν συμπληρώνουν, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρόσκληση του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ελλιπή στοιχεία των δελτίων, δηλώσεων και τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων που έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως επιβάλλεται πρόστιμο από την αρμόδια υπηρεσία. Προς τούτο συντάσσεται και αποστέλλεται στο Δημόσιο Ταμείο τίτλος βεβαίωσης (χρηματικός κατάλογος) για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται με βάση τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 59.

5. Ο εκμεταλλευτής λατομείου, σε κάθε περίπτωση οριστικής διακοπής της εκμετάλλευσης, πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 55, υποχρεούται να απομακρύνει από το χώρο του λατομείου τυχόν προϊόντα, τα πάσης φύσεως υλικά και απορρίμματα, που μπορεί να ρυπαίνουν το περιβάλλον και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των περιοίκων και των διερχομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΜΛΕ και τις τυχόν πρόσθετες εντολές του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στις δασικού χαρακτήρα ή στις δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να αποξηλώσει τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Αν δεν συμμορφωθεί, καταπίπτει η σχετική προς τούτο εγγυητική επιστολή υπέρ του ειδικού λογαριασμού της παρ. 2 του άρθρου 55, ο οποίος δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου.

6. Απαγορεύεται η μεταφορά εκτός του λατομικού χώρου λατομικών προϊόντων με φορτηγά οχήματα, αν δεν καλύπτεται το φορτίο τους με ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σε εκμεταλλευτές που επιτρέπουν τη μεταφορά λατομικών προϊόντων, πλην αποκλειστικά ογκομαρμάρων ή ογκολίθων, κατά παράβαση του ανωτέρω εδαφίου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 59.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση ή η υποβολή, μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος, εγγράφων, δηλώσεων, αρχείων, καταστάσεων, κανονισμών, βιβλίων, τοπογραφικών ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων οφείλει κατά τη λατομική και μεταλλευτική νομοθεσία να τηρεί ή να υποβάλλει ο εκμεταλλευτής σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους, οι όροι πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η διαδικασία καταχώρισης ή υποβολής στοιχείων, οι τεχνικές προδιαγραφές των προς υποβολή στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.».ΙΙ. Στην εγκύκλιο με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/40054/190/12.4.2024 «Λειτουργία της εφαρμογής e-deltia για την ηλεκτρονική υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας λατομείων και μεταλλείων» αναφέρονται:

«Στο πλαίσιο έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής για την υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και απραξίας λατομείων και μεταλλείων και των προβλεπόμενων στην Υπουργική Απόφαση με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/28997/132/17.03.2023 (Β’2063), σχετικών προθεσμιών, ενημερώνουμε τα ακόλουθα προς διευκόλυνση των υπόχρεων:

i. Από 01.01.2024 και εφεξής η υποβολή των ετήσιων δελτίων δραστηριότητας και δηλώσεων απραξίας των λατομείων και μεταλλείων θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά ψηφιακά με χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής e-deltia.

ii. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας συντρέχουν οι προθεσμίες υποβολής που ορίζονται στην παρ.2 του άρθ. 58 του ν. 4512/2018 και στο άρθρο 118 του ν.210/1973. Ως εκ τούτου οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας έτους 2023 είναι: η 30η Απριλίου 2024 για τα λατομεία και η 30η Ιουνίου 2024 για τα μεταλλεία.

iii. Η είσοδος στην εφαρμογή e-deltia, γίνεται με την επιλογή της διαδικτυακής διεύθυνσης https://e-deltia-opy.gov.gr, και η πιστοποίηση του υπόχρεου γίνεται μέσω της χρήσης των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet.

iv. Η πιστοποίηση του υπόχρεου μέσω της χρήσης των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet, νοείται ως θεώρηση υπογραφής του υπόχρεου.

v. Ο υπόχρεος συμπληρώνει τα σχετικά πεδία της εφαρμογής, που αφορούν τον λατομικό ή μεταλλευτικό χώρο ή την παραχώρηση μεταλλείου με τη δυνατότητα επιλογής προσωρινής αποθήκευσης για λόγους τμηματικής συμπλήρωσης και περαιτέρω επεξεργασίας, πριν το στάδιο της τελικής υποβολής.

vi. Τα σχετικά πεδία φέρουν επεξηγηματικό κείμενο για την καθοδήγηση των υπόχρεων κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσής τους.

vii. Η υποβολή του δελτίου δραστηριότητας ή της δήλωσης απραξίας γίνεται ανά λατομικό ή μεταλλευτικό χώρο ή παραχώρηση μεταλλείου. Στην περίπτωση εκμετάλλευσης όμορων λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων ή παραχωρήσεων μεταλλείων, είναι δυνατή η υποβολή ενιαίου δελτίου για το σύνολο της εκμετάλλευσης, με αναφορά στους επιμέρους χώρους, με την προϋπόθεση ισχύος εγκεκριμένης ενιαίας τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.

viii. Τα σχετικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν το δελτίο δραστηριότητας ή τη δήλωση απραξίας (τοπογραφικοί χάρτες, πίνακες, συμπληρωματικά στοιχεία κ.α) υποβάλλονται μέσω της εντολής επισύναψης αρχείων.

ix. Με την εντολή υποβολής, η καταχώρηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση. Σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα διαβιβάζεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υπόχρεου.

x. Μέσω αυτής της διαδικασίας το δελτίο δραστηριότητας υποβάλλεται ταυτόχρονα σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΕΝ, Επιθεώρηση Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και κατά συνέπεια δεν απαιτείται άλλη ενέργεια του υπόχρεου.

xi. Δεν προβλέπεται δυνατότητα παρέμβασης του υπόχρεου και τροποποίησης των στοιχείων μετά την εντολή υποβολής του δελτίου δραστηριότητας ή της δήλωσης απραξίας.

xii. Δελτία δραστηριότητας ή απραξίας έτους 2023 και εφεξής που θα υποβάλλονται εντύπως δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

xiii. Για την υποστήριξη των υπόχρεων και των συναρμόδιων αρχών σε θέματα διαχείρισης της ψηφιακής εφαρμογής e-deltia, διατίθεται η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-deltia-opy@prv.ypeka.gr

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
».Υποχρέωση αντικατάστασης Ταμειακών Συστημάτων με συστήματα στα οποία το Ταμειακό Σύστημα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε μία συσκευή (ΑΙΙ in one - Cash Register/POS), από υπόχρεες οντότητες που είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων...

Τρί, 30/04/2024 - 00:00


Υποχρέωση αντικατάστασης Ταμειακών Συστημάτων με συστήματα στα οποία το Ταμειακό Σύστημα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε μία συσκευή (ΑΙΙ in one - Cash Register/POS), 
από υπόχρεες οντότητες που είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών της ψηφιακής πύλης «myAADE» έως τις 29.3.2024

Ι.
Στην απόφαση  Α.1157/12.10.2023 (ΦΕΚ Β' 5994/13.10.2023) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β' 1826) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» ορίζονται:

«Άρθρο 1
Χρόνος και διαδικασία διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, και την Α.Α.Δ.Ε.


1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer)»: Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, με κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κ.λπ.). Οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών παρέχονται εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών προς μια συμβεβλημένη οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών.

1.2. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»:
Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/ επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

1.3. Ως «Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών»:
Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος.

1.4. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

1.5. Ως «ενεργό μέσο πληρωμών»
νοείται κάθε μέσο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την αποδοχή καρτών πληρωμών, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίησή του από την πλευρά των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSP).

1.6. Ως «αναβάθμιση των Μέσων Πληρωμών»: νοείται η αντικατάσταση/επικαιροποίηση λογισμικού τους με νεότερη έκδοση με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσής τους με τα ταμειακά συστήματα των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, όπως αυτές τίθενται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

1.7. Ως «Μητρώο Μέσων Πληρωμών»:
Το Μητρώο που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων κ.λπ.).

1.8. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

1.9. Ως «Βασικός κανόνας διασύνδεσης»: Η συνθήκη που επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών παραστατικών ανά συναλλαγή και έχουν διαβιβαστεί τα αντίστοιχα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω κατάλληλων μεθόδων διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) με την Α.Α.Δ.Ε., καθώς τα Μέσα Πληρωμών δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα.

1.10. Ως «Μέθοδος Διασύνδεσης»:
Η αρχιτεκτονική και η τεκμηρίωση της τεχνικής διαδικασίας υλοποίησης του Βασικού κανόνα διασύνδεσης.

1.11. Ως «Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity)»: Η δήλωση συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ ΚΦΔ που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην Α.Α.Δ.Ε. οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής με την υποβολή της οποίας βεβαιώνουν την πλήρη συμμόρφωση της Μεθόδου Διασύνδεσης που ακολουθούν στον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

2.1. Αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ ΚΦΔ, όπως αυτή ρυθμίζεται στην υπό στοιχεία Α.1156/2023 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) υποχρεούνται να προβούν αμελλητί σε όλες τις, κατά περίπτωση, απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι υπηρεσίες εκτέλεσης πληρωμών που παρέχουν ή/και τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, να πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις των υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 Αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2.2. Με σκοπό την κατά προτεραιότητα αναβάθμιση των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, Μέσων Πληρωμών των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΦΗΜ ή αντί αυτού, Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), σύμφωνα με τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 ή χρησιμοποιούν προαιρετικά ΦΗΜ, η Α.Α.Δ.Ε. αποστέλλει στους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει τα προς, κατά προτεραιότητα, αναβάθμιση Μέσα Πληρωμών των ως άνω Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, στα οποία οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

2.3. Οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) υποχρεούνται να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε. το αργότερο σε ημερήσια βάση για τα Μέσα Πληρωμών διαχείρισής τους, στα οποία ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση την προηγούμενη ημέρα.

2.4. Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει τους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για τη δυνατότητα αναβάθμισης κάθε Μέσου Πληρωμών που διαθέτουν. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη «myAADE», καθώς και με την αναγραφή ένδειξης «Προς Αναβάθμιση» στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

2.5.
Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των Μέσων Πληρωμών που αυτός διαθέτει. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη «myAADE». Οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του ως άνω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς και το αργότερο έως τις 29/2/2024, εφόσον υπολείπονται λιγότερες των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω μηνύματος, να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την τυχόν αναβάθμιση των Ταμειακών Συστημάτων τους και τη διασύνδεσή τους με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15Β ΚΦΔ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

2.6
. Εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και το αργότερο έως τις 15/1/2024, οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που προτίθενται να αντικαταστήσουν τα Ταμειακά Συστήματα ή/και οποιοδήποτε από τα ενεργά Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, με άλλα Ταμειακά Συστήματα ή/και Μέσα Πληρωμών που δύνανται να διασυνδέονται μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Α.1098/2022 και Α.1155/2023 Αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δηλώνουν την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών στην ψηφιακή πύλη «myAADE». Δήλωση που υποβάλλεται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν εμποδίζει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

2.7. Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΦΗΜ ή αντί αυτού, Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), σύμφωνα με τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 ή χρησιμοποιούν προαιρετικά ΦΗΜ, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους, το αργότερο έως στις 29 Φεβρουαρίου 2024.
Ειδικά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024, δεν βρίσκονται σε λειτουργία, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους και θα πληρούν τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.


Άρθρο 2

Τροποποίηση της Α.1021/2023 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και ΑΔΗΜΕ με εξαίρεση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων» Τροποποιούμε το προτελευταίο εδάφιο περί ημερομηνίας ολοκλήρωσης των αναβαθμίσεων της υπό στοιχεία Α.1021/2023 ως ακολούθως:


«Η ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων ορίζεται:

i) για οντότητες-κατόχους ΦΗΜ που έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα ή για όσες οντότητες-κατόχους ΦΗΜ κάνουν προαιρετική χρήση Μέσων Πληρωμών με κάρτα, έως την εκάστοτε, για κάθε οντότητα-κάτοχο ΦΗΜ, καταληκτική ημερομηνία της παρ. 2.5 του άρθρου 1 της Α.1157/2023 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση έως 29.2.2024 και

ii) για τις λοιπές οντότητες-κατόχους ΦΗΜ έως τις 30.4.2024.»».ΙI. Σύμφωνα με το από 29.2.2024 δελτίο τύπου του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

«Την παράταση για 1+1 μήνα αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές. Η απόφαση αυτή ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αιτήματα της ίδιας της αγοράς παρόχων POS και ταμειακών μηχανών όσο και των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ενός σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου. Σημειώνεται ότι η πρόοδος του έργου μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει αναβαθμιστεί το 85% των συστημάτων POS και ταμειακών, ενώ οι διασυνδέσεις ξεπέρασαν τις 60.000, με τα προγραμματισμένα ραντεβού τις αμέσως επόμενες ημέρες να ανέρχονται στις 20.000.

Συγκεκριμένα, και προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα, δίνεται παράταση 1 μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει μέχρι σήμερα τα συστήματα τους. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Σημειώνεται πως η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024:

Α) για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

Β) για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται πολύ περισσότερες.

Μέχρι σήμερα η πρόοδος της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές είναι πολύ σημαντική, καθώς έχουν υλοποιηθεί τα εξής:

Πάνω από το 85% των λογισμικών των POS και των ταμειακών μηχανών έχει αναβαθμιστεί. Υπενθυμίζεται πως η αναβάθμιση των συστημάτων είναι προϋπόθεση προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η διασύνδεση.

• Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη πάνω από 60.000 διασυνδέσεις σε όλη την Ελλάδα.

• Έχουν προγραμματιστεί πάνω από 20.000 ραντεβού με τεχνικούς εγκατάστασης μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση.

• Έχουν αποσταλεί πάνω από 130.000 ενημερωτικού χαρακτήρα emails σε επιχειρήσεις, που διαθέτουν ταμειακή μηχανή και έχουν αναβαθμισμένα τα POS τους. Τα μηνύματα καλούν τις επιχειρήσεις να διασυνδέσουν άμεσα τα POS τους με τις ταμειακές.

• Προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS, άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα ο 4ος κύκλος χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», που καλύπτει και επιπλέον ΚΑΔ, όπως δραστηριότητες λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κ.ά. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί πως η έγκριση για τη λήψη του voucher ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο υπόχρεος να προχωρήσει στη διασύνδεση των συστημάτων του. Θα πρέπει να προχωρήσει στη διασύνδεση άμεσα και όταν εγκριθεί το voucher που του αναλογεί θα μπορέσει να το αξιοποιήσει. Τονίζεται πως από τους 3 πρώτους κύκλους χρηματοδότησης έχουν εγκριθεί τα αντίστοιχα vouchers σε 121.138 επιχειρήσεις για την αγορά/αντικατάσταση POS (18,1 εκατ. ευρώ) και 169.837 επιχειρήσεις για την κάλυψη μέρους του κόστους διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές (22,5 εκατ. ευρώ).

Από τον Σεπτέμβριο και μετά έχουν ολοκληρωθεί 12 διαφορετικές νομοθετικές και κανονιστικές διαδικασίες από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΑΔΕ. Παράλληλα, λειτουργεί καθημερινά ειδική ομάδα διαχείρισης του έργου και αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων προκύπτουν, ενώ αυστηροποιούνται τα πρόστιμα για όσους υπόχρεους (τόσο επιχειρήσεις όσο και παρόχους POS, ταμειακών καθώς και τεχνικούς εγκατάστασης) δεν εργάζονται στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

• Έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα https://www.aade.gr/diasyndesipos με πληροφορίες για το έργο της διασύνδεσης, για τη χρηματοδότηση, με οδηγούς διασύνδεσης ανά μοντέλο POS, ενώ περιλαμβάνεται και ενότητα στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να ελέγξουν την ετοιμότητα διασύνδεσης μεταξύ του POS τους και του ταμειακού τους συστήματος.

Διευκρινίζεται πως όσες επιχειρήσεις υπάγονται στους 35 κλάδους λιανικής που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS, θα πρέπει μέχρι σήμερα, 29 Φεβρουαρίου, να παραγγείλουν το τερματικό μηχάνημα POS και να το εγκαταστήσουν εντός Μαρτίου. Στη συνέχεια, όσοι είναι υπόχρεοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διασύνδεση του POS με την ταμειακή εντός των χρονοδιαγραμμάτων, που αναφέρθηκαν παραπάνω και που αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις.

• Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού (ERP) και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.

Παράλληλα με το νέο χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης παρατείνεται ως την 30η Απριλίου 2024 και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

• Διευκρινίζεται πως οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος (οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30.000) θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τέλος, από την πλευρά του Υπουργείου υπογραμμίζεται ότι αποφασίστηκε να μην δοθεί μεγαλύτερη παράταση για δύο λόγους:

- Πρώτον, διότι έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το πρώτο διάστημα μεγάλων παρατάσεων περνάει ανεκμετάλλευτο με χαλάρωση των ρυθμών.
- Δεύτερον, διότι έχει ολοκληρωθεί πλέον σχεδόν το σύνολο της δουλειάς βάσης (αναβαθμίσεις κ.λπ.) και ότι με τους ρυθμούς που ήδη επιτεύχθηκαν τις τελευταίες ημέρες το έργο θα ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Και τρίτον, διότι η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης, ως έργο-ορόσημο, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου μπορεί να οδηγήσει σε μερική διακοπή της χρηματοδότησης της χώρας από τις Βρυξέλλες.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Χάρη στη συνεργασία της Πολιτείας, των παρόχων και των επιχειρήσεων που είναι υπόχρεες διασύνδεσης, έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό τμήμα του έργου. Με τη διατήρηση των σημερινών ρυθμών, το έργο θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και το φορολογικό σύστημα της χώρας θα περάσει σε μια νέα εποχή. Προχωρούμε στην παράταση για 1+1 μήνα προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα. Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο μιας σύνθετης και πολυεπίπεδης μεταρρύθμισης που σε λίγες εβδομάδες από σήμερα θα είναι πραγματικότητα, «βρέξει-χιονίσει»! Είναι απόφαση του Υπουργείου μας να ολοκληρωθεί εγκαίρως αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Με την τελευταία παράταση, το Υπουργείο καθιστά σαφή δύο στοιχεία: Το πρώτο είναι ότι η Κυβέρνηση δείχνει τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, παραχωρώντας επιπλέον χρονικό διάστημα για την προσαρμογή της αγοράς στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Το δεύτερο όμως αφορά στην υποχρέωση συμμόρφωσης στο μέτρο της διασύνδεσης POS και ταμειακών. Παραχωρούμε παράταση ακριβώς επειδή είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε κατά γράμμα το νόμο του κράτους. Είναι παράταση, όχι αναβολή και χαλαρότητα. Η διασύνδεση ταμειακών και POS είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και όλοι οφείλουμε να συμμορφωθούμε άμεσα. Συστήνω την ενεργοποίηση όλων, καθώς μετά το πέρας των προθεσμιών θα είναι αντιμέτωποι μόνο με τις κυρώσεις. Δεν θέλουμε να εισπράξουμε κανένα πρόστιμο για αυτό δεν πρέπει να υπάρξει καμία καθυστέρηση!».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς που συμμετέχουν στο έργο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS.  Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του έργου, που χάρη στη συνεργασία όλων έχει πλέον μπει στην τελική ευθεία, δίνουμε την ευκαιρία σε όλους να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι έγκαιρα».»
IΙΙ. Κατόπιν του παραπάνω δελτίο τύπου, δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1035/29.2.2024 (ΦΕΚ Β' 1377/29.2.2024) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β' 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ»» στην οποία ορίζονται:

«Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β' 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Β' 5994), ως ακολούθως:

1. Η παρ. 2.5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των Μέσων Πληρωμών που αυτός διαθέτει. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη "myAADE".

Περαιτέρω, οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των ΦΗΜ τους με τα Μέσα Πληρωμών και την ΑΑΔΕ οφείλουν να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την τυχόν αναβάθμιση των Ταμειακών Συστημάτων τους και τη διασύνδεσή τους με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15Β ΚΦΔ:

α) Έως 31/3/2024, εφόσον διασυνδέονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (Β'3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

β) Έως 30/4/2024, εφόσον οι υπόχρεες οντότητες προ-τίθενται να αντικαταστήσουν το Ταμειακό τους Σύστημα με σύστημα στο οποίο το Ταμειακό Σύστημα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε μία συσκευή (ΑΙΙ in one - Cash Register/POS) και δηλώσουν την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών στην ψηφιακή πύλη "myAADE" το αργότερο έως 15/3/2024.

γ) Έως 31/5/2024, εφόσον διασυνδέονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της υπό στοιχεία Α.1155/2023 (Β'5992) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

δ) Έως 31/10/2024, εφόσον έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, οι οποίες καίτοι δεν συμμορφώνονται επακριβώς με τα πρωτόκολλα των Α.1098/2022 ή Α.1155/2023 κατά περίπτωση, δεν επιτρέπουν κατ' ελάχιστο, την ελεύθερη πληκτρολόγηση ποσού στο Μέσο Πληρωμής και για τις οποίες η ΑΑΔΕ έχει ήδη λάβει σχετική ενημέρωση από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών έως και τη δημοσίευση της παρούσας.

ε) Οι καταληκτικές ημερομηνίες των περ. α' και γ' παρατείνονται κατά ένα ημερολογιακό μήνα, εφόσον οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών των ως άνω περιπτώσεων αδυνατούν μεν να προγραμματίσουν ραντεβού με την οντότητα που τους παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ ή/και λογισμικού Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, "ERP") έως την 31/3/2024 ή την 31/5/2024 κατά περίπτωση με σκοπό την υλοποίηση της διασύνδεσης, διαθέτουν δε προγραμματισμένο ραντεβού, το οποίο και θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη "myAADE" εντός Απριλίου 2024 αναφορικά με την περ. α' ή εντός Ιουνίου 2024 αναφορικά με την περ. γ'.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 54Θ ΚΦΔ.».

2. Η παρ. 2.7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις ως άνω κατά περίπτωση ημερομηνίες δεν βρίσκονται σε λειτουργία, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους έγκαιρα και θα πληρούν τα οριζόμενα στις Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.».

3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Τροποποίηση της Α.1021/2023 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και ΑΔΗΜΕ με εξαίρεση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων

Τροποποιούμε το προτελευταίο εδάφιο περί ημερομηνίας ολοκλήρωσης των αναβαθμίσεων της υπό στοιχεία Α.1021/2023 ως ακολούθως:

Η ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων ορίζεται:

i) για οντότητες-κατόχους ΦΗΜ που έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα ή για όσες οντότητες-κατόχους ΦΗΜ κάνουν προαιρετική χρήση Μέσων Πληρωμών με κάρτα, έως την εκάστοτε, για κάθε οντότητα-κάτοχο ΦΗΜ, καταληκτική ημερομηνία της παρ. 2.5 του άρθρου 1 της Α.1157/2023 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

ii) για τις λοιπές οντότητες-κατόχους ΦΗΜ έως τις 30/6/2024».

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2024
».


IV. Στην απόφαση A.1042/15.3.2024 (ΦΕΚ Β' 1723/15.3.2024) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β' 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Β' 5994)» ορίζονται:

«Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β' 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Β' 5994), ως ακολούθως:

Η περ. β της παρ. 2.5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Έως 30/4/2024, εφόσον οι υπόχρεες οντότητες προτίθενται να αντικαταστήσουν το Ταμειακό τους Σύστημα με σύστημα στο οποίο το Ταμειακό Σύστημα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε μία συσκευή (ΑΙΙ in one - Cash Register/POS) και δηλώσουν την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών στην ψηφιακή πύλη «myAADE» το αργότερο έως 29/3/2024.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024
».

Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή στάβλων σε Θεσσαλία, Έβρο, Β. Φθιώτιδα, από κτηνοτρόφους αλλά και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου...

Τρί, 30/04/2024 - 00:00

Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή στάβλων σε Θεσσαλία, Έβρο, Β. Φθιώτιδα, από κτηνοτρόφους αλλά και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου του 2023 (προσοχή: έως 30.4.2024 ώρα 15:00)

Σύμφωνα με την από 4.3.2024 ανακοίνωση του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

«Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το Μέτρο 5.2, ύψους 45 εκατ. ευρώ για δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή στάβλων σε Θεσσαλία, Έβρο, Β. Φθιώτιδα
Αυγενάκης: Μετατρέπουμε την κρίση σε ευκαιρία για εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας

Την Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων

Δημοσιεύθηκε σήμερα η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μέτρο 5.2, ύψους 45 εκατ. ευρώ, που αφορά:

α) την πλήρη και δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και

β) την εξολοκλήρου ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση εξοπλισμού, για όσους κτηνοτρόφους αλλά και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου του 2023.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται έως το 100% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών.

Στόχος του εν λόγω Μέτρου, είναι να στηριχθεί η οικονομία των παραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες επανόρθωσης των ζημιών, που προκλήθηκαν στην κτηνοτροφία και μελισσοκομία από δυσμενή καιρικά φαινόμενα και να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης με αφορμή την προκήρυξη το μέτρου δήλωσε:

«Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας ξεκινούμε την υλοποίηση του Μέτρου 5.2 ύψους 45 εκατ. ευρώ, με στόχο να δώσουμε και πάλι πνοή στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που υπέστησαν ζημιές από τις θεομηνίες του φθινοπώρου και τις μέγα- πυρκαγιές του καλοκαιριού. Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων θα γίνει με πρότυπα σχέδια στάβλων και θα πληρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας και θα υπάρχει πρόβλεψη για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Ενισχύεται επίσης και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στέκεται στο πλευρό των πληγέντων παραγωγών δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, μετατρέποντας έτσι την κρίση σε ευκαιρία»

Το Μέτρο 5.2 θα εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  την περιοχή του Δήμου Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, καθώς και στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 και θα λήξει στις 30 Απριλίου 2024, ώρα 15:00 ενώ θα γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opsaa.gr/RDIIS
.».

Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976 από μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος

Τρί, 30/04/2024 - 00:00


Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976
από μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος.

Ι. Στην παρ. 1 του άρθ. 1 του ν. 339/1976 «Περί επιβολής υπέρ δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και επί των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζονται:

«1. Επιβάλλεται υπερ των δήμων και κοινοτήτων:

α) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, εφ' όσον ή διαμονή διαρκεί έλαττον του εξαμήνου, οριζόμενον εις 0,5% επί του καταβαλλομένου μισθώματος κλίνης, ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως εις ωργανωμένην κατασκήνωσιν (CAMPING). Το τέλος βαρύνει τον μισθωτήν εισπράττεται δε υποχρεωτικώς υπό του εκμισθωτού, αποδιδόμενον ευθύνη αυτού εις τον δικαιούχον δήμον ή κοινότητα.

Ειδικώς προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων καθορίζεται εις ποσοστόν 0,5% επί της τιμής κλίνης, συμβεβαιούμενον και συνεισπραττόμενον μετά του φόρου κύκλου εργασιών προσαυξανομένου κατά το άνω ποσοστόν, και αποδιδόμενον εις τον δικαιούχον Δήμον ή Κοινότητα υπό του υποχρέου δια την είσπραξιν αυτού επιχειρηματίου εντός της προθεσμίας αποδόσεως του Φ.Κ.Ε.

Ο δικαιούχος Δήμος ή Κοινότης δεν διενεργεί έλεγχον των στοιχείων εισπράξεων εκ διανυκτερεύσεων, αρκούμενος εις τον υπό του Δημοσίου έλεγχον των στοιχείων εισπράξεως του Φ.Κ.Ε.

Εν περιπτώσει μη καταβολής εντός της ως άνω προθεσμίας, το τέλος βεβαιούται υπό του δικαιούχου Δήμου ή Κοινότητος επί τη βάσει των περί Φ.Κ.Ε. στοιχείων της οικείας οικον. εφορίας και εισπράττεται κατά τας εκάστοτε περί εισπράξεως των δημοτικών και κοινοτικών εσόδων διατάξεις προσηυξημένον κατά ποσοστόν 1% δι' έκαστον μήνα καθυστερήσεως. Η προσαύξησις δεν δύναται να υπερβή το 50% του αρχικώς βεβαιωθέντος χρέους.

β) Επιβάλλεται υπέρ των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των:
α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα,
β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
γ) καντινών και
δ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική,
με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα και τα καταστήματα της περ. δ) το τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα αυτών εφαρμόζεται για τα έτη 2021 και 2022, το δε επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα έτη δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού των τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ για το έτος 2023 και εφεξής, το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).

Στους δήμους και στις περιοχές - τμήματα δήμων όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:
α) ειδών λαϊκής τέχνης,
β) ενθυμίων και δώρων,
γ) ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, γενικότερα ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους,
δ) ειδών χειμερινών σπορ, σκι και ορειβασίας, σχολών εκμάθησης χειμερινών σπορ,
ε) ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και παρόχων Ε.Π.Η.Ο. προς κοινή χρήση και στ) τουριστικών προϊόντων-αναμνηστικών κάθε είδους.

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο άσκησης πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων από τα ανωτέρω καταστήματα, για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου τέλους λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία προέρχονται μόνο από τη λιανική πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (Α’ 246) και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Φ.Π.Α.

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει τον λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημοτικό ταμείο.

γ) Τέλος επι των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς, οριζομένον εις δέκα τοις εκατόν επι τους αντιτίμου εκάστης λούσεως, βαρύνει δε τον λουόμενον, ως λούσεων νοουμένων και των εισπνοών ατομικών τε και ομαδικών ως και των ρινοπλύσεων.
».ΙΙ. Στην Κ.Υ.Α Α.1209/22.12.2023 (ΦΕΚ Β' 7332/22.12.2023) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη των εν λόγω τελών» ορίζονται:

«Άρθρο 1

1 Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης των τελών
α) διαμονής παρεπιδημούντων και
β) επί των ακαθαρίστων εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τον τρόπο επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών.


2. H δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr). Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1 κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού.

Δήμοι που αποφασίζουν την επέκταση εφαρμογής του τέλους 0,5% επί εσόδων και άλλων κατηγοριών επιχειρήσεων, διαμορφώνουν ανάλογα τις σχετικές παραμέτρους στην ψηφιακή εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε.

Για μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση των τελών υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου επομένου έτους.

Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Στην περίπτωση υποκαταστημάτων σε περισσότερους δήμους τα ακαθάριστα έσοδα/μισθώματα δηλώνονται χωριστά και τα αντίστοιχα ποσά τελών υπολογίζονται ανά δήμο.


Στους υπόχρεους σε δήλωση, οι οποίοι δεν την υπέβαλαν εντός της προθεσμίας, η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί ειδοποίηση, επισημαίνοντας την υποχρέωσή τους και την επιβολή προσαύξησης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Στην ειδοποίηση αναφέρεται επιπλέον, πως δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης επί μηδενικών εσόδων.

3. Αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. εφόσον είναι χρεωστικές. Ανακλητικές δηλώσεις υποβάλλονται στους οικείους δήμους, οι οποίοι, για όσες περιπτώσεις δεν έχει καταβληθεί το τέλος, υποχρεούνται να συντάξουν απόφαση διαγραφής και να την αποστείλουν στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου. Ως προς τα θέματα παραγραφής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 166Α του ν. 3463/2006.

4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου.

5. Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής (εφεξής «Τ.Ο.»). Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος των ακαθαρίστων εσόδων καταβάλλονται εφάπαξ μετά την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της.

6. Σε περίπτωση εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του προστίμου των άρθρων 6 και 7 ν. 1080/1980, προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

Άρθρο 2

1. Τα έσοδα των τελών αποδίδονται στους δήμους, εντός μηνός από το τέλος του μήνα της είσπραξής τους, με τη διαδικασία της απόδοσης των λοιπών εσόδων που εισπράττονται υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η ειδικής διάταξης και αποδίδεται στον ΑΛΕ 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών ή τους δικαιούχους δήμους κατά λόγο αρμοδιότητας, επί όλων των στοιχείων που αναγράφονται στα συνημμένα υποδείγματα, μέσω διαλειτουργικότητας. Τα στοιχεία για τα οποία ενημερώνονται μέσω δια-λειτουργικότητας οι δήμοι, αφορούν τις επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) υπαγόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136), που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση και τις επιχειρήσεις που ήταν υπόχρεες και υπέβαλαν δήλωση εκπρόθεσμα, καθώς και ιστορικό εμπρόθεσμων δηλώσεων, ανά Δήμο και ΑΦΜ επιχείρησης.

Άρθρο 3

Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα οφειλόμενα ανωτέρω ποσά για το έτος 2023 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023.».
ΙΙΙ. Δείτε εδώ τις «Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Δήλωση απόδοσης τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων».Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Lotify), προσώπων που α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν, β) αποκτούν ή διαθέτουν, μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας, έτοιμα προς...

Τρί, 30/04/2024 - 00:00


Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Lotify), προσώπων που α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν, β) αποκτούν ή διαθέτουν, μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά (
με έναρξη σχετικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) τον μήνα Μάρτιο.

Ι.
Στην απόφαση Α.1263/23.12.2021 (ΦΕΚ Β' 6317/30.12.2021) «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1077/19.5.2023 (ΦΕΚ Β' 3469/24.5.2023), την απόφαση Α.1173/2023 (ΦΕΚ Β' 6289/1.11.2023) και την απόφαση Α.1011/25.1.2024 (ΦΕΚ Β' 617/26.1.2024) ορίζονται:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τήρηση και εφαρμογή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 93Α και 93B του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265):
α) Του ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ίδιου νόμου,
β) του ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, των της περ. α) αλκοολούχων ποτών, με βάση την ένδειξη παρτίδας στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραλαβή, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις των ως άνω αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας.

2. Ειδικότερα, με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, μεταξύ άλλων:
α) Η διαδικασία εγγραφής των προσώπων που είναι υπόχρεα να καταγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών,
β) οι κατηγορίες των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών για τα οποία απαιτείται η καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,
γ) τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και
δ) ο χρόνος καταχώρισης και η διαδικασία μεταβολής των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,
ε) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης. 

Άρθρο 2
Ορισμοί


1. «Ηλεκτρονικό Μητρώο»: το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών το οποίο λειτουργεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 3 τα οποία διαθέτουν τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση αδειοδοτήσεις. 

2. «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης»: το Ηλεκτρονικό σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, το οποίο λειτουργεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στο οποίο καταχωρίζονται από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 3 στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή, παραλαβή από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., χονδρική πώληση έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001, με βάση την ένδειξη παρτίδας. 

3. «Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.)»: Ο μοναδικός αριθμός που λαμβάνει το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 με την καταχώριση των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών. 

4. «Ένδειξη παρτίδας»: ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας στο αλκοολούχο ποτό, όπως προβλέπεται στην υπ’αρ. 259/2013/24-02-2014 (Β’563) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στην υπ’αρ. 97/2017/05-12-2017 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 4883). 

Άρθρο 3
Υπόχρεα πρόσωπα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης

 
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης, είναι τα πρόσωπα τα οποία:
α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν,
β) αποκτούν ή διαθέτουν, μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, κύριας ή και δευτερεύουσας, που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).

Άρθρο 4
Αρμόδιες Αρχές

Στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμόζεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.
1. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή, τήρηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών ορίζεται η Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Ως αρμόδια Υπηρεσία για τις προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και με τις, κατά περίπτωση, λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
3. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών ορίζεται η Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Ως αρμόδια Υπηρεσία για τις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, ορίζεται η Υποδιεύθυνση Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και ΦΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών/Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής/τροποποίησης Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών


1. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά στον τομέα των αλκοολούχων, οφείλουν να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης της δραστηριότητας τους στην αρμόδια ΔΟΥ. 

3. Η είσοδος των Υπόχρεων Προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο πραγματοποιείται μέσω επαλήθευσης/επιβεβαίωσης της ταυτότητάς τους με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet. 

4. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων τα Υπόχρεα Πρόσωπα λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος αποτελεί τον Αριθμό Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.). 

5. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα έχουν την αποκλειστική ευθύνη, τόσο για την καταχώριση, όσο και για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίζουν. 

6. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την μεταβολή κάθε στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποχρεούνται να καταχωρήσουν την μεταβολή αυτή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την διακοπή δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., τα εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο πρόσωπα υποχρεούνται να προβαίνουν σε απενεργοποίηση των στοιχείων τους από το ηλεκτρονικό Μητρώο. 

Άρθρο 6
Διαλειτουργικότητα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών


Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών διασυνδέεται και διαλειτουργεί με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, για σκοπούς ορθής ταυτοποίησης των Υπόχρεων Προσώπων.

Άρθρο 7
Διαδικασία και χρόνος καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

  
1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν έως την τριακοστή (30ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και λήψης του Μοναδικού Αριθμού Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.), να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  
2. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα καταχωρίζονται οι συναλλαγές που αφορούν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001, ως ακολούθως:
α. Ως εισερχόμενες κινήσεις, η παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή από τρίτη χώρα, καθώς και η παραλαβή από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
β. Ως εξερχόμενες κινήσεις, η εξαγωγή, η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., ο εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών και οι χονδρικές πωλήσεις σε οντότητες που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες εστίασης (ΚΑΔ 56).
Οι καταχωρήσεις των περ. α και β, ολοκληρώνονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης. Ειδικότερα ως προς τις καταχωρήσεις της περ. α, στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πραγματοποιηθεί η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των ως άνω αγαθών, η καταχώριση της εισερχόμενης κίνησης ολοκληρώνεται πριν την πώληση. Ειδικότερα τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας του εκάστοτε προϊόντος τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τη νόμιμη ονομασία προϊόντος,
β) την ένδειξη παρτίδας προϊόντος, στην περίπτωση που η ένδειξη παρτίδας προϊόντος καταλήγει σε ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα στο σύστημα καταχωρίζεται μόνο ο αναγνωριστικός αριθμός χωρίς τα στοιχεία της ώρας,
γ) την εμπορική ονομασία προϊόντος και τυχόν διακριτικές ενδείξεις αυτού,
δ) την ποσότητα με βάση τον ονομαστικό όγκο του περιεχόμενου προϊόντος στην προσυσκευασία (φιάλη),
ε) το είδος της συναλλαγής ήτοι παραγωγή/μεταποίηση/αγορά/επιστροφή (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας), πώληση/αποστολή/εξαγωγή/εφοδιασμός (εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
στ) το είδος του παραστατικού εισόδου/εξόδου και τα στοιχεία αυτού, ήτοι τον αριθμό του δελτίου παραγωγής, του τιμολογίου ή παραστατικού στοιχείου διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της συναλλαγής (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας/εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
ζ) την ημερομηνία της συναλλαγής (ημερομηνία παραγωγής/μεταποίησης, αγοράς, επιστροφής, πώλησης ή αποστολής/εξαγωγής/εφοδιασμού),
η) τα στοιχεία της επιχείρησης παραγωγής, πώλησης ή αγοράς (στοιχεία προμηθευτή παραλήπτη).
  
3. Για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή στα στοιχεία των καταχωρισμένων ημερήσιων κινήσεων εισερχομένων/εξερχομένων αλκοολούχων ποτών, πραγματοποιείται διόρθωση των στοιχείων, με διατήρηση της ιστορικότητας των προηγούμενων καταχωρίσεων. Δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων, κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και έχει ενημερωθεί σχετικά.
  
4. Τα υπόχρεα πρόσωπα, σε περίπτωση που εντοπίσουν αλλοιώσεις ή παραποιήσεις σε συγκεκριμένες ενδείξεις παρτίδας προϊόντων που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά, υποχρεούνται να εισάγουν την σχετική πληροφόρηση για την ύπαρξη ύποπτης ένδειξης παρτίδας προϊόντος στο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης, καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙΙ

Άρθρο 8
Δημοσιότητα Ηλεκτρονικού Μητρώου/ Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών


1. Η εφαρμογή και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης διασφαλίζουν την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτά καθώς και την προσωποποιημένη προσβασιμότητα των χρηστών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων» (L 119) και του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

2. Η δημοσιοποίηση των καταχωρισμένων στοιχείων του Ηλεκτρονικού Μητρώου και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης σε τρίτους, εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 4 της παρούσας, τελεί υπό τους όρους του άρθρου 17 «περί διαφύλαξης πληροφοριών απορρήτου» του Μέρους Α’ «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» του ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170). 

Άρθρο 9
Κυρώσεις

1. Για την μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

2. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας, είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου προσώπου. 

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
 
α) Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023 η υποχρέωση εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως και 10-01-2024,
β) η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών των εισερχόμενων κινήσεων, αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2024,
γ) η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών των εξερχόμενων κινήσεων αρχίζει από 1/7/2024.
δ) τα υπόχρεα πρόσωπα της περ. α του άρθρου 3, υποχρεούνται να καταχωρίσουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Ποτών, έως τις 15.4.2024, τα αδιάθετα στις 29.01.2024 αποθέματα των έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 που διαθέτουν

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, η οποία θα καθορισθεί με νεότερη κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».Παραρτήματα:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF
ΙΙ. Στην εγκύκλιο Ε.2005/13.1.2022 «Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β 6317)» αναφέρονται:

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Η παρούσα Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» ( Β'6317).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιείται η υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ (Β' 6317) με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών οι οποίες καθιερώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.4758/2020 (Α'242), με τις οποίες στο ν.2960/2001 (Α'265) προστέθηκαν τα άρθρα 93Α και 93Β αντίστοιχα και παρέχονται σχετικές οδηγίες εφαρμογής της.

Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κάτωθι ηλεκτρονικών εφαρμογών:

α) του ηλεκτρονικού μητρώου επιτηδευματιών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α στο άρθρο 79 του ν.2960/2001 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου και

β) του ηλεκτρονικού συστήματος για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών όπως αυτά ορίζονται στην περ. α στο άρθρο 79 του ν.2960/2001 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου στο οποίο τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών οφείλουν να καταχωρίζουν στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, την μεταποίηση και τη διάθεση προϊόντων αυτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α στο άρθρο 79 του ν.2960/2001 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές και χημικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των επιτηδευματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών όπως αυτά ορίζονται στην περ. α στο άρθρο 79 του ν.2960/2001, δηλ των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις άρθρου 80 του ιδίου νόμου, σχετικά με την υποχρέωση :

α) εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρα 93 Α του ν.2960/2001 (Α'265) και

β) καταχώρισης στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παραλαβή και διάθεση αλκοολούχων προϊόντων που ανήκουν στην ως άνω κατηγορία με βάση την ένδειξη παρτίδας στο Ηλεκτρονικό σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων ποτών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 93Β του ιδίου ως άνω άρθρου.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών έχουν οι επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε από τις κάτωθι δραστηριότητες που αφορούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά:
- παράγουν, ή
- εισάγουν, ή
- παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή
- διαθέτουν τα προϊόντα μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας και ταυτόχρονα διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κύριας ή και δευτερεύουσας) που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).

2. Τα ως άνω πρόσωπα, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, σχετικά με την παραγωγή, παραλαβή και διάθεση μόνο ως προς τα έτοιμα προς κατανάλωσης αλκοολούχα ποτά που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. α) του άρθρου 79 του ν.2960/2001 όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 80 αυτού και όχι στις λοιπές κατηγορίες αλκοολούχων ποτών των παρ. β) γ) δ) και ε) του ιδίου άρθρου (δηλαδή, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρησης στοιχεία, η μπύρα, τα ενδιάμεσα προϊόντα, το κρασί και τα ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση).

Τέλος, επισημαίνεται ότι η έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης θα καθοριστεί με νεότερη κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες αναφορικά με την τη χρήση των εν λόγω εφαρμογών από τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.
».ΙΙΙ. Στην απόφαση Α.1077/19.5.2023 (ΦΕΚ Β' 3469/24.5.2023) «α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β' 6317). β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» ορίζονται:

«ΜΕΡΟΣ Α'

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών»

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω οριζόμενων, για τα πρόσωπα που η υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 15-06-2023 έως και 15-09-2023, ως προθεσμία έναρξης καταχώρησης στοιχείων ορίζεται η 30η-10-2023».

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία παράγουν/μεταποιούν στο εσωτερικό της χώρας εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ ή εισάγουν από τρίτες χώρες τα ως άνω προϊόντα υποχρεούνται σε καταχώριση στοιχείων, τόσο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων, όσο και εξερχομένων, ενώ τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται σε καταχώριση στοιχείων μόνο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις των εξερχομένων προϊόντων.»

ΜΕΡΟΣ Β'

Καθορισμός χρόνου έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

Άρθρο 2

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τίθενται σε παραγωγική λειτουργία από 15-06-2023.

ΜΕΡΟΣ Γ'

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 3


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2023
».IV. Στις οδηγίες με αρ.  Ο.3039/12.6.2023 «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1077/19- 05-2023 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β 6317) β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών». (Β 3469)» αναφέρονται:

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Οδηγία σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «α) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β'6317) β) Καθορισμός χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β'3469) 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και αναφορικά με τη λειτουργία των εν λόγω εφαρμογών. Ειδικότερα παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με α) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και β) τον τρόπο καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η οδηγία αφορά τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α) του άρθρο 79 του ν. 2960/2001 ήτοι τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον αφορά τις ελεγκτικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα αξιοποιούν τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών για σκοπούς ελέγχου.

Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωση των επιτηδευματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις άρθρου 80 του ν. 2960/2001 καθώς και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ΑΑΔΕ οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών καθώς και τις διαδικασίες εγγραφής και καταχώρισης στοιχείων στις εν λόγω εφαρμογές.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τίθενται σε παραγωγική λειτουργία στις 15-06-2023 (άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης).

Ειδικότερα:

α. Ως προς το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, ημερομηνία έναρξης της εγγραφής των επιτηδευματιών, ορίζεται η 15η.6.2023.
Συνεπώς, συνδυαστικά, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1263/2021 (Β' 6317) κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ:
- Τα πρόσωπα, τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται μέχρι 15.6.2023 στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών, οφείλουν να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών σε χρονικό διάστημα 90 ημερών από την ως άνω ημερομηνία (άρθρο 10 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης),
- Τα πρόσωπα τα οποία θα δραστηριοποιηθούν από 15.6.2023 και μετά, για πρώτη φορά, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών, οφείλουν να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης της δραστηριότητάς τους στην αρμόδια ΔΟΥ (παρ.2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης).

β. Ως προς το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,
- τα πρόσωπα που η υποχρέωση εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 15.6.2023 έως και 15.9.2023, οφείλουν να ξεκινήσουν να καταχωρίζουν τα απαιτούμενα (σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινή απόφαση), στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών από την 30η-10-2023 (παρ.1 του ως άνω άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης).
- για όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα, (π.χ. επιτηδευματίας με έναρξη δραστηριότητας στις 16.09.2023), τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης, σύμφωνα με την οποία τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν έως την τριακοστή (30ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και λήψης του μοναδικού Αριθμού Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.), να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης τα απαιτούμενα (σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινή απόφαση) στοιχεία.

Β. Υπόχρεα πρόσωπα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών.

Με την υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β'6317) (άρθρο 3), υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών έχουν οι επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε από τις κάτωθι δραστηριότητες που αφορούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, ήτοι:
- παράγουν,
- εισάγουν,
- παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή
- διαθέτουν τα προϊόντα μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας και ταυτόχρονα διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κύριας ή και δευτερεύουσας) που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου.

Γ. Προϊόντα νια τα οποία υφίσταται η υποχρέωση των προσώπων που θα εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, να καταχωρούν στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Τα πρόσωπα που θα εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, σχετικά με την εισαγωγή, παραγωγή, παραλαβή και διάθεση μόνο ως προς τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001 όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 80 αυτού και όχι στις λοιπές κατηγορίες αλκοολούχων ποτών των περ. β), γ), δ) και ε) του ιδίου άρθρου (δηλαδή, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων, τα προϊόντα μπύρας, τα ενδιάμεσα προϊόντα, το κρασί και τα ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση).

Δ. Διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων των αλκοολούχων ποτών στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τις ημερήσιες κινήσεις, με βάση την ένδειξη παρτίδας και λοιπά στοιχεία του εκάστοτε προϊόντος (όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης), εισερχομένων/ εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης (παραγωγής, μεταποίησης, αγοράς/παραλαβής/εισαγωγή, πώλησης, επιστροφής).

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Α.1077/2023 κοινής απόφασης με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης:
- τα πρόσωπα τα οποία παράγουν τα ως άνω προϊόντα στο εσωτερικό της χώρας εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής, τα πρόσωπα τα οποία παραλαμβάνουν προϊόντα από άλλα κ-μ ή τα εισάγουν από τρίτες χώρες ήτοι τα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν για πρώτη φορά τα εν λόγω προϊόντα στην εγχώρια αγορά, υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τις ημερήσιες κινήσεις, τόσο των εισερχομένων, όσο και των εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
- Όλα τα υπόλοιπα υπόχρεα πρόσωπα, υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών τις ημερήσιες κινήσεις μόνο των εξερχόμενων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης η καταχώριση των ημερήσεων κινήσεων εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αφορούν τις χονδρικές πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας (π.χ για τις πωλήσεις αλκοολούχων ποτών προς εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών).

Τέλος, με την παρούσα και προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων κοινοποιείται εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών καθώς και την καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/ilektroniko-mitroo-epitideymation-alkooloyhon
».


V.  Εγχειρίδιο (Περιβάλλον εξωτερικού χρήστη) Οδηγίες εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΥποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Μαρτίου

Τρί, 30/04/2024 - 00:00


Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Μαρτίου.

Στην Υ.Α. με αρ. 40331/Δ1.13521/2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ.» (ΦΕΚ Β' 3520/19-09-2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταξύ άλλων, ορίζονται:

«Άρθρο 1
Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ


1.1 Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της παρούσας, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΣΕΠΕ Δ.ΥΠ.Α.-ΕΦΚΑ] (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στοιχεία των αναφερόμενων στο άρθρο 2 εντύπων (Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11, Ε12e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, Ε13), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία.[...]

[...] Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής εντύπων [...]

[...] 4.24 Ι. Υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεο: α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 περ. ii της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης, εξαιρουμένων των υπόχρεων της ακόλουθης περ. ΙΙ.

ΙΙ. Οι υπόχρεοι τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ' ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, είναι υπόχρεοι για την υποβολή του Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 2β της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης.

III. Για τους υπόχρεους των ανωτέρω περιπτώσεων Ι και ΙΙ δεν απαιτείται η υποβολή Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού.

IV. Το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ Εργάνη. Ο υπόχρεος ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση επιτυχούς ή ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής απαντητικού μηνύματος, το έντυπο δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς. [...]

[...] 4.31 Ειδικά τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε11 και Ε12 μπορούν να υποβάλλονται με ομαδικό τρόπο καταχώρισης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο. [...]

[...] Άρθρο 5Α
Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2
[...]

[...]ιγ. Η απογραφική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποβάλλεται από τους υπόχρεους της περίπτωσης II της παρ. 24 του άρθρου 4 της παρούσας για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. [...]

[...] Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις – Εξαιρέσεις [...]

[...] 14.9 Αντίγραφο του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που έχει τηρηθεί χειρόγραφα έως και την 30.11.2019, υποβάλλεται συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), έως 2.12.2019.

14.10 Α. Οι υπόχρεοι της περίπτωσης Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της παρούσας, για απασχόληση στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που λαμβάνουν χώρα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020 (Μεταβατική Περίοδος) και μόνο για το διάστημα αυτό:

αα) υποβάλλουν το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ή εναλλακτικά

ββ) τηρούν το/ τα έντυπο/α αυτό/ά χειρόγραφα στον χώρο εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου και το/τα υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) έως και 14.2.2020.

Β. Η διαδικασία υποβολής διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

αα) από 1.2.2020 από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. Ι της παρ. 23 του άρθρου 5 της παρούσας, για απασχόληση προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου που παρέχεται από την ημερομηνία αυτή και μετά,

ββ) μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. ΙΙ της παρ. 23 του άρθρου 5 της παρούσας, από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για απασχόληση που παρέχεται από 1.2.2020 και μετά,

γγ) κατ' εξαίρεση έως την 29.2.2020 από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 - e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για απασχόληση που παρέχεται από 1.12.2019 έως και 31.1.2020 (Μεταβατική Περίοδος). [...]».

 

Οδηγίες συμπλήρωσης:

Στις «Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε12 για την αναγγελία απασχόλησης στα οικοδομοτεχνικά έργα» που δημοσιεύθηκαν στις 19.12.2019, μεταξύ άλλων, αναφέρονται:

 ««1. ΓΕΝΙΚΑ

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αντλεί από το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ το σύνολο των δεδομένων του μητρώου οικοδομοτεχνικών έργων. Κατά την απογραφή στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ κάθε έργο χαρακτηρίζεται ως Ιδιωτικό Οικοδομικό, Δημόσιο Οικοδομοτεχνικό ή Ιδιωτικό Τεχνικό.

Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Ε12 υποβάλλουν:

i) το «Ε12-e-0IΚ0Δ0ΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» στις περιπτώσεις Δημόσιων Οικοδομοτεχνικών και Ιδιωτικών Τεχνικών έργων, πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης απασχολούμενου προσωπικού και

ii) το «Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων, για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

2. ΟΡΟΙ

Επεξηγούνται ακολούθως οι όροι που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος:

- Ε12-Αναγγελία: Έντυπο «Ε12-e-OIΚOΔOΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

- Ε12-Απογραφικό: Έντυπο «Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

- ΑΜΟΕ: Ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου είναι ο μοναδιαίος αριθμός που αποδίδεται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για κάθε οικοδομοτεχνικό έργο κατά το στάδιο της απογραφής του στο ειδικό μητρώο οικοδομοτεχικών έργων.

- Χρήστες ΑΜΟΕ και κωδικοί ΑΜΟΕ:

Στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για οικοδομοτεχνικά έργα είναι ο «Κύριος» (Ιδιοκτήτης) του έργου σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας και ο «Εργολάβος» ολόκληρου του έργου στις λοιπές περιπτώσεις (μη αυτεπιστασία). Στον «Κύριο» ή «Εργολάβο» (χρήστες ΑΜΟΕ) αποδίδονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ κωδικοί πρόσβασης (κωδικοί ΑΜΟΕ) για κάθε έργο, μέσω των οποίων υποβάλλουν την ΑΠΔ για οικοδομοτεχνικά έργα.

Με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης οι χρήστες ΑΜΟΕ εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή Ε12, επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς για Οικοδομοτεχνικά Έργα από ΕΦΚΑ» στην οθόνη εισόδου. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι χρήστες ΑΜΟΕ μπορούν να υποβάλλουν μόνο έντυπα Ε12 και κανένα άλλο είδος εντύπου.

- ΑΜΕ: Ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη είναι ο μοναδιαίος αριθμός που αποδίδεται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για κάθε εργοδότη κατά το στάδιο της απογραφής του στο μητρώο κοινών επιχειρήσεων.

- Χρήστες ΑΜΕ, κωδικοί ΑΜΕ, χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» και κωδικοί «ΕΡΓΑΝΗ»:

Οι απογεγραμμένοι στο μητρώο κοινών επιχειρήσεων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ εργοδότες (χρήστες ΑΜΕ) εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τους ισχύοντες κωδικούς πρόσβασης του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ (κωδικοί ΑΜΕ). Στις περιπτώσεις που οι χρήστες ΑΜΕ δημιουργούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ χρήστες "ΕΡΓΑΝΗ" (έως 10 ανά παράρτημα εργοδότη) με περιορισμένα δικαιώματα, τότε αυτοί έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς που τους έχει αποδώσει ο χρήστης ΑΜΕ ( κωδικοί "ΕΡΓΑΝΗ") επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς "ΕΡΓΑΝΗ"» στην οθόνη εισόδου. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» αποτελούν υποκατηγορία των χρηστών ΑΜΕ και οι ενέργειές τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αποδίδονται στον εργοδότη κάτοχο του εκάστοτε ΑΜΕ.

- Χρήστες ΓΓΠΣ και κωδικοί ΓΓΠΣ:

Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπων Ε12, οι οποίοι δεν είναι απογεγραμμένοι σε κανένα από τα μητρώα κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (χρήστες ΓΓΠΣ) επιλέγοντας "Πρόσβαση Χρηστών με χρήση της Υπηρεσίας της ΓΓΠΣ" στην οθόνη εισόδου.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΡOΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε12

Οι χρήστες ΑΜΟΕ («Κύριοι» ή «Εργολάβοι» του έργου) εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καταχωρώντας τους κωδικούς ΑΜΟΕ του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ στην οθόνη εισόδου και επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς για Οικοδομοτεχνικά Έργα από ΕΦΚΑ».

Οι χρήστες ΑΜΕ εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς ΑΜΕ, ενώ οι χρήστες «ΕΡΓΑΝΗ» έχουν πρόσβαση εισάγοντας τους κωδικούς "ΕΡΓΑΝΗ" στην οθόνη εισόδου και επιλέγοντας «Σύνδεση με κωδικούς "ΕΡΓΑΝΗ"».

Οι χρήστες ΓΓΠΣ εισέρχονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιλέγοντας "Πρόσβαση Χρηστών με χρήση της Υπηρεσίας της ΓΓΠΣ" στην οθόνη εισόδου και ακολουθώντας την σχετική διαδικασία. Οι χρήστες ΑΜΟΕ δεν μπορούν να υποβάλλουν έντυπο Ε12 αν δεν καταχωρήσουν πρώτα την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας τους από το μενού [ΜΗΤΡΩΑ] - [Στοιχεία Εργοδότη] - [E-mail Επικοινωνίας].

Για να μπορεί να υποβάλλει έντυπο Ε12 ένας χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ πρέπει αρχικά ο χρήστης ΑΜΟΕ να τον έχει δηλώσει στην «κατάσταση Εργολάβων/Υπεργολάβων» του έργου από το μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Δήλωση Εργολάβων/Υπεργολάβων]. Ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ πρέπει να δηλώσει με τη σειρά του από το μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Δήλωση Εργολάβων/Υπεργολάβων] τη συμφωνία που έχει ο ίδιος με εργολάβο/υπεργολάβο στο συγκεκριμένο έργο.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο χρήστης ΑΜΟΕ («Κύριος» ή «Εργολάβος» του έργου) είναι ο μόνος χρήστης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του οικοδομοτεχνικού έργου μέσω των μενού [Μητρώα] - [Στοιχεία Εργοδότη] και [Μητρώα] - [Στοιχεία Παραρτημάτων]. Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι στοιχεία του μητρώου οικοδομοτεχνικών έργων του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και δεν μπορούν να τροποποιούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Τα υπόλοιπα πεδία (Δραστηριότητα Παραρτήματος, Υπηρεσία ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ, Καλλικράτης κ.α.) δύναται να τροποποιούνται είτε από την οθόνη [Στοιχεία Παραρτημάτων], είτε κατά τη διάρκεια υποβολής εντύπων Ε12 με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων.

Από τα μενού [Μητρώα] - [Στοιχεία Εργοδότη] και [Μητρώα] - [Στοιχεία Παραρτημάτων] Οι χρήστες ΑΜΕ έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του μητρώου κοινών επιχειρήσεων του ΟΠΣ- ΕΦΚΑ, ενώ οι χρήστες ΓΓΠΣ στα στοιχεία τους που είναι καταχωρημένα στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΡΓΟΥ

Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε12 για ένα έργο και δεν έχει απογραφεί στο μητρώο οικοδομοτεχνικών έργων για το συγκεκριμένο έργο ως χρήστης ΑΜΟΕ («Κύριος» ή «Εργολάβος»), τότε πρέπει να δηλωθεί ως Εργολάβος/Υπεργολάβος στο έργο, τόσο από τον χρήστη ΑΜΟΕ, όσο και από τον ίδιο.

Δήλωση Εργολάβων / Υπεργολάβων από χρήστη ΑΜΟΕ

Επιλέγοντας [Έντυπα ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Δήλωση Εργολάβων / Υπεργολάβων] ο χρήστης ΑΜΟΕ («Κύριος» ή «Εργολάβος») δηλώνει μόνο τους Εργολάβους / Υπεργολάβους που δραστηριοποιούνται στο έργο και είναι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Ε12 ανεξάρτητα με το αν έχει συμφωνία μαζί τους ή όχι.

Στην οθόνη καταχώρησης ο χρήστης ΑΜΟΕ:

i) δηλώνει το [Παράρτημα],

ii) ως [Είδος Κατάστασης] επιλέγει «Συμφωνητικό»,

iii) καταχωρεί το [ΑΦΜ Εργολάβου/Υπεργολάβου] που δραστηριοποιείται στο έργο και είναι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε12 και

iv) εισάγει την ημερομηνία κατά την οποία δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στο έργο ο συγκεκριμένος Εργολάβος / Υπεργολάβος. Από το μενού [Εντυπα ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Κατάσταση Εργολάβων/Υπεργολάβων] και μετά από εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης εμφανίζεται η κατάσταση των εργολάβων / υπεργολάβων στο έργο, που είναι υπόχρεοι υποβολής Ε12.

Δίνεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις στις οποίες ένας Εργολάβος/Υπεργολάβος έχει αποχωρήσει από το έργο, με κλικ στο κουμπί [Επισκόπηση] να εμφανίζεται ο συγκεκριμένος Εργολάβος/Υπεργολάβος και να απενεργοποιείται από το κουμπί [Απενεργοποίηση]. Δήλωση Εργολάβων / Υπεργολάβων από χρήστη ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ

Επιλέγοντας [Έντυπα ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Δήλωση Εργολάβων / Υπεργολάβων] ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ δηλώνει τους Εργολάβους / Υπεργολάβους, με τους οποίους έχει συμφωνία σε κάθε έργο, όπου ο ίδιος είναι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε12.

Για παράδειγμα σε περίπτωση που ένας υπόχρεος υποβολής Ε12 χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ έχει συμφωνία και του έχει ανατεθεί εργασία σε ένα έργο, τότε πρέπει να δηλώσει τη συμφωνία αυτή για να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει Ε12.

Η δήλωση της ανωτέρω συμφωνίας θα γίνει αποδεκτή από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εφόσον ο ίδιος ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ είναι δηλωμένος από τον χρήστη ΑΜΟΕ («Κύριος» ή «Εργολάβος») στην κατάσταση εργολάβων / υπεργολάβων του έργου.

Στην οθόνη καταχώρησης ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ:

i) δηλώνει το [Παράρτημα],

ii) ως [Είδος Κατάστασης] επιλέγει «Συμφωνητικό»,

iii) καταχωρεί το [ΑΦΜ Εργολάβου/Υπεργολάβου] που με τον οποίο έχει συμφωνία στο έργο,

iv) δηλώνει το ΑΜΟΕ του έργου και

v) εισάγει την ημερομηνία έναρξης της προαναφερθείσας συμφωνίας.

Από το μενού [Έντυπα ΣΕΠΕ] - [Απασχόληση σε Οικοδομοτεχνικά Έργα] - [Κατάσταση Εργολάβων/Υπεργολάβων] και μετά από εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης εμφανίζεται κατάσταση εργολάβων / υπεργολάβων, με τους οποίους ο χρήστης ΑΜΕ ή ΓΓΠΣ έχει συμφωνία ανά έργο.

Δίνεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις στις οποίες η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών έχει λήξει, με κλικ στο κουμπί [Επισκόπηση] να εμφανίζεται η συγκεκριμένη συμφωνία και να απενεργοποιείται από το κουμπί [Απενεργοποίηση]. [...]».

 


Υποβολή από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών δήλωσης Μέσων Πληρωμών (POS) στις περιπτώσεις που οι Πάροχοι είτε δεν δήλωσαν κάποιο Μέσο, ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου Μέσου, είτε οι Χρήστες κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία των Μέσων που...

Τρί, 30/04/2024 - 00:00


Υποβολή από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών δήλωσης Μέσων Πληρωμών (POS) στις περιπτώσεις που οι Πάροχοι είτε δεν δήλωσαν κάποιο Μέσο, ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου Μέσου, είτε οι Χρήστες κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία των Μέσων που δηλώθηκαν από τους Παρόχους, εφόσον εντός του μηνός Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/μεταβολή Μέσου.

Ι. Στην απόφαση Α.1137/6.9.2023 (ΦΕΚ Β' 5380/8.9.2023) «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1195/5.12.2023 (ΦΕΚ B’6859/7.12.2023) ορίζονται:

«Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ


Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών  (Αcquirer)»: Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, με κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κ.λπ.). Οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών παρέχονται εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών προς μια συμβεβλημένη οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών.

2. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»: Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

3. Ως «Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος.

4. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (π.χ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (π.χ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

5. Ως «ενεργό μέσο πληρωμών» νοείται κάθε μέσο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών για την αποδοχή καρτών πληρωμών, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίησή του από την πλευρά των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSP). Ως ημερομηνία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης θεωρείται η δηλωθείσα ημερομηνία των περ. η' και θ' της παρ. 2 του άρθρου 3 αντίστοιχα.

6. Ως «αναβάθμιση των Μέσων Πληρωμών» νοείται η αντικατάσταση/επικαιροποίηση λογισμικού τους με νεότερη έκδοση με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσής τους με τα ταμειακά συστήματα των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, όπως αυτές τίθενται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

7. Ως «Μητρώο Μέσων Πληρωμών»: Το Μητρώο που τηρείται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων κ.λπ.).

8. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

Άρθρο 2
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ


1. Συστήνεται και τηρείται στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ Μητρώο Μέσων Πληρωμών, που συντίθεται από τις Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών των οντοτήτων των παρ. 2 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι οποίες υποβάλλονται μέσω διεπαφής (ΑΡΙ) ή μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) κατά περίπτωση, και το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων κ.λπ.).

2. Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) , ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί του για τον σκοπό αυτό. Η δήλωση υποβάλλεται για το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που βάσει της μεταξύ τους σύμβασης διαθέτει ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών, με διακριτή αναφορά σε κάθε μέσο.

3. Κάθε Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, για το σύνολο των μέσων που ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) διαχειρίζεται και εξυπηρετεί, με σκοπό τη συλλογή και τη διόδευση των συναλλαγών με διακριτή αναφορά σε κάθε Μέσο Πληρωμών ανά Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

4. Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι Πάροχοι των παρ. 2 και 3 είτε δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους. Μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών εντός των προθεσμιών του άρθρου 4 νοείται ως αποδοχή των στοιχείων που δηλώθηκαν εκ μέρους των Παρόχων των παρ. 2 και 3 και τους αφορούν.

5. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους Παρόχους των παρ. 2 και 3 για τις Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών στις οποίες έχουν προβεί οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών και δύναται να ζητά κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ορθότητα αυτών.

6. Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών δύνανται να παρέχουν ηλεκτρονική συγκατάθεση στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 ΚΦΔ για την ενημέρωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών με τους οποίους συμβάλλονται άμεσα ή έμμεσα για τα μοντέλα των ενεργών ΦΗΜ που διαθέτουν, όπως τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ της ΑΑΔΕ, με σκοπό τον έλεγχο καλής λειτουργίας της διασύνδεσης των μοντέλων Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ. Η συγκατάθεση παρέχεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) κατόπιν εισόδου των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών και επιλογής του σχετικού πεδίου.

Άρθρο 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ


1. Η Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirerς) περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία:

α. ΑΦΜ και Επωνυμία Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών.

β. Αριθμός λογαριασμού πληρωμών που συνδέεται με κάθε Μέσο Πληρωμών.

γ. Κωδικός Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (destination Merchant ID - MID), όπως αυτός τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

δ. Επωνυμία, ΑΦΜ και αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται, Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) ημεδαπής.

ε. Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης και αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται, Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) αλλοδαπής.

στ. Επωνυμία και ΑΦΜ Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) ημεδαπής.

ζ. Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN), ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) αλλοδαπής.

η. Αριθμός αναγνώρισης (destination Terminal ID - TID Acquirer) Μέσου Πληρωμών, όπως τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer).

θ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμβασης Μέσων Πληρωμών μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών ή εναλλακτικά ημερομηνία δημιουργίας από τον Πάροχο προφίλ μέσου πληρωμών του Χρήστη.

ι. Ημερομηνία παύσης ισχύος σύμβασης Μέσων Πληρωμών μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται ή εναλλακτικά ημερομηνία απενεργοποίησης από τον Πάροχο προφίλ μέσου πληρωμών του Χρήστη.

ια. Ένδειξη Εγγραφής/Μεταβολής/Διακοπής.

2. Η Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία:

α. Κωδικός Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (destination Merchant ID - MID), όπως αυτός τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

β. Επωνυμία, ΑΦΜ Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) ημεδαπής, αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται.

γ. Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) αλλοδαπής, αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται.

δ. Αριθμός αναγνώρισης (destination Terminal ID - TID Acquirer) Μέσου Πληρωμών, όπως τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

ε. Κωδικός Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (source Merchant ID - MID), όπως αυτός τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

στ. Αριθμός αναγνώρισης (source Terminal ID - TID acquirer) Μέσου Πληρωμών, όπως τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

ζ. Είδος μέσου πληρωμών (ενσύρματο POS/mobile POS/softPOS/ecommerce POS/unattended POS/Λοιπά).

η. Ημερομηνία ενεργοποίησης Μέσου Πληρωμών.

θ. Ημερομηνία απενεργοποίησης Μέσου Πληρωμών.

ι. Ένδειξη Εγγραφής/Μεταβολής/Διακοπής/Αναβάθμισης.

3. Η Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών σε περίπτωση προσθήκης μέσου περιέχει τα πεδία της παρ. 1 καθώς και τα πεδία των περ., δ' έως θ' της παρ. 2. Κάθε Δήλωση που αφορά είτε προσθήκη μέσου είτε επικαιροποίηση είτε τροποποίηση στοιχείων επί των δηλωθέντων μέσων, τηρείται διακριτά στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


1. Η υποβολή των δηλώσεων από τους Παρόχους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 γίνεται μέσω διεπαφής API) και λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά την πρώτη εφαρμογή γίνεται διαβίβαση των στοιχείων του άρθρου 3 στην ΑΑΔΕ για το σύνολο των ενεργών μέσων πληρωμών. Σε κάθε επόμενη υποβολή διαβιβάζονται μόνο τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/ διαγραφής εντός του διαστήματος αναφοράς.

2. Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2, λαμβάνει χώρα:

α. Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.

β. Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.

γ. Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

3. Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023. Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

4. Στην περίπτωση των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023. Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

5. Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται υποχρέωση, υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) από την 11η έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/ μεταβολής του μέσου. Ως πρώτος μήνας εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται ο Οκτώβριος του 2023, με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών, κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών και καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης την 17η Νοεμβρίου του 2023. Για τις ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις/μεταβολές που λαμβάνουν χώρα εντός του Οκτωβρίου του 2023 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2023 ενώ για τις αντίστοιχες του Νοεμβρίου του 2023 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2024.

6. Οι προδιαγραφές των αρχείων και ο τρόπος διαβίβασής τους αναρτώνται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

7. Η παροχή ηλεκτρονικής συγκατάθεσης από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών προς την ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 δύναται να παρέχεται από τις 02 Νοεμβρίου 2023 και εφεξής και να ανακαλείται οποτεδήποτε.

Άρθρο 5
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
».ΙΙ.
Αρχείο ερωταπαντήσεων (δημοσιευμένο από την Α.Α.Δ.Ε. στις 26.9.2023).

1. Ε Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων των ενεργών POS ανά δεκαήμερο;

Α Τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα πρέπει να δηλώνονται, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:
• από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και
• από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.

2. Ε Είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να δηλώνουν τα ενεργά POS που έχουν στη κατοχή τους;
 
Α Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών), υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που:
• είτε οι Πάροχοι (βλ. ερώτηση 1) δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών.
• είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους.

Χρόνος δήλωσης από πλευράς Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υποχρεούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα:
• από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα.

3. Ε Κάθε πότε λαμβάνει χώρα η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers), Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) και Επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών);


Α Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), λαμβάνει χώρα:
1. Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.
2. Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.
3. Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

4. Ε Πως αποκτούν πρόσβαση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων (API);

Α Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής θα πρέπει αρχικά να αποκτήσουν Ειδικούς Κωδικούς πρόσβασης. Κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet που κάποιος διαθέτει μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών. Εν συνεχεία στην ενότητα «Διαθέσιμες Υπηρεσίες» επιλέγει την εφαρμογή με όνομα «Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών».
 
5. Ε Πως αποκτούν πρόσβαση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) αλλοδαπής στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων (API);

Α Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) αλλοδαπής, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων (API), αποστέλλουν αίτημα στο posregistry.support@aade.gr με τίτλο "Αίτημα πρόσβασης στο API Μητρώου Μέσων Πληρωμών" στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν τα παρακάτω στοιχεία: Χώρα, Επωνυμία, ΑΦΜ, Ρόλος (Acquirer, NSP ή και τα δυο), Στοιχεία Επικοινωνίας (email, τηλέφωνο).
Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ αποστέλλει στον αιτούντα - στο e-mail που έχει δηλώσει κατά το αίτημά του - tokenUsername και tokenPassword.

6. Ε Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε δοκιμαστικό περιβάλλον (test) του API της ΑΑΔΕ ώστε να γίνονται validate τα αρχεία CSV;


Α Διατίθεται δοκιμαστικό περιβάλλον swagger στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
Δυνατότητα πρόσβασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον του API της ΑΑΔΕ, ώστε να κάνουν validate τα προς υποβολή αρχεία CSV, μπορούν να έχουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs).
Για πληροφορίες όσον αφορά στη διενέργεια των δοκιμαστικών υποβολών και την παροχή πρόσβασης, μπορείτε να απευθύνεστε στο posregistry.support@aade.gr

7. Ε Ποιοι είναι οι τύποι, το μέγεθος και οι πιθανές τιμές των ζητούμενων πεδίων;

Α Πληροφορίες αναφορικά με τους τύπους των πεδίων και τις πιθανές τιμές τους, για ACQuirers και NSPs, μπορείτε να βρείτε στην εξής διαδρομή στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ: Αρχική σελίδα // Επιχειρήσεις // Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών.

Όσον αφορά στο μέγεθος των αλφαριθμητικών πεδίων δεν έχει τεθεί κάποιος περιορισμός σε επίπεδο υποβολής αρχείου οπότε και δεν αποτελεί αιτία απόρριψης του αρχείου. Παρόλα αυτά για αρκετά πεδία ισχύουν κανόνες που εμμέσως προσδιορίζουν το αποδεκτό μέγεθος (π.χ. αλγόριθμος ΑΦΜ) οι οποίοι εφόσον δεν πληρούνται, το αρχείο απορρίπτεται.

8. Ε Υπάρχει διαθέσιμη λίστα με όλους τους πιθανούς κωδικούς λάθους που μπορεί να επιστρέψει το API και την επεξήγηση αυτών;

Α Η συνολική λίστα των συχνότερων error & warning codes συμπεριλαμβάνεται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στο αρχείο “Οδηγίες χρήσης API Μητρώου Μέσων Πληρωμών” το οποίο συνεχώς θα επικαιροποιείται.
Σε κάθε περίπτωση, δε θα εμφανίζεται μόνον ο κωδικός του αντίστοιχου error/warning. Κατά την ανεπιτυχή υποβολή αρχείου, οι εκάστοτε κωδικοί θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο επεξηγηματικό κείμενο.
 
9. Ε Σε περίπτωση υποβολής αρχείου που περιέχει και λανθασμένα στοιχεία, η ΑΑΔΕ λαμβάνει μέρος του αρχείου ή γίνεται συνολική απόρριψη του;

Α Κατά την πρώτη φάση (validation αρχείου υποβολής) , θα απορρίπτεται ολόκληρο το αρχείο, και θα εμφανίζονται άμεσα (σύγχρονα) τα σχετικά μηνύματα λάθους.
Σε επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής αρχείου, ο χρήστης λαμβάνει απάντηση στην οποία αναγράφεται το μέγεθος του αρχείου και ο αριθμός των εγγραφών.
Σε δεύτερη φάση, κατά την ενημέρωση της ΒΔ του Μητρώου Μέσων Πληρωμών, και εφόσον δεν «ανέβει» σωστά ολόκληρο το αρχείο, η λειτουργία προβλέπει να ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης για το πόσες εγγραφές έγιναν αποδεκτές και πόσες (και ποιες) απορρίφθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο posregistry.support@aade.gr, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.

Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Φεβρουαρίου

Τρί, 30/04/2024 - 00:00

Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Φεβρουαρίου.

Ι.
Στο άρθ. 12 του ν.2579/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθ. πεντηκοστού ενάτου του ν. 4839/2021, ορίζονται:

«1.α. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης.
Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη Φορολογική Διοίκηση, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού.
Από την επιβολή του «τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας» εξαιρούνται οι συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων (data).

β. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας», το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το τέλος αποδίδεται, από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στη Φορολογική Διοίκηση. Η απόδοση του τέλους από τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα, είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας, είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

γ. Το ποσοστό των περ. α' και β' της παρ. 1 ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δεκαπέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών. Από το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνονται όσοι κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31 η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή. Για την εφαρμογή της παρούσας δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1) σύνδεση ή ένα (1) καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ειδική εφαρμογή, τα υποχρεωτικά στοιχεία που καταχωρίζουν σε αυτή οι δικαιούχοι ή οι έχοντες την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των καταχωριζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος, η διαδικασία και οι αναγκαίες πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και ο τρόπος παροχής της προς τούτο αίτησης του δικαιούχου ή του έχοντος την επιμέλειά του, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της εφαρμογής, ο χρόνος έναρξης υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας της, τα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα της εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα τέλη της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η παρ. 1 καταλαμβάνει λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά. Ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται σε λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 1.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων της παρ. 1, οι διαδικασίες, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών στους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

6. ....................
».
ΙΙ. Στην απόφαση Α.1260/22.12.2021 (ΦΕΚ Β' 6344/30.12.2021) ορίζονται:

«Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους


Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής τηλεφωνίας και β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, όπως τα σχετικά υποδείγματα που προσαρτώνται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 2
Επιβολή του τέλους-Δικαιούχοι και διαδικασία εφαρμογής μηδενικού συντελεστή


1. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και το οποίο υπολογίζεται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως ποσοστό δέκα τις εκατό (10%) επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό δέκα τις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, το οποίο υπολογίζεται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας, επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται.

3. Το τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ορίζεται σε ποσοστό μηδέν τις εκατό (0%) για φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή.

4. Για την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή απαιτείται προηγούμενη εγγραφή των δικαιούχων προσώπων στην εφαρμογή της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης (gov.gr -ΕΨΠ). Στην περίπτωση ανήλικων, η εγγραφή πραγματοποιείται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια. Ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται μέσω του Μητρώου πολιτών ή των στοιχείων του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση εγγραφής μέσω ΚΕΠ, ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται και βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή εγγράφου αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός, ή να προκύπτει η σύνδεση με το ανήλικο πρόσωπο, κατά περίπτωση.

5. Μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1) σύνδεση ή ένα (1) καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους στην περίπτωση των ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής. Η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή αφορά τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τον δικαιούχο/ χρήστη της σύνδεσης και ανεξάρτητα από το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς το οποίο εκδίδονται οι λογαριασμοί ή το πρόσωπο που κατέχει την σύνδεση της καρτοκινητής.

6. Οι δηλώσεις απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (εφεξής πάροχοι) υποβάλλονται μηνιαία. Ειδικότερα, η δήλωση για το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού και για το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα είτε από την πώληση των καρτών χρόνου ομιλίας ή των καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

7. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της εφαρμογής, η δήλωση αποστέλλεται υποχρεωτικά, ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ.. Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση της δήλωσης και προς το γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός φακέλου. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα. Για τις δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, δημιουργείται φάκελος ο οποίος τηρείται ηλεκτρονικά στο αρχείο της υπηρεσίας.

8. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, αυτή υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής ψηφιακής υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) επιλέγοντας τη θεματική ομάδα «Ειδικές φορολογίες». Δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή της δήλωσης, καθώς οι φορολογούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή.
Κατ’ εξαίρεση, για όσες Δ.Ο.Υ. δεν υποστηρίζεται η συγκεκριμένη εφαρμογή ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.

9. Η επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των τελών της παρούσας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

Άρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού τέλους καρτοκινητής λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών


1. Ποσά τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας που έχουν αποδοθεί από τους παρόχους στη Φορολογική Διοίκηση αχρεωστήτως λόγω αλλαγής των εφαρμοζομένων συντελεστών από 12% σε 10% και από 12% σε 0% καθώς και ποσά τέλους 10% που έχουν αποδοθεί αχρεωστήτως για δικαιούχους μηδενικού συντελεστή, επιστρέφονται με τη μηνιαία δήλωση απόδοσης του τέλους καρτοκινητής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

2. Σε κάθε μηνιαία δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθρου 1 δηλώνεται προς έκπτωση το ποσό του τέλους που αποδόθηκε αχρεωστήτως σύμφωνα με την παρ. 1 και για το οποίο οι πάροχοι έχουν προβεί εντός του μήνα της δήλωσης σε τακτοποίηση μέσω χορήγησης αντίστοιχης αξίας χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας προς τους πελάτες τους («μη οφειλόμενα ποσά»).

3. Σε περίπτωση που το μη οφειλόμενο ποσό τέλους υπερβαίνει το ποσό του τέλους προς απόδοση, υποβάλλεται δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της παρούσας, στην οποία περιλαμβάνεται μόνο το ποσό του τέλους προς απόδοση (συμπλήρωση πεδίου Α της δήλωσης του Παραρτήματος Ι). Η διαφορά επιστρέφεται στον υπόχρεο ή συμψηφίζεται με τρέχουσες ή μελλοντικές οφειλές κατά το άρθρο 42 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τροποποιητική δήλωση, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 της παρούσας, εντός της προθεσμίας για την υποβολή της αρχικής δήλωσης, και στην οποία συμπληρώνονται τα πεδία Β και Γ της δήλωσης του Παραρτήματος Ι.

4. Η δήλωση των ποσών προς συμψηφισμό ή επιστροφή, τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, υποβάλλεται για πρώτη φορά μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου 2022 για κάρτες ομιλίας ή κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας που ενεργοποιήθηκαν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2022, μαζί με το προς απόδοση ποσό τέλους καρτοκινητής από την πώληση καρτών ομιλίας είτε καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μηνός Ιανουαρίου.

5. Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν, για κάθε μηνιαία δήλωση, στην οποία περιέχονται μη οφειλόμενα ποσά και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, την Κατάσταση/Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων του Παραρτήματος ΙΙ, μέσω της εφαρμογής ψηφιακής υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), επιλέγοντας τη θεματική ομάδα, «Ειδικές φορολογίες».
 
Άρθρο 4
Πληροφορίες και στοιχεία που τηρούνται από τους παρόχους χρόνος διαφύλαξης


1. Επιπλέον των οριζόμενων από τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, οι πάροχοι υποχρεούνται, για σκοπούς εφαρμογής και ελέγχου υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρούσα, να διαφυλάσσουν τις πληροφορίες της παρ. 2 και να τις θέτουν στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου.

2. Οι πληροφορίες που διαφυλάσσονται είναι:
α) ο αριθμός δικαιούχων μηδενικού συντελεστή και χρηστών, οι οποίοι μετά την 10/1/2022 ενεργοποίησαν κάρτες για τις οποίες προκύπτει ποσό τέλους προς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 3, για κάθε μήνα και ανά αιτία επιστροφής, ήτοι λόγω απόδοσης φόρου 12% αντί 10%, 12% αντί 0% και 10% αντί 0%,
β) ο αριθμός των αντίστοιχων καρτών,
γ) η συνολική αξία καρτών για τις οποίες εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής ανά φορολογική περίοδο.

3. Οι πληροφορίες διαφυλάσσονται για όσο χρόνο διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

Άρθρο 5
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


1. Για λογαριασμούς που εκδίδονται πριν την 1η/1/2022 καθώς και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται πριν την ανωτέρω ημερομηνία, οι δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα στην παρούσα, συμπληρώνοντας το πεδίο Α.2, κατά περίπτωση.

2. Η απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1079/2013 (Β’ 1249) καταργείται.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


1. Η παρούσα ισχύει από 1/1/2022, για λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις αυτών που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την ημερομηνία αυτή και μετά.

2. Το άρθρο 5 εφαρμόζεται από 1/3/2022.

3. Η εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων γίνεται από την 10/1/2022 κι εφεξής.

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
».

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

► Άρθ. 12 ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α΄ 31/17.2.1998) «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Α.1260/22.12.2021 «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής τηλεφωνίας και β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και της διαδικασίας και του χρόνου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού ενάτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181). Καθορισμός διαδικασίας επιστροφής ή συμψηφισμού ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών»
Έντυπα:

Παραρτήματα της απόφασης Α.1260/22.12.2021Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις)

Τρί, 30/04/2024 - 00:00

Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις).


Με την Κ.Υ.Α. με αρ. 838/51008/2019 (ΦΕΚ Β' 964/21-03-2019) «Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος» ορίζονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών και των αγοραστών γάλακτος.

Προσοχή! Υφίστανται μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις.

Με την παραπάνω Κ.Υ.Α. καθορίζονται:


«Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση θεμιτών εμπορικών πρακτικών κατά την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των παραγόμενων υποπροϊόντων γάλακτος,
β) η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75 % επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος βάσει της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, από τους πρώτους αγοραστές, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.


Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής-Αρμόδιες Αρχές

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλοι οι παραγωγοί και αγοραστές γάλακτος, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1.

2. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη διενέργεια των ελέγχων σε εφαρμογή της παρούσας, καθώς και για τη λειτουργία και τη διαχείριση της διαδικτυακής εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, εφεξής «αρμόδια αρχή ελέγχου».
Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε εφαρμογή της παρούσας, καθώς και της λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, εφεξής «εποπτεύουσα αρχή».

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
(α) «Παραγωγοί γάλακτος» νοούνται οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικοί φορείς κτηνοτρόφων, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, εφόσον παραδίδουν το γάλα που παράγουν οι ίδιοι ή τα μέλη τους αντίστοιχα, στους «πρώτους αγοραστές».
(β) «Πρώτος αγοραστής» νοείται η επιχείρηση ή ο συλλογικός φορέας που:
(βα) αγοράζει γάλα από εγχώριους παραγωγούς προκειμένου, διαζευκτικά ή σωρευτικά, να το συλλέξει, αποθηκεύσει, ψύξει, τυποποιήσει, συσκευάσει, μεταποιήσει, μεταπωλήσει.
(ββ) αγοράζει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα: γάλα νωπό, γάλα θερμικά επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο γάλα, σκόνη γάλακτος, σκόνη πρωτεϊνών γάλακτος, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, τυρόπηγμα, απευθείας από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, για περαιτέρω μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα ή και επιδόρπια με βάση το γάλα, για τυποποίηση συσκευασία/ανασυσκευασία ή για μεταπώληση μέρους ή του συνόλου αυτών, εξαιρουμένων των ποσοτήτων που διατίθενται απευθείας στη λιανική πώληση.

2. Με τον όρο «δεύτερος», «τρίτος» κ.ο.κ. «αγοραστής» νοείται η επιχείρηση ή συλλογικός φορέας που αγοράζει γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα από τον «πρώτο», «δεύτερο» κ.ο.κ. «αγοραστή» για περαιτέρω μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα ή και επιδόρπια με βάση το γάλα, για τυποποίηση συσκευασία/ανασυσκευασία ή για μεταπώληση στην εγχώρια αγορά, εξαιρουμένων των ποσοτήτων που διατίθενται απευθείας στη λιανική πώληση.

3. «Τριμηνιαία δήλωση παραδόσεων γάλακτος» νοείται η δήλωση του παραγωγού γάλακτος που αφορά στην παραγωγή και στην παράδοση ποσοτήτων γάλακτος ανά μήνα και υποβάλλεται κάθε τρεις μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1.1..

4. «Μηνιαία δήλωση παραλαβών γάλακτος» νοείται η δήλωση από τους πρώτους αγοραστές της περίπτωσης (βα) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που αφορά στην ποσότητα γάλακτος που παρέλαβαν ανά παραγωγό για κάθε είδος γάλακτος με την αντίστοιχη αξία τους μηνιαίως, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1.2..

5. «Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου εισροών/εκροών γάλακτος» νοείται η δήλωση από όλους τους αγοραστές γάλακτος που αφορά τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ή/και γαλακτοκομικών συστατικών και υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος (τυρόγαλα και ορός τυρογάλακτος) που αγοράζονται μηνιαίως από την επιχείρηση τους και τις αντίστοιχες ποσότητες προϊόντων που πωλούνται από αυτούς κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης παραγωγών και αγοραστών γάλακτος

1. Οι παραγωγοί γάλακτος του άρθρου 3, προκειμένου να διαθέτουν το παραγόμενο γάλα, πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, η οποία έχει την ευθύνη της τήρησης και της συνεχούς ενημέρωσης του σχετικού μητρώου που διασυνδέεται με την εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης χορηγείται από την αρμόδια αρχή ελέγχου, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ύστερα από αίτηση υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος) του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται σε αυτήν, στην οποία υποχρεωτικά δηλώνεται ο κωδικός εκμετάλλευσης (EL) του παραγωγού.
Στην περίπτωση που ο παραγωγός γάλακτος είναι συλλογικός φορέας, όπως αυτοί ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 α), προσκομίζει αναλυτική κατάσταση των μελών του με τους αντίστοιχους κωδικούς εκμετάλλευσης (EL) που αυτοί φέρουν.

2. Όλοι οι αγοραστές του άρθρου 3 πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, η οποία έχει την ευθύνη της τήρησης και της συνεχούς ενημέρωσης του σχετικού μητρώου που διασυνδέεται με την εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης χορηγείται από την αρμόδια αρχή ελέγχου, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ύστερα από αίτηση υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος) του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται σε αυτήν και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:
α) πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η ή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων ή κάθε άλλο πιστοποιητικό που από ειδική νομοθεσία υποκαθιστά το πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.
β) απόφαση έγκρισης του ΕΦΕΤ για τις εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας ή υπεύθυνη δήλωση περί της άσκησης αποκλειστικά και μόνο εμπορικής δραστηριότητας και όχι μεταποιητικής. Στην περίπτωση χρήσης μισθωμένης μεταποιητικής μονάδας ή κατά παραγγελία (φασόν) μεταποίησης σε εγκαταστάσεις άλλης επιχείρησης, προσκομίζεται η απόφαση έγκρισης του ΕΦΕΤ της τελευταίας μαζί με αντίγραφο του μεταξύ τους καταρτισθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού.
γ) στην περίπτωση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας του αγοραστή, απαιτείται και η προσκόμιση άδειας καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων οχημάτων μεταφοράς γάλακτος/ γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδιοκτησίας τους ή μη.
δ) βεβαίωση έναρξης εργασιών και μεταβολών δραστηριοτήτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

3. Οι παραγωγοί γάλακτος, οι οποίοι μεταποιούν οι ίδιοι το γάλα που παράγουν, πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, η οποία έχει την ευθύνη της τήρησης και της συνεχούς ενημέρωσης του σχετικού μητρώου που διασυνδέεται με την εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης χορηγείται από την αρμόδια αρχή ελέγχου μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ύστερα από αίτηση υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος) του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται σε αυτήν, στην οποία υποχρεωτικά δηλώνεται ο κωδικός εκμετάλλευσης (EL) του παραγωγού και η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:
α) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α΄ 151) ή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών (ΚΗΜΟ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4912/120862/2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2468), κατά περίπτωση.
β) απόφαση έγκρισης του ΕΦΕΤ για τις εγκαταστάσεις μεταποίησης του γάλακτος. Στην περίπτωση χρήσης μισθωμένης μεταποιητικής μονάδας ή κατά παραγγελία (φασόν) μεταποίησης σε εγκαταστάσεις άλλης επιχείρησης, προσκομίζεται η απόφαση έγκρισης του ΕΦΕΤ της τελευταίας μαζί με αντίγραφο του μεταξύ τους καταρτισθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού.
γ) άδεια καταλληλότητας τυχόν χρησιμοποιούμενων οχημάτων μεταφοράς γάλακτος / γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδιοκτησίας τους ή μη.
δ) βεβαίωση έναρξης εργασιών και μεταβολών δραστηριοτήτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

4. Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 7 στους παραγωγούς και αγοραστές των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ελέγχου α) η έλλειψη ή μη ισχύς ενός ή περισσότερων από τα αναγκαία ως άνω δικαιολογητικά ή/και β) η μη τήρηση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης, η αρμόδια αρχή ελέγχου προβαίνει σε απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης και διαγραφή του ενδιαφερομένου από το αντίστοιχο μητρώο., αφού προηγουμένως τηρηθεί η διαδικασία κοινοποίησης της έκθεσης ελέγχου και υποβολής τυχόν αντιρρήσεων, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 7, προσκομίζοντας παράλληλα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά έγγραφα και προβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν τηρήθηκε το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης.

5. Εάν η αρμόδια αρχή ελέγχου διαπιστώσει ότι παραγωγός ή αγοραστής των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν έχει υποβάλλει τις δηλώσεις του άρθρου 6 για χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) έτους, προβαίνει σε απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης και διαγραφή του ενδιαφερομένου από το αντίστοιχο μητρώο, αφού προηγουμένως τηρηθεί η διαδικασία κοινοποίησης της έκθεσης ελέγχου και υποβολής τυχόν αντιρρήσεων, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 7.

6. Παραγωγός ή αγοραστής των παραγράφων 1, 2 και 3, του οποίου ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης απενεργοποιήθηκε για τους λόγους των παραγράφων 4 και 5, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για χορήγηση κωδικού έγκρισης στην αρμόδια αρχή, ο οποίος του χορηγείται εφόσον πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 1, 2 και 3 αντίστοιχα.

7. Οι ηλεκτρονικοί κωδικοί έγκρισης που έχουν ήδη χορηγηθεί τόσο σε αγοραστές όσο και σε παραγωγούς από την αρμόδια αρχή ελέγχου μέχρι την έκδοση της παρούσας, παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 5
Διαδικτυακή Εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ

1. Η διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων παραδόσεων και παραλαβών γάλακτος και των μηνιαίων δηλώσεων ισοζυγίου εισροών/εκροών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των παραγωγών και των αγοραστών αντίστοιχα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

2. Η εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ επιτρέπει την παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου, μέσω της καταχώρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου κάθε σχετικού στοιχείου, όπως το είδος των παραβάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την είσπραξη των προστίμων και ο,τι άλλο κριθεί απαραίτητο από την εποπτεύουσα αρχή για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος ελέγχων στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.

3. Η αρμόδια αρχή ελέγχου υποχρεούται να παρέχει στην εποπτεύουσα αρχή πλήρη πρόσβαση στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, καθώς και να της χορηγεί πληροφορίες, στατιστικά δεδομένα ή ιστορικά αρχεία σχετικά με τα καταχωρημένα στοιχεία. Η πρόσβαση λοιπών φορέων στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τελεί υπό την έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.

4. Η εποπτεύουσα αρχή αποφασίζει, συντονίζει και επιβλέπει κάθε τεχνικής φύσης τροποποίηση της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ, κάθε τυχόν επέκταση των τεχνικών της δυνατοτήτων, την τυχόν αναβάθμισή της, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική διασύνδεση της εφαρμογής με άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων που τηρούνται από το ΥπΑΑΤ, από εποπτευόμενους φορείς του ΥπΑΑΤ ή από άλλες αρμόδιες αρχές, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ειδικότερα για το ενδοενωσιακό εμπόριο γάλακτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης της διακίνησης προϊόντων στα σημεία εισόδου στη χώρα, σε περίπτωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, δύνανται να σαρώνουν ηλεκτρονικά τα σχετικά παραστατικά διακίνησης των φορτίων γάλακτος που εισέρχονται στην επικράτεια και κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής ελέγχου, να της αποστέλλουν τα σχετικά αρχεία για την αποτελεσματικότερη διασταύρωση των δηλούμενων στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ στοιχείων.

5. Η εποπτεύουσα αρχή μεριμνά για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ στατιστικών στοιχείων της αγοράς, όπως αυτά αντλούνται από την εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις «αγοραστών» και «παραγωγών» γάλακτος

1. Τριμηνιαία δήλωση παραδόσεων και Μηνιαία δήλωση παραλαβών γάλακτος.
1.1. Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τριμηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος, υπό τη μορφή μίας συγκεντρωτικής, αναλυτικής κατάστασης των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός ανά μήνα σε διάστημα τριών μηνών, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της παρούσας. Η δήλωση υποβάλλεται κάθε τρίμηνο και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αφορούν οι παραδόσεις γάλακτος.
1.2. Κάθε πρώτος αγοραστής γάλακτος υποχρεούται να υποβάλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραλαβών γάλακτος, η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραλαβών του μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παραλαβής του γάλακτος.

1.3. Οι παραγωγοί που μεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο ή/και μέρος του γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης έχουν υποχρέωση καταχώρισης στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ των πληροφοριών της παρ. 1.1. και παρ. 1.2. του παρόντος άρθρου.
1.4. Σε περίπτωση που για κάποιο μήνα ή τρίμηνο δεν έγιναν παραδόσεις ή παραλαβές αντίστοιχα γάλακτος, οι υπόχρεοι υποβολής της αντίστοιχης μηνιαίας/τριμηνιαίας δήλωσης, καταχωρούν τη σχετική πληροφορία στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, από το μήνα που δεν πραγματοποιήθηκε καμία παράδοση ή παραλαβή.
1.5. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των ελέγχων μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός των παρ. 1.1. και 1.2., διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ελέγχου η εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων στο πλαίσιο των τριμηνιαίων/μηνιαίων δηλώσεων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο για μη ακριβή δήλωση στοιχείων του άρθρου 8 παρ. 1.3 και 1.7 αντίστοιχα ενώ, παράλληλα, η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη διόρθωση και ορθή καταχώριση των στοιχείων αυτών στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1.1. και 1.2. του παρόντος άρθρου, τυχόν εσφαλμένες για οποιαδήποτε αιτία καταχωρίσεις στο πλαίσιο των τριμηνιαίων/μηνιαίων δηλώσεων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος, είναι δυνατόν να διορθωθούν από τους ίδιους τους υπόχρεους, εφόσον δεν έχει προηγουμένως διαπιστωθεί η παράβαση στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου, και επιβάλλεται αντίστοιχα το πρόστιμο των παραγράφων της παραγράφου 1.5 και 1.9 του άρθρου 8 της παρούσας.
1.6. Οι αγοραστές παραλαμβάνουν γάλα μόνο από άλλους αγοραστές που διαθέτουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 4 από την αρμόδια αρχή ελέγχου και μόνο από κτηνοτρόφους που διαθέτουν ενεργό κωδικό εκμετάλλευσης (EL) με τον αντίστοιχο αριθμό ζώων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου.
1.7. Οι παραγωγοί γάλακτος παραδίδουν γάλα μόνο σε αγοραστές που διαθέτουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 4 από την αρμόδια αρχή ελέγχου.
1.8. Οι αγοραστές, καθώς και οι παραγωγοί γάλακτος, είναι υποχρεωμένοι:
(α) Να τηρούν σε φυσικό αρχείο τα παραστατικά όλων των παραδόσεων / παραλαβών, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στις αντίστοιχες τριμηνιαίες / μηνιαίες δηλώσεις, για τουλάχιστον 3 ημερολογιακά έτη από τον χρόνο έκδοσής τους. Από τα παραστατικά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η χώρα προέλευσης του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών προϊόντων.
(β) Να θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών κλιμακίων, που διενεργούν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορά στην αγορά, επεξεργασία, παραγωγή και πώληση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών συστατικών / προϊόντων.

2. Υπολογισμός και διαδικασία καταβολής της εισφοράς γάλακτος
2.1. Οι «πρώτοι αγοραστές» γάλακτος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την είσπραξη και την καταβολή ειδικής εισφοράς στην αρμόδια αρχή ελέγχου. Ο υπολογισμός της ειδικής αυτής εισφοράς στην περίπτωση του νωπού γάλακτος βασίζεται σε έναν επιμερισμό του 0,75%, επί της ανά κιλό τιμής της παραληφθείσας ποσότητας γάλακτος, μεταξύ των «παραγωγών» και των «αγοραστών», σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται στην αρμόδια αρχή ελέγχου το αργότερο ένα μήνα μετά την τιμολόγηση της αγοράς του γάλακτος. Σε διαφορετική περίπτωση, η οφειλή θα τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, δωδεκάμηνης διάρκειας. Η ειδική εισφορά επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.
2.3. Στην περίπτωση των παραγωγών που αξιοποιούν οι ίδιοι εμπορικά μέρος ή το σύνολο της παραγωγής τους, είναι οι ίδιοι υπόχρεοι καταβολής του μέρους ή του συνόλου, αντίστοιχα, της εισφοράς. Σε περίπτωση που δεν γίνεται τιμολόγηση και δεν υπάρχει το στοιχείο της αξίας του γάλακτος, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με βάση την ελάχιστη τιμή γάλακτος του τελευταίου έτους, όπως αυτή καταγράφεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, μέσα από τη διαδικασία της δήλωσης παραλαβών.
2.4. Στην περίπτωση νομικών προσώπων που εκπροσωπούν ένα σύνολο παραγωγών, για την καταβολή της εισφοράς υπόχρεοι παραμένουν οι αγοραστές του γάλακτος, οι οποίοι για το σκοπό αυτό παρακρατούν από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα το συνολικό ποσοστό της εισφοράς που αναλογεί στους παραγωγούς μέλη τους και αποδίδουν το σύνολο της εκάστοτε οφειλόμενης ειδικής εισφοράς στην αρμόδια αρχή ελέγχου.
2.5. Η αρμόδια αρχή ελέγχου αποστέλλει στην εποπτεύουσα αρχή, ανά τρίμηνο, πλήρη ανάλυση των δηλωμένων ποσοτήτων ανά είδος γάλακτος, την αντίστοιχη συνολική παρακράτηση εισφοράς, τη διαμορφούμενη μέση τιμή ανά είδος γάλακτος και τις εισπραχθείσες ποσότητες εισφοράς. Η αρμόδια αρχή ελέγχου επικαιροποιεί τα ανωτέρω με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των στοιχείων και ενημερώνει την εποπτεύουσα αρχή αμελλητί για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία είσπραξης εισφοράς.
2.6. Κάθε πρώτος αγοραστής γάλακτος, προκειμένου να ενταχθεί στο μειωμένο ποσό της ειδικής εισφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 94 του ν. 2127/1993, ως τροποποιηθείς ισχύει, οφείλει να δηλώσει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου, τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιεί τον έλεγχο ποιότητας του νωπού γάλακτος που παραλαμβάνει από τους παραγωγούς.
2.7. Σε περίπτωση που οι αγοραστές γάλακτος συνεργάζονται στο πλαίσιο του αυτοελέγχου με ιδιωτικά εργαστήρια υποχρεούνται να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνητικά συνεργασίας, τα πρωτότυπα των οποίων οφείλουν να αποστέλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου άμεσα με την υπογραφή τους, πλήρως συμπληρωμένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους δύο συμβαλλομένους (Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος). Η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας εμπρόθεσμης υποβολής των παραλαβών γάλακτος στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ. Το εν λόγω συμφωνητικό αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή ελέγχου το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Στα συμφωνητικά δηλώνονται τα είδη γάλακτος για τα οποία ο αγοραστής θεωρείται αυτοελεγχόμενος, σύμφωνα με τις μηνιαίες δηλώσεις παραλαβών που υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
2.8. Με ευθύνη των αυτοελεγχόμενων, τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων αυτοελέγχου νωπού γάλακτος, που έχουν διενεργήσει είτε στο δικό τους εργαστήριο αυτοελέγχου ή στα ιδιωτικά εργαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι τα συναφθέντα ιδιωτικά συμφωνητικά της ανωτέρω παραγράφου είναι εν ισχύ, υποβάλλονται στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ μηνιαίως, και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Για τους μήνες που δεν πραγματοποιούνται αγορές γάλακτος από παραγωγούς και ως εκ τούτου ούτε αναλύσεις γάλακτος, με ευθύνη των αυτοελεγχόμενων υποβάλλεται δήλωση μη διενέργειας αναλύσεων.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής συμφωνητικού συνεργασίας στο πλαίσιο του αυτοελέγχου, είτε μη διενέργειας των αναλύσεων αυτοελέγχου, είτε εκπρόθεσμης, είτε ανακριβούς ή ελλιπούς υποβολής των αποτελεσμάτων στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, η εισφορά θα υπολογίζεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου στο 0.75 % της ανά κιλό αξίας γάλακτος.
Οι αυτοελεγχόμενοι μεριμνούν για την έγκαιρη ανανέωση των συμφωνητικών μεταξύ αυτών και των εργαστηρίων αυτοελέγχου. Όταν παύσει οριστικά η συνεργασία με το ιδιωτικό εργαστήριο αυτοελέγχου, το εργαστήριο ή ο αγοραστής γάλακτος ενημερώνει άμεσα εγγράφως την αρμόδια αρχή ελέγχου. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία από το εργαστήριο, ενώ είχε υπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας και η επιχείρηση συνεχίζει να αγοράζει γάλα από παραγωγούς.
2.9. Σε περίπτωση, που οι αγοραστές γάλακτος, απευθύνονται για τη διενέργεια αναλύσεων στο πλαίσιο του αυτοελέγχου στα κατά τόπους εργαστήρια της αρμόδιας αρχής ελέγχου, δύνανται να συνάπτουν μεταξύ τους
«ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας» (Υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος), τα πρωτότυπα των οποίων αποστέλλονται από τα εργαστήρια στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου άμεσα με την υπογραφή τους, πλήρως συμπληρωμένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους δύο συμβαλλόμενους.

3. Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος
3.1. Όλοι οι παραγωγοί και οι αγοραστές, εξαιρουμένων των παραγωγών που δεν μεταποιούν και εμπορεύονται οι ίδιοι το γάλα που παράγουν, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ελέγχου για κάθε μήνα, το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα, μέσω της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ, τη Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών / Εκροών Γάλακτος
, στην οποία καταχωρούνται:
α) όλες οι ποσότητες όλων των ειδών γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών προϊόντων που παραλήφθηκαν από παραγωγούς ή αγοραστές είτε από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή από Τρίτες Χώρες, με λεπτομερή περιγραφή της μορφής του διακινούμενου γάλακτος (νωπό γάλα, παστεριωμένο, συμπυκνωμένο, κρέμα, τυρόπηγμα, σκόνη, κ.λπ.), με πλήρη περιγραφή του είδους, της χώρας προέλευσης και την αντίστοιχη αξία τους ανά κιλό,
β) όλες οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων από την επεξεργασία των παραληφθέντων ποσοτήτων γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών προϊόντων, ανά κατηγορία, όπως προκύπτουν από την επίσημη αποθήκη ή το βιβλίο ημερήσιας παραγωγής προϊόντων που τηρείται υποχρεωτικά (Υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος). Στις περιπτώσεις που στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τελικών προϊόντων έχει γίνει επίκληση συγκεκριμένης γεωγραφικής προέλευσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται η σχετική τεκμηρίωση βάσει των αντίστοιχων παραστατικών, από την οποία να είναι δυνατή η συσχέτιση της πρώτης ύλης με τα συγκεκριμένα τελικά προϊόντα.
γ) όλες οι ποσότητες πρώτων υλών ή ημιέτοιμων προϊόντων με την ακριβή ονομασία και σύνθεσή τους που διατίθεται σε δεύτερους ή τρίτους, κ.ο.κ. αγοραστές.
δ) όλες οι ποσότητες υποπροϊόντων που παρήχθησαν ή παραλήφθηκαν από άλλους ή παραδόθηκαν σε τρίτους.
Για όλες τις ανωτέρω ποσότητες προϊόντων δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτοποίησης των προμηθευτών ή αγοραστών τους αντίστοιχα (επωνυμία, έδρα, τηλέφωνο και Α.Φ.Μ.), ανεξάρτητα αν αυτοί βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας. Στην περίπτωση διάθεσης προϊόντων απευθείας στη λιανική δεν απαιτείται η ανωτέρω δήλωση στοιχείων ταυτοποίησης αγοραστών.
3.2. Τα υπόχρεα τυποποιητήρια συσκευαστήρια / ανασυσκευαστήρια καταχωρούν, μέσω της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ, τις ποσότητες των τελικών προϊόντων που παρελήφθησαν και τις ποσότητες των προϊόντων που ανασυσκευάστηκαν και παραδόθηκαν σε τρίτους, με πλήρη περιγραφή των προϊόντων (ποσότητα και χώρα προέλευσης ανά είδος) και των στοιχείων των προμηθευτών/αποδεκτών (επωνυμία, έδρα και Α.Φ.Μ.), ανεξάρτητα αν αυτοί βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας.
3.3. Σε περίπτωση, που κατά τη διενέργεια των ελέγχων μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός της παραγράφου 3.1., διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ελέγχου η εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων στο πλαίσιο των μηνιαίων δηλώσεων Ισοζυγίου Εισροών/ Εκροών Γάλακτος, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο για μη ακριβή δήλωση στοιχείων του άρθρου 8 παρ. 1.12 ενώ παράλληλα η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη διόρθωση και ορθή καταχώριση των στοιχείων αυτών στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1. του παρόντος άρθρου, τυχόν εσφαλμένες για οποιαδήποτε αιτία καταχωρίσεις στο πλαίσιο των μηνιαίων δηλώσεων Ισοζυγίου Εισροών / Εκροών Γάλακτος, είναι δυνατόν να διορθωθούν από τους ίδιους τους υπόχρεους, εφόσον δεν έχει προηγουμένως διαπιστωθεί η παράβαση στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου, και επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 8 παρ. 1.13 της παρούσας.

Άρθρο 7
Έλεγχοι

1. Για τους σκοπούς της παρούσας, η αρμόδια αρχή ελέγχου διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους σε όλους τους παραγωγούς και αγοραστές. Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της διενέργειας των ελέγχων, ο ΕΦΕΤ κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή ελέγχου κάθε πράξη χορήγησης κωδικού έγκρισης για τις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας, ο οποίος αποτελεί αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας δικαιολογητικό, καθώς και κάθε πράξη ανάκλησης κωδικού έγκρισης.

2. Για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού της έργου, η αρμόδια αρχή ελέγχου αποκτά δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα των αρμοδίων αρχών και φορέων της επόμενης παραγράφου με τη μεσολάβηση της εποπτεύουσας αρχής. Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα της εποπτεύουσας αρχής, τίθενται στη διάθεσή της από τις αρμόδιες αρχές και φορείς της επόμενης παραγράφου, τα αναγκαία στοιχεία για τους ελεγχόμενους (σχετικά με την ιδιότητά τους ως παραγωγοί ή αγοραστές) που τηρούνται σε αυτές στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας.

3. Οι διοικητικοί έλεγχοι είναι καθολικοί και διενεργούνται από την αρμόδια αρχή μέσω της παρακολούθησης του πληροφοριακού συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ και συνίστανται σε:
α. έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 6 περί καταχώρισης στη διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ των αναγκαίων πληροφοριών από τους υπόχρεους του ίδιου άρθρου.
β. διασταυρωτικό έλεγχο, ήτοι έλεγχο των πληροφοριών που εισάγουν οι υπόχρεοι στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ σε συνδυασμό με έλεγχο των πληροφοριών που εισάγουν οι ίδιοι σε άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων του ΥπΑΑΤ, των εποπτευόμενων φορέων του και του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων που δηλώνουν οι υπόχρεοι. Για το σκοπό αυτό ειδικότερα:
i) η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει πρόσβαση στα αρχεία ζωικού κεφαλαίου που τηρούνται στη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ καθώς και στα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ο.Σ.Δ.Ε.), όπου οι παραγωγοί δηλώνουν εφεξής υποχρεωτικά τις ποσότητες του γάλακτος που παρέδωσαν συνολικά. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλει να προσαρμόσει τη σχετική Εφαρμογή Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2019 και εντεύθεν για την υλοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων.
ii) η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει πρόσβαση σε στοιχεία και αρχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Οικονομικών και ιδίως στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ).

4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι (α) συνίστανται σε:
i. έλεγχο των αρχείων (φυσικών ή ηλεκτρονικών), των παραστατικών και των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων των αγοραστών και παραγωγών για τη διασταύρωση του ισοζυγίου των εισροών/εκροών γάλακτος,
ii. έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι το στάδιο της ωρίμανσης συντήρησης,
iii. έλεγχο της εμπορίας, διακίνησης και μεταφοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
iv. έλεγχο της διάθεσης και διαχείρισης του τυρογάλακτος και των αποθεμάτων,
v. έλεγχο στις κτηνοτροφικές μονάδες των παραγωγών γάλακτος, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παραδιδόμενες ποσότητες γάλακτος του παραγωγού ανταποκρίνονται στις παραληφθείσες ποσότητες του αγοραστή,
vi. έλεγχο των παραγωγών γάλακτος, κατά τον οποίο εξετάζονται τα στοιχεία παραγωγής ζωικού κεφαλαίου (όπως γεννήσεις, μεταβολές, μεταβιβάσεις, αντιστοιχία ζωικού κεφαλαίου με δυναμικότητα παραγωγής γάλακτος, κινήσεις τρέχοντος έτους, απογραφή ζωικού κεφαλαίου, αγορά ενωτίων κ.α.) και αντιπαραβάλλονται τουλάχιστον με παραστατικά εμπορίας, δηλώσεις στοιχείων παραδόσεων / παραλαβών γάλακτος και το μητρώο της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων,
vii. εργαστηριακό έλεγχο των πρώτων υλών, ενδιάμεσων ή/και τελικών προϊόντων, ο οποίος δεν είναι εφικτό να διενεργηθεί επί τόπου. Ειδικότερα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι ελεγκτές προβαίνουν σε σχετικές δειγματοληψίες και τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση στα εργαστήρια της αρμόδιας αρχής ή σε άλλα εργαστήρια επίσημων ελέγχων,
viii. οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κριθεί αναγκαίος και αποτελεσματικός για τους σκοπούς της παρούσας, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.
(β) διενεργούνται από διμελή κλιμάκια, αποτελούμενα από υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής ελέγχου ή υπάλληλο της αρμόδιας αρχής ελέγχου και υπαλλήλους των τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων Δομών. Η συγκρότηση των μικτών κλιμακίων της αρμόδιας αρχής ελέγχου και Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥπΑΑΤ, μετά από εισήγηση της Εποπτεύουσας Αρχής,
(γ) δύναται να διενεργηθούν από κοινά κλιμάκια, αποτελούμενα από υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής ελέγχου (ή/και των τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων Δομών του ΥπΑΑΤ) και υπαλλήλους αρμόδιων Διευθύνσεων των Περιφερειών της χώρας ή/και του Ε.Φ.Ε.Τ. ή/και υπαλλήλους των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να συνδυαστεί με άλλους ελέγχους στον ίδιο ελεγχόμενο, μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία με την εποπτεύουσα αρχή,
δ) είναι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και συγκεκριμένα είναι ετήσιοι και καλύπτουν τουλάχιστον το 5% του συνόλου των ελεγχόμενων του άρθρου 2. Η αρμόδια αρχή ελέγχου, για κάθε εξάμηνη περίοδο, υποβάλλει προς έγκριση στην εποπτεύουσα αρχή και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου, το οποίο καταρτίζεται βάσει μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η αρμόδια αρχή ελέγχου δύναται να αναθεωρήσει και να μεταβάλει το αρχικό Πρόγραμμα Ελέγχου, σε συνεργασία με την εποπτεύουσα αρχή. Το εν λόγω Πρόγραμμα, περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τους προβλεπόμενους ελέγχους, και ιδίως ως προς το πλήθος, τη γεωγραφική κατανομή, το είδος και το μέγεθος των υπό έλεγχο επιχειρήσεων. Στα κριτήρια της ανάλυσης κινδύνου, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι μεγάλες αυξομειώσεις παραλαβών του προηγούμενου οικονομικού έτους του ελεγχόμενου, η ιστορικότητα της παραβατικής του συμπεριφοράς, ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος επιχειρήσεων / παραγωγών, η γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων / παραγωγών καθώς και τυχόν καταγγελίες.
Ο τρόπος υπολογισμού του δείγματος ελέγχου, βάσει της μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου, καθορίζεται με εγκύκλιο της εποπτεύουσας αρχής, η οποία δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και δεδομένα της αγοράς καθώς και τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και δεδομένα της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας του γάλακτος και των προϊόντων του.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας εκάστου ελέγχου, και στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί παράβαση, συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου ως εξής: α. εάν πρόκειται για την ολοκλήρωση διοικητικού ελέγχου, συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος. Κάθε Έκθεση Ελέγχου μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους ελεγχόμενους. Η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον κάθε ελεγχόμενο ξεχωριστά, περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά το είδος της παράβασης, την κύρωση που προβλέπεται και τη δυνατότητα υποβολής από τον ελεγχόμενο έγγραφων αντιρρήσεων εντός 5 ημερολογιακών ημερών στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας
αρχής ελέγχου,
β. εάν πρόκειται για την ολοκλήρωση επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται ηλεκτρονική έκθεση ελέγχου, επί τόπου μετά το πέρας του ελέγχου και υπογράφεται από τους ελεγκτές και από το νόμιμο εκπρόσωπο του ελεγχομένου. Η Έκθεση Ελέγχου, κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε ψηφιακό αντίγραφο στον ελεγχόμενο καθώς και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου, περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά το είδος της παράβασης, την κύρωση που προβλέπεται και τη δυνατότητα υποβολής από τον ελεγχόμενο αντιρρήσεων εντός 10 ημερολογιακών ημερών, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σύνταξης του πρακτικού ελέγχου κατά τον επιτόπιο έλεγχο για τεχνικούς λόγους, η Έκθεση Ελέγχου συντάσσεται χειρόγραφα σε δύο (2) πρωτότυπα και το ένα (1) πρωτότυπο κοινοποιείται με αποδεικτικό παραλαβής στον ελεγχόμενο, περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά το είδος της παράβασης, την κύρωση που προβλέπεται και τη δυνατότητα υποβολής από τον ελεγχόμενο έγγραφων αντιρρήσεων εντός 10 ημερολογιακών ημερών στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου.

6. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προειδοποίηση είναι απαραίτητη και πλήρως δικαιολογημένη για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, αυτή περιορίζεται στην ελάχιστη αναγκαία διάρκεια η οποία κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες.

7. Έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, η αρμόδια αρχή ελέγχου αποστέλλει στην εποπτεύουσα αρχή πλήρη έκθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο έτος, με περιεχόμενο και μορφή που προσδιορίζεται με έγγραφο της εποπτεύουσας αρχής.

8. Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων της αρμόδιας αρχής ελέγχου, κοινοποιούνται με επιμέλεια της τελευταίας στην εποπτεύουσα αρχή μέσω της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ.

Άρθρο 8
«Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα»

1. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των εκθέσεων ελέγχου, τις τυχόν έγγραφες παρατηρήσεις των ελεγχόμενων καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο, η αρμόδια αρχή ελέγχου προτείνει στην εποπτεύουσα αρχή, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να επιβληθούν με τη διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα ως ακολούθως:
1.1. α) Εάν διαπιστώσει, ότι παραγωγοί παραδίδουν γάλα σε αγοραστές που δεν έχουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου ή χωρίς οι ίδιοι προηγουμένως να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 200 € συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραδόσεων γάλακτος.
β) Εάν διαπιστώσει, ότι αγοραστές παραλαμβάνουν γάλα ή/και γαλακτοκομικά συστατικά/προϊόντα που προορίζονται για περαιτέρω χονδρική πώληση ή μεταποίηση, από παραγωγούς ή άλλους αγοραστές που δεν έχουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου ή χωρίς προηγουμένως οι ίδιοι να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 500 € συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραλαβών γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων. γ) Εάν διαπιστωθούν οι παραβάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4 και 5 από τους παραγωγούς ή τους αγοραστές αντίστοιχα, η αρμόδια αρχή ελέγχου προβαίνει σε απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης και διαγραφή του παραβάτη από το μητρώο, κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ως άνω
διατάξεις.
1.2. Εάν διαπιστωθεί μη έγκαιρη υποβολή της Τριμηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων γάλακτος από τους παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.
1.3. Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Τριμηνιαία Δήλωση Παραδόσεων γάλακτος από τους παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.
1.4. Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή της Τριμηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.
1.5. Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Τριμηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1.1. καταληκτική προθεσμία υποβολής της, επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 1.3. του παρόντος άρθρου.
1.6. Εάν διαπιστωθεί μη έγκαιρη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραλαβών γάλακτος, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ συν 0,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.7. Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραλαβών γάλακτος, ως προς τις ποσότητες, την αξία ή την προέλευση αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.8. Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραλαβών Γάλακτος για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ συν το 1,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.9. Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Μηνιαίας Δήλωσης Παραλαβών Γάλακτος μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1.2. καταληκτική προθεσμία υποβολής της, επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίμου, που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 1.7. του παρόντος άρθρου.
1.10. Εάν διαπιστωθεί μη έγκαιρη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Εισροών / Εκροών Γάλακτος πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.11. Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών / Εκροών Γάλακτος ή/και του Βιβλίου Ημερήσιας Παραγωγής βάσει της ποσότητας και του είδους της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στα παραγόμενα προϊόντα καθώς και της ζύγισης των παραγόμενων προϊόντων, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να εμφανίζονται εκτός ορίων της επιστημονικής βιβλιογραφίας για το αντίστοιχο προϊόν, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 € συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.12. Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Εισροών / Εκροών Γάλακτος μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 3.1 καταληκτική προθεσμία υποβολής της, επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 1.11. του παρόντος άρθρου.
1.13. Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου εισροών / εκροών για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 € συν το 1,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.14. Εάν διαπιστωθεί η μη συμφωνία των δηλωμένων ποσοτήτων και πρώτων υλών, συγκρίνοντας τη Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου εισροών / εκροών, το Βιβλίο ημερήσιας παραγωγής και τη Τριμηνιαία Δήλωση Παραδόσεων γάλακτος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 € συν το 2% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.15. Εάν διαπιστωθεί, ότι από τα παραστατικά εμπορίας ή από άλλα αποδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει με σαφήνεια η χώρα προέλευσης του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών συστατικών / προϊόντων ή διαπιστωθεί παραπλανητική αναφορά της χώρας προέλευσης του γάλακτος ή και των γαλακτοκομικών συστατικών / προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ συν 3% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.16. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη παραστατικών εμπορίας που αφορούν σε όλα τα είδη γάλακτος, στις λοιπές πρώτες ύλες, στα ημιέτοιμα προϊόντα γάλακτος καθώς και στα παραγόμενα προϊόντα και πωλήσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ € συν το 3% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων / παραλαβών γάλακτος.
1.17. Εάν διαπιστωθεί μη ορθή παρακράτηση της εισφοράς που αναλογεί στους παραγωγούς από τους πρώτους αγοραστές, επιβάλλεται στους δεύτερους πρόστιμο 2.000 ευρώ συν 2% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.18. Εάν διαπιστωθεί εκπρόθεσμη ή μη ορθή απόδοση της αναλογούσας εισφοράς στην αρμόδια αρχή, επιβάλλεται στους πρώτους αγοραστές πρόστιμο 2.000 ευρώ συν 3% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.19. Εάν διαπιστωθεί αδυναμία αντιστοίχισης των δηλωμένων παραλαβών, εισροών και εκροών με τη φυσική ροή των προϊόντων κατά το στάδιο της παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, επιβάλλεται πρόστιμο 3.500 ευρώ συν 3,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.20. Για τη μη τήρηση αρχείου παραστατικών παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος για τουλάχιστον τρία έτη από τους παραγωγούς και τους αγοραστές, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 € συν 2% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων / παραλαβών γάλακτος.
1.21. Εάν διαπιστωθεί μη διευκόλυνση κατά τον έλεγχο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 € συν το 2% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων / παραλαβών γάλακτος.
1.22. Εάν διαπιστωθεί άρνηση ή παρεμπόδιση του ελέγχου, ώστε αυτός να μην καθίσταται εφικτός, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 4.000 € συν το 5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων / παραλαβών γάλακτος.
1.23. Ως προς τις κυρώσεις για παραβάσεις της διαχείρισης του τυρογάλακτος, ως υποπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας, θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, στις οποίες διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου τα σχετικά ευρήματα αμελλητί.
1.24. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η αξία των ετήσιων παραδόσεων ή παραλαβών γάλακτος ή/ και γαλακτοκομικών συστατικών / προϊόντων, για τον υπολογισμό του ύψους των προστίμων, προστίθεται η προβλεπόμενη για κάθε παράβαση τιμή όπως αυτή παρατίθεται στα 1.1. έως και 1.23 συν το ήμισυ του αντίστοιχου ποσοστού επί του συνολικού ετήσιου τζίρου του ελεγχόμενου. Σε κάθε περίπτωση, η αξία των ετήσιων παραδόσεων ή παραλαβών, αναφέρεται στα επαληθευμένα στοιχεία του ολοκληρωμένου οικονομικού έτους που προηγείται του χρόνου διαπίστωσης της παράβασης. Στην περίπτωση νέου παραγωγού ή νέας επιχείρησης, που δεν έχει ακόμη δραστηριότητα ενός ολοκληρωμένου οικονομικού έτους ώστε να υπάρχει το στοιχείο της αξίας των ετήσιων παραγωγών ή παραλαβών, η αξία αυτή δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του ύψους του προστίμου.

2. Εφόσον σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ελέγχου η ακριβής αξία των παραδόσεων ή παραλαβών, μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της η μέση τιμή της αξίας που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική επικράτεια βάσει επίσημων στοιχείων, ανά είδος γάλακτος ή κατηγορία προϊόντος.

3. Το τελικό ποσό της διοικητικής κύρωσης που προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις, στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία.

4. Εάν διαπιστωθεί υποτροπή για τις παραβάσεις των περιπτώσεων 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19 και 1.22 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή ελέγχου απενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης του παραγωγού ή του αγοραστή του άρθρου 4 της παρούσας και διαγράφει τον παραβάτη από το μητρώο. Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης επαναχορηγείται κατόπιν νέας αίτησης του ενδιαφερόμενου, εφόσον υπάρξει πλήρης συμμόρφωσή του και πλήρης εξόφληση των επιβληθέντων προστίμων. Εάν διαπιστωθεί δεύτερη υποτροπή για τις παραβάσεις των περιπτώσεων 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19 και 1.22 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή ελέγχου απενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης του παραγωγού ή του αγοραστή του άρθρου 4 της παρούσας και διαγράφει τον παραβάτη από το μητρώο για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης επαναχορηγείται μετά το πέρας του εξαμήνου κατόπιν νέας αίτησης του ενδιαφερόμενου, εφόσον υπάρξει πλήρης συμμόρφωσή του και πλήρης εξόφληση των επιβληθέντων προστίμων.
«Υποτροπή» νοείται η τέλεση των στην παρ. 4 του παρόντος οριζομένων παραβάσεων τουλάχιστον δύο (2) φορές, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών.

5. Η αρμόδια αρχή ελέγχου ενημερώνει για τα ανωτέρω την εποπτεύουσα αρχή. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων αρμοδιότητας άλλων αρμόδιων αρχών, αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου προς αυτές, με κοινοποίηση στην εποπτεύουσα αρχή, για την επιβολή ενδεχόμενων επιπλέον κυρώσεων σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα.

Άρθρο 9
Έλεγχοι της Εποπτεύουσας Αρχής

Η Εποπτεύουσα Αρχή, στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας στο σύστημα ελέγχου που προβλέπεται με τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να προβαίνει σε διοικητικούς ή επιτόπιους ελέγχους σε παραγωγούς ή αγοραστές, οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε αντίστοιχους ελέγχους της αρμόδιας αρχής ελέγχου, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση ή μη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Άρθρο 10
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων

1. Κατόπιν παρέλευσης των προθεσμιών του άρθρου 7 παρ. 5 περ. α’ και β’ για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης του ελεγχόμενου, μέσω της υποβολής αντιρρήσεων επί της κοινοποιηθείσας Έκθεσης Ελέγχου, και λαμβάνοντας υπόψιν την Έκθεση Ελέγχου και τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις, το ΔΣ της αρμόδιας αρχής ελέγχου προτείνει στην εποπτεύουσα αρχή την επιβολή ή μη διοικητικών μέτρων και κυρώσεων και η τελευταία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση περί επιβολής ή όχι προστίμου, βάσει των παραβάσεων του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση περί επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, είναι εκτελεστή και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο, με αποδεικτικό παραλαβής, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεσή της.

Άρθρο 11
Είσπραξη και απόδοση οφειλών και προστίμων

1. Η διοικητική διαδικασία επιβολής κυρώσεων, η είσπραξη των προστίμων και ό,τι άλλο σχετικό κριθεί αναγκαίο καταχωρείται από την αρμόδια αρχή ελέγχου στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.

2. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται και βεβαιώνεται ως έσοδο «υπέρ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»

3. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ).

4. Σε περίπτωση που οι παραγωγοί και οι αγοραστές δεν αποδίδουν έγκαιρα τις οφειλές από την επιβολή των προστίμων αυτές βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.

5. Τυχόν ανάγκη επίδοσης του προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2717/1999 «Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας» (άρθρα 47-57).

6. Η επιχείρηση υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στη αρμόδια Δ.O.Y. να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το σχετικό πρωτότυπο διπλότυποείσπραξης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

1. Παραβάσεις που αφορούν στο άρθρο 8, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, εφόσον γι’ αυτές δεν προβλέπονταν κατά τον χρόνο τέλεσης τους ηπιότερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

2. Ενστάσεις κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων, που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν έχουν κριθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται από τη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

3. Η υποχρέωση χορήγησης ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, βάσει του άρθρου 4 της παρούσας για παραγωγούς ή αγοραστές που δεν είχαν την ως άνω υποχρέωση μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση χορήγησης ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ειδικά για τους παραγωγούς οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6 αρχίζουν να έχουν ισχύ και να εφαρμόζονται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, και γι’ αυτό το λόγο θεσπίζεται μεταβατική περίοδος κατά την οποία οι παραγωγοί καλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά δήλωση παραδόσεων γάλακτος βάσει του Υποδείγματος 3 του Παραρτήματος στην αρμόδια αρχή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβατικής περιόδου θα γίνονται συστάσεις προς τους υπόχρεους για τη συμμόρφωσή τους, ενώ δύνανται να υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή ελέγχου σχετικά ερωτήματα για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της παρούσας.

Άρθρο 13
Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπ’αριθμ. 175180/2011 (Β΄ 1721) και 2038/1333890/2015 (Β΄ 2711) κοινές υπουργικές αποφάσεις καθώς και η υπ’ αριθμ. 1678/111284/2015 (Β΄ 2257) υπουργική απόφαση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 12 της παρούσας. Σε κάθε αναφορά στις άνω καταργούμενες αποφάσεις νοείται η παρούσα.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 4.
».
Εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ:


Ηλεκτρονική διεύθυνση εφαρμογής Άρτεμις: http://srv-web.elogak.gr/artemis/
Σχετικά άρθρα:

Υποχρεώσεις παραγωγών γάλακτος - Διαδικασίες εγγραφής, χρονοδιάγραμμα και κυρώσεις

Παραγωγοί γάλακτος: Διαδικασίες ηλεκτρονικής ανάρτησηςΥποδείγματα:

Υποδείγματα αιτήσεων, δηλώσεων, κ.λπ. μπορείτε να δείτε εδώ.


Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Κ.Υ.Α. με αρ. 838/51008/2019 (ΦΕΚ Β' 964/21-03-2019) «Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος»
Πληρωμή 1ης δόσης (1/2) της εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε € συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε € για το προηγούμενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013)

Τρί, 30/04/2024 - 00:00

Πληρωμή 1ης δόσης (1/2) της εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε € συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε € για το προηγούμενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013).

Ι.
Στο άρθ. 43 «Εισφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975» του ν.4111/2013, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 53 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α' 65/24.4.2019), ορίζονται:

«1. Επιβάλλεται εισφορά επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α' 77), για τις παρακάτω επιχειρήσεις:
α) γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, με αντικείμενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες για το εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2012 και μετά και β) ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, και έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις αναφερόμενες στην περίπτωση α' υπηρεσίες ή εργασίες για το εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2019 και μετά.

Η εισφορά υπολογίζεται με τις εξής κλίμακες:
I. Για τα ετήσια ποσά του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ κατά την τετραετία 2012-2015.

Κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς (σε δολάρια Η.Π.Α.) για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2012-2015 Ετήσιο συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και εισαγόμενο ποσό σε ευρώ (σε δολάρια ΗΠΑ) Συντελεστής % Εισφορά (σε δολάρια Η.Π.Α.) Προοδευτικό σύνολο εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ (σε δολάρια ΗΠΑ) Προοδευτικό σύνολο εισφοράς (σε δολάρια Η.Π.Α.) 200.000 5 10.000 200.000 10.000 200.000 4 8.000 400.000 18.000 Υπερβάλλον 3      

II. Για τα ετήσια ποσά του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ κατά τα έτη 2016 και μετά.

Κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς (σε δολάρια Η.Π.Α.) για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2016 και μετά. Ετήσιο συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και εισαγόμενο ποσό σε ευρώ (σε δολάρια ΗΠΑ) Συντελεστής % Εισφορά (σε δολάρια Η.Π.Α.) Προοδευτικό σύνολο εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ (σε δολάρια ΗΠΑ) Προοδευτικό σύνολο εισφοράς (σε δολάρια Η.Π.Α.) 200.000 7 14.000 200.000 14.000 200.000 6 12.000 400.000 26.000 Υπερβάλλον 5      


Αν το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ μίας επιχείρησης κατά τα έτη 2012-2018 είναι μικρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά του παρόντος υπολογίζεται για πενήντα χιλιάδες (50.000) δολάρια Η.Π.Α.. Το ίδιο ισχύει και για τα έτη έναρξης ή λήξης της δραστηριότητας της επιχείρησης, κατά τα έτη 2012-2018, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτών, όταν το εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ είναι μικρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η. Π. Α..
Αν το ποσό της ετήσιας εισφοράς υπολογιζόμενο με την κλίμακα της περίπτωσης ii για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τη διετία 2019-2020, είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων Η.Π.Α., βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο με πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως.
Το ποσό εισφοράς που βεβαιώνεται ως ελάχιστο ποσό για το συνολικό εισαγόμενο συνάλλαγμα κατά τα έτη 2021 και μετά, είναι ίσο με έξι χιλιάδες (6.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως.
Τα ανωτέρω ελάχιστα ετήσια ποσά εισφοράς βεβαιώνονται και για το εισαγόμενο συνάλλαγμα στα έτη έναρξης ή λήξης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων κατά τα έτη 2019 και μετά κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτών.

2. Η εισφορά του παρόντος δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές, καθώς και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία παράλληλα με τις λοιπές υπαγόμενες εργασίες, όπως αυτές ορίζονται με την άδεια εγκατάστασής τους.
Στις επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που, εκτός της κύριας δραστηριότητας των ναυλομεσιτικών και λοιπών ναυτιλιακών εργασιών, δηλώνουν με την άδεια εγκατάστασής τους και τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, για τη μη επιβολή της εισφοράς, απαιτείται η απόδειξη της πραγματικής άσκησης της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης πλοίων εντός της πενταετούς διάρκειας της ισχύος της άδειάς τους, που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Εφόσον στην πενταετία αυτή δεν αποδεικνύεται η άσκηση της δραστηριότητας της διαχείρισης πλοίου, επιβάλλεται η εισφορά του παρόντος για το εισαγόμενο συνάλλαγμα στο επόμενο της πενταετίας έτος. Η πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αφορά τις επιχειρήσεις που η πενταετία ισχύος της άδειας εγκατάστασής τους συμπληρώνεται το έτος 2018 και εφόσον προκύψει υποχρέωση για επιβολή εισφοράς, υπολογίζεται με βάση το εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους 2019 και καταβάλλεται κατά το έτος 2020.

3. Οι υπόχρεες στην εισφορά επιχειρήσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση υπολογισμού αυτής μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, με βάση το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου αντίστοιχα έτους, για το εισαγόμενο συνάλλαγμα κατά τα έτη 2012-2018.
Κατ' εξαίρεση, η δήλωση εισφοράς των παραπάνω υπόχρεων επιχειρήσεων για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά το έτος 2016 υποβάλλεται μέχρι τέλος Ιουνίου 2017.
Οι υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 για το εισαγόμενο συνάλλαγμα κατά τα έτη 2019 και μετά, υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση εισφοράς μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους, με βάση το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου αντίστοιχα έτους. Με την υποβολή της δήλωσης της παρούσας παραγράφου γίνεται άμεσος προσδιορισμός της εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170).

4. Η εισφορά για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2012 έως και 2018 υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α., με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) της εισφοράς σε ευρώ και τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις κατά τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης.
Η εισφορά για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2019 και μετά καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Το ποσό της εισφοράς στα έτη αυτά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και μετατρέπεται σε ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης, για τον υπολογισμό της εισφοράς, λαμβάνεται η τιμή αναφοράς των παραπάνω νομισμάτων κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης.
Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, για τον υπολογισμό της εισφοράς, λαμβάνεται η τιμή αναφοράς των νομισμάτων αυτών που έχει ληφθεί με την αρχική δήλωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα δύο προηγούμενα εδάφια.
Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη της εισφοράς.

5. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας:
α) από αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, που διατηρούν γραφεία ή υποκαταστήματα εγκατεστημένα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 και έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, για μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται κατά τα έτη 2012 και μετά και
β) από ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 και έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις αναφερόμενες στην περίπτωση α' υπηρεσίες ή εργασίες, για μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται κατά τα έτη 2019 και μετά.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα μερίσματα που διανέμονται από τις επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους, ασχολούνται και με τη διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία.
Ο φόρος της παρούσας παραγράφου βαρύνει το δικαιούχο των μερισμάτων και αποδίδεται από αυτόν. Για τα μερίσματα που λαμβάνονται κατά τα έτη 2012-2019 ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή σχετικής δήλωσης, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν, εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση του μερίσματος.
Για τα μερίσματα που λαμβάνονται από το έτος 2020 και μετά, ο φόρος αποδίδεται με την υποβολή σχετικής δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση του μερίσματος και καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
Με την απόδοση του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου των ανωτέρω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτά με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε από επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της επιχείρησης και του τελικού μετόχου ή εταίρου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167).
Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέμουν οι επιχειρήσεις της περίπτωσης α', επιπλέον των μισθών, σε μέλη του Δ.Σ. ή σε διευθυντές και στελέχη αυτών, καθώς και στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus), επιπλέον των μισθών, που διανέμονται από το έτος 2019 και μετά και σε υπαλλήλους αυτών. Επίσης, εφαρμόζονται και στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέμουν, επιπλέον των μισθών, σε μέλη του Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους αυτών από το έτος 2019 και μετά οι επιχειρήσεις της περίπτωσης β', καθώς και οι διαχειρίστριες εταιρείες ή επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975.

6. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής από τον υπόχρεο των δηλώσεων του παρόντος ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα του ν. 2523/1997 (Α' 179) για φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι την 31.12.2013, καθώς και οι τόκοι και τα πρόστιμα του ν. 4174/2013 για φορολογικές υποχρεώσεις από τις 1.1.2014 και μετά.

7. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς της παραγράφου 1, της δήλωσης φόρου της παραγράφου 5, η διαδικασία υποβολής τους, τα αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου όργανα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

8. Από την εισφορά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ετησίως, αποδίδεται ως πόρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ν.δ. 99/1973, Α' 173). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου αναφορικά με την απόδοση του ως άνω ποσού.».


ΙΙ. Στην εγκύκλιο Ε.2113/26.6.2019 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/2019» αναφέρονται:

«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Ε.2071/2019 εγκυκλίου, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4607/2019, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 43 του ν.4111/2013, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως ισχύει, στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και στις ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται εισφορά, αορίστου χρόνου, επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και του συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ. Ειδικότερα, η εν λόγω εισφορά επιβάλλεται στις πιο πάνω επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες για το εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ.

Συγκεκριμένα, η εισφορά αυτή επιβάλλεται στα πιο πάνω γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων για το εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2012 και μετά, ενώ στις πιο πάνω ημεδαπές επιχειρήσεις για το εισαγόμενο ως άνω ποσό κατά τα έτη 2019 και μετά.

2α. Η εν λόγω εισφορά για τα ετήσια ποσά του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ κατά την τετραετία 2012-2015 υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:

Κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς (σε δολάρια Η.Π.Α.) για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2012-2015.

Ετήσιο συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και εισαγόμενο ποσό σε ευρώ

Συντελεστής %

Εισφορά

Προοδευτικό σύνολο

εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ

Προοδευτικό σύνολο εισφοράς

(σε δολάρια ΗΠΑ)

 

(σε δολάρια Η.Π.Α.)

(σε δολάρια ΗΠΑ)

(σε δολάρια Η.Π.Α)

200.000

5

10.000

200.000

10.000

200.000

4

8.000

400.000

18.000

Υπερβάλλον

3

 

 

 


β. Η εισφορά αυτή για τα ετήσια ποσά του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ κατά τα έτη 2016 και μετά, υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:

Κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς (σε δολάρια Η.Π.Α.) για το συνολικό εισαγόμενο

και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα

έτη 2016 και μετά.

 

 

 

 

Ετήσιο συνολικό

Συντελεστής %

Εισφορά

Προοδευτικό σύνολο

Προοδευτικό σύνολο

εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και εισαγόμενο ποσό σε ευρώ

(σε δολάρια ΗΠΑ)

(σε δολάρια Η.Π.Α.)

εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ

(σε δολάρια ΗΠΑ)

εισφοράς

(σε δολάρια ΗΠΑ)

200.000

7

14.000

200.000

14.000

200.000

6

12.000

400.000

26.000

Υπερβάλλον

5

 

 

 


Σε περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ μίας επιχείρησης κατά τα έτη 2012-2018, συμπεριλαμβανομένου του έτους έναρξης ή λήξης της δραστηριότητας της επιχείρησης ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας αυτού, είναι μικρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά του παρόντος υπολογίζεται επί του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α. Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στα έτη 2012-2015 το ελάχιστο ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε δυόμισι χιλιάδες πεντακόσια (2.500) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως (50.000 Χ 5%). Αντίστοιχα, στα έτη 2016-2018 υπολογίζεται ελάχιστο ποσό εισφοράς τρεισήμισι χιλιάδες πεντακόσια (3.500) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως (50.000 Χ 7%). Για τη διετία 2019-2020 σε περίπτωση που το ποσό της ετήσιας εισφοράς για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων Η.Π.Α., βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο με πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως, ενώ στα έτη 2021 και μετά, το ελάχιστο ποσό εισφοράς που βεβαιώνεται είναι ίσο με έξι χιλιάδες (6.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Τα ίδια ισχύουν και για τα έτη έναρξης και λήξης της δραστηριότητας της επιχείρησης, ανεξάρτητα της χρονικής διάρκειας αυτών.

3. Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές, καθώς και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία παράλληλα με τις λοιπές υπαγόμενες δευτερεύουσες εργασίες τους, όπως αυτές ορίζονται περιοριστικά στην άδεια εγκατάστασής τους.

Επιπλέον, θεσπίζονται κανόνες για την αποφυγή καταστρατήγησης των διατάξεων του άρθρου 43 του ν.4111/2013 ως προς τους υπόχρεους σε αυτές. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν.27/1975, που παράλληλα με την κύρια δραστηριότητα των ναυλομεσιτικών και λοιπών ναυτιλιακών εργασιών δηλώνουν με την άδεια εγκατάστασής τους ως δευτερεύουσα δραστηριότητα και τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων, υποχρεούνται να αποδεικνύουν την πραγματική άσκηση της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης πλοίων κατά τη διάρκεια της πενταετούς ισχύος άδειας λειτουργίας τους στην Ελλάδα, προκειμένου να απαλλαχθούν από την επιβολή της εν λόγω εισφοράς. Σε περίπτωση απόδειξης μη άσκησης της δευτερεύουσας αυτής δραστηριότητας (διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων) στην πενταετία, η εισφορά αυτή επιβάλλεται για το εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους που ακολουθεί την εν λόγω πενταετία και για τα επόμενα έτη που δεν ασκείται η δραστηριότητα αυτή. Η πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής καταλαμβάνει τη χρονική περίοδο ισχύος της άδειας εγκατάστασής τους για την πενταετία 2014-2018 και εφόσον προκύψει υποχρέωση για επιβολή εισφοράς, υπολογίζεται με βάση το εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους 2019 και το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στο έτος 2020. Για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4174/2013, οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., νομιμοποιούνται να ζητούν πληροφορίες από συναρμόδια υπουργεία, άλλες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και από λοιπά τρίτα πρόσωπα όπως επιμελητήρια, οικονομικούς ή επαγγελματικούς φορείς κ.λπ., για τις δραστηριότητες των υπόχρεων επιχειρήσεων, αναφορικά με την εξέταση τυχόν υποχρέωσης καταβολής της εν λόγω εισφοράς ανά πενταετία.

4. Με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης υπολογισμού της εισφοράς, ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, καθώς και ο χρόνος απόδοσης και καταβολής αυτής. Ειδικότερα:

4.1) Η δήλωση υπολογισμού της εισφοράς των ετών 2012-2018 υποβάλλεται μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου έτους για τις επιχειρήσεις της περ α' της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 (γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων), με εξαίρεση τη δήλωση υπολογισμού εισφοράς του έτους 2016 η οποία υποβάλλεται μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του 2017.

Η εισφορά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α., με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Με την υποβολή της δήλωσης, γίνεται άμεσος προσδιορισμός της εισφοράς εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο) με βάση την οποία καταβάλλεται η εισφορά. Η πρώτη δόση της εισφοράς (το ένα τέταρτο (1/4) αυτής) καταβάλλεται σε ευρώ μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου και οι υπόλοιπες τρεις (3) ισόποσες δόσεις καταβάλλονται κατά τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης.

4.2) Η δήλωση υπολογισμού της εν λόγω εισφοράς για τα έτη 2019 και εφεξής υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου έτους, για όλες τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 (περιπτώσεις α' και β').

Με την υποβολή της δήλωσης, γίνεται άμεσος προσδιορισμός της εισφοράς εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο) με βάση την οποία καταβάλλεται η εισφορά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.

Το ποσό της εισφοράς στα έτη αυτά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και μετατρέπεται σε ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται η τιμή αναφοράς των παραπάνω νομισμάτων, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

α) σε υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης, η τιμή αναφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης, δηλαδή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Μαρτίου του έτους που υπήρξε υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης.

β) σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, η τιμή αναφοράς που έχει ληφθεί με την αρχική δήλωση και

γ) σε υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, της οποίας η αρχική της είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα, η τιμή αναφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αρχικής δήλωσης (δηλαδή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας μηνός Μαρτίου του έτους που υπήρξε υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης).

Την ευθύνη για την καταβολή της εισφοράς έχουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη της εισφοράς.

5. Με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, στα μερίσματα που λαμβάνει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπές επιχειρήσεις της περ. α' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου από το έτος 2012 και μετά, καθώς και από ημεδαπές επιχειρήσεις της περ. β' της ίδιας παραγράφου από το έτος 2019 και μετά, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται στα μερίσματα που διανέμονται από τις επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους, ασχολούνται και με τη διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία.

Ο παραπάνω φόρος βαρύνει τον δικαιούχο των μερισμάτων και αποδίδεται από αυτόν για τα έτη 2012-2019 εφάπαξ με την υποβολή σχετικής δήλωσης μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση του μερίσματος. Για τα έτη 2020 και μετά υποβάλλεται σχετική δήλωση προσδιορισμού του φόρου μερισμάτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση του μερίσματος και καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Με την απόδοση του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου των ανωτέρω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτά με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε από επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της επιχείρησης και του τελικού μετόχου ή εταίρου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

Τα αναφερόμενα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέμουν επιπλέον των μισθών, σε μέλη του Δ.Σ. ή σε διευθυντές και στελέχη αυτών οι επιχειρήσεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 (γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων) από το έτος 2012 και μετά, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις της περ. β' της ίδιας παραγράφου (ημεδαπές επιχειρήσεις) από το έτος 2019 και μετά.

Περαιτέρω, από το έτος 2019 και μετά τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών, που διανέμονται στους υπαλλήλους των παραπάνω αλλοδαπών και ημεδαπών επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, από το έτος 2019 και μετά τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέμουν επιπλέον των μισθών οι διαχειρίστριες εταιρείες ή επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 σε μέλη του Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους αυτών. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι υπόχρεες σε απόδοση εισφοράς του παρόντος άρθρου για το ποσό συναλλάγματος και το ποσό σε ευρώ που εισάγουν για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων τους στην Ελλάδα.

6. Τα μερίσματα, καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών (αφαιρουμένου του φόρου) που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος από τις πιο πάνω εταιρείες δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, στην επιλογή με τίτλο «Μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών που φορολογούνται με την παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013» (σχετ. Α.1201/2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.) και χρησιμοποιούνται για κάλυψη τεκμαρτών δαπανών από κάθε πηγή, ενώ το ποσό φόρου (10%) δεν δηλώνεται σε κανέναν κωδικό (σχετ. ΠΟΛ.1186/2013 εγκύκλιος).

7. Τέλος, με την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 ορίζεται ότι για τη μη υποβολή δήλωσης υπολογισμού της εισφοράς και δήλωσης φόρου μερισμάτων ή για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή υποβολή των ως άνω δηλώσεων επιβάλλονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα του ν. 2523/1997 για φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι την 31.12.2013, καθώς και ο τόκος και τα πρόστιμα του ν. 4174/2013 για φορολογικές υποχρεώσεις από τις 1.1.2014 και μετά.».ΙΙΙ. Στην απόφαση Α.1003/9.1.2020 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικών» ορίζονται:

«Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύει, για το εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του έτους 2019 και μετά, η οποία υποβάλλεται αντίστοιχα από το έτος 2020 και μετά, από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής εγκατεστημένα στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και από ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, με αντικείμενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα (1) που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Η υποβολή της δήλωσης εισφοράς, αρχική και τροποποιητική, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, για τα φορολογικά έτη 2019 και επόμενα, γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet.

3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής.

4. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ημεδαπής επιχείρησης ή του γραφείου/υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που καθίστανται νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet., σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ.1178/2010 (ΦΕΚ Β' 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης των νομίμων εκπροσώπων των παραπάνω επιχειρήσεων.

5. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός της εισφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της δήλωσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013


1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης εισέρχεται στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος TaxisNet με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης, επιλέγει τον ΑΦΜ του γραφείου ή του υποκαταστήματος αλλοδαπής ή της ημεδαπής επιχείρησης και το φορολογικό έτος και εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης, οι υπόχρεοι διαπιστώσουν λάθη σε κάποια από τα πληροφοριακά στοιχεία προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη διόρθωσή τους πριν την υποβολή αυτής.

2. Ο υπόχρεος συμπληρώνει στην δήλωση τα παρακάτω ποσά:
1) το ετήσιο συνολικό ποσό των δολαρίων Η.Π.Α. που εισήχθηκε και ευρωποιήθηκε, δηλαδή το συνάλλαγμα σε δολάρια ΗΠΑ που ευρωποιήθηκε στο φορολογικό έτος της δήλωσης και προέρχεται από το εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους αυτού και προηγούμενων ετών και
2) το ετήσιο συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ, το οποίο αυτόματα μετατρέπεται σε δολάρια Η.Π.Α. για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου, με βάση την τιμή αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) μεταξύ των δύο νομισμάτων (ευρώ Χ rate Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Το σύνολο των ποσών αυτών σε δολάρια μεταφέρεται αυτόματα στη στήλη (3) της δήλωσης.

3. Στη στήλη (4) της δήλωσης υπολογίζεται αυτόματα το ποσό της εισφοράς βάσει των συντελεστών της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 σε δολάρια Η.Π.Α. και κατόπιν μετατρέπεται αυτόματα σε ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς της Ε.Κ.Τ. μεταξύ των νομισμάτων αυτών (δολάρια: rate Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

4. Για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται η τιμή αναφοράς των παραπάνω νομισμάτων, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
α) σε υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης, η τιμή αναφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, δηλαδή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Μαρτίου του έτους που υπήρξε υποχρέωση υποβολής της δήλωσης,
β) σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, η τιμή αναφοράς που έχει ληφθεί με την αρχική δήλωση, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

5. Σε περίπτωση που το ποσό της εισφοράς, υπολογιζόμενο με την κλίμακα της περίπτωσης ii της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 για το ετήσιο συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τη διετία 2019-2020, είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων Η.Π.Α., βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο με πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως, ενώ από τα έτη 2021 και μετά ποσό ίσο με έξι χιλιάδες (6.000) δολάρια Η.Π.Α.

6. Εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρχικές και τροποποιητικές, που αφορούν προηγούμενα του 2019 φορολογικά έτη, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης εισφοράς και εφόσον το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 3
Χρόνος υποβολής της δήλωσης εισφοράς και καταβολής της

1. Η δήλωση εισφοράς υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ.1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 με βάση το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου αντίστοιχα έτους. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) με βάση την οποία καταβάλλεται η εισφορά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση που με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό φόρου από αυτό της προηγούμενης δήλωσης εκδίδεται τίτλος έκπτωσης (ΑΦΕΚ).

2. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης εισφοράς επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 4174/2013.

3. Η ετήσια εισφορά καταχωρίζεται στον ΚΑΕ 1150601001 και στο είδος φόρου 1209.

Άρθρο 4
Ευθύνη για την καταβολή της εισφοράς


Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη της εισφοράς.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά


1. Κατά τον έλεγχο της υποβληθείσας δήλωσης εισφοράς προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Υπόδειγμα 1)
β) Πρωτότυπη βεβαίωση τράπεζας για το ετήσιο συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το εισαγόμενο ποσό σε ευρώ (Υπόδειγμα 2).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τα ποσά του εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και του εισαγόμενου ποσού σε ευρώ για τις δαπάνες λειτουργίας της
στην Ελλάδα (Υπόδειγμα 3).

2. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με την παρούσα φυλάσσονται σε φυσική μορφή από τους υπόχρεους για τις ανάγκες του ελέγχου.

Άρθρο 6
Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.


1. Αντίγραφα των υποβληθεισών δηλώσεων δύνανται να εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής δηλώσεων εισφοράς του TaxisNet. Κατά την υποβολή της σχετικής δήλωσης δύναται να εκτυπώνεται η ειδοποίηση πληρωμής φόρου. Σε κάθε περίπτωση, η Ταυτότητα Οφειλής, στοιχεία δόσεων, τυχόν επιβαρύνσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, κ.α., εμφανίζονται στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TaxisNet.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά μετά την οριστική υποβολή κάθε δήλωσης εισφοράς της παρούσας.
 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».


IV. Συχνές ερωτήσεις:

(Τελευταία ενημέρωση: 2.2.2023)

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ;

Η δήλωση εισφοράς συναλλάγματος υποβάλλεται από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής εγκατεστημένα στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν.27/1975, καθώς και από ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν.27/1975 με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, με αντικείμενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες

2. Η δήλωση εισφοράς συναλλάγματος για τα φορολογικά έτη 2019 και μετά υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Η υποβολή της δήλωσης εισφοράς συναλλάγματος, αρχική και τροποποιητική, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, για τα φορολογικά έτη 2019  και επόμενα, γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρχικές και τροποποιητικές, που αφορούν προηγούμενα του 2019 φορολογικά έτη, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Πότε υποβάλλεται η δήλωση εισφοράς συναλλάγματος και σε πόσες δόσεις;

Η δήλωση εισφοράς συναλλάγματος υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 με βάση το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου αντίστοιχα έτους.
Η εισφορά καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.

4. Πως υποβάλλεται η δήλωση εισφοράς συναλλάγματος;

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ημεδαπής επιχείρησης ή του γραφείου/υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης του άρθρου 25 του ν.27/1975 εισέρχεται στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος TaxisNet με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης. Κατόπιν επιλέγει «Δήλωση εισφοράς συναλλάγματος του άρθρου 43 του ν.4111/2013» και μεταφέρεται στη σελίδα:
 

 
Ακολούθως επιλέγει τον Α.Φ.Μ. για τον οποίο θα υποβάλλει τη δήλωση εισφοράς συναλλάγματος. Μετά την επιλογή μεταφέρεται στη σελίδα:Και με το πλήκτρο «Υποβολή αρχικής» εισέρχεται στη φόρμα υποβολής της δήλωσης.


 
Σε οποιοδήποτε στάδιο συμπλήρωσης της δήλωσης, ο χρήστης μπορεί να προβεί σε «Αποθήκευση» και να συνεχίσει τη συμπλήρωση αυτής σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας «Συνέχεια υποβολής».


 
Επιπρόσθετα ο χρήσης, αφού οριστικοποιηθεί η δήλωση, έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης αυτής ως ακολούθως:


 
5. Πως υπολογίζεται το ποσό της εισφοράς;

Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται σύμφωνα με την κλίμακα της περίπτωσης ii της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 σε δολάρια Η.Π.Α, το οποίο μετατρέπεται αυτόματα σε ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς της Ε.Κ.Τ. μεταξύ των νομισμάτων αυτών (δολάρια: rate Ε.Κ.Τ.) κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Για το ετήσιο ποσό του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2016 και μετά ισχύει η παρακάτω κλίμακα:


 
Για τη διετία 2019-2020 σε περίπτωση που το ποσό της ετήσιας εισφοράς για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων Η.Π.Α. βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο με πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια  Η.Π.Α. ετησίως, ενώ στα έτη 2021 και μετά, το ελάχιστο ποσό εισφοράς που βεβαιώνεται είναι ίσο με (6.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως.

6. Πως υπολογίζεται η εισφορά επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και του συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, όταν το χρονικό διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης είναι μικρότερο του έτους;

Η εισφορά επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ υπολογίζεται για το σύνολο αυτού στην περίοδο αυτή, σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 1 ii του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύει, με ελάχιστο ποσό εισφοράς κατ’ έτος ίσο με 5.000 δολάρια Η.Π.Α. για τα έτη 2019 και 2020, ενώ από 2021 και εφεξής το ελάχιστο ποσό εισφοράς είναι 6.000 δολάρια Η.Π.Α..

7. Πως υπολογίζεται η εισφορά επί του εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος όταν το εισαγόμενο συνάλλαγμα σε ένα έτος είναι μικρότερο των 50.000 € ή μηδενικό;


Για τη διετία 2019 -2020 σε περίπτωση που το ποσό της ετήσιας εισφοράς για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων Η.Π.Α. βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο με πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως, ενώ στα έτη 2021 και μετά, το ελάχιστο ποσό εισφοράς που βεβαιώνεται είναι ίσο με (6.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως.

8. Πως διορθώνονται τα λάθη στα πληροφοριακά στοιχεία της δήλωσης;

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης, οι υπόχρεοι διαπιστώσουν λάθη σε κάποια από τα πληροφοριακά στοιχεία προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη διόρθωσή τους πριν την υποβολή αυτής.

9. Μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά εκπρόθεσμες δηλώσεις εισφοράς συναλλάγματος που αφορούν τα έτη 2012-2018;

Εκπρόθεσμες δηλώσεις αρχικές και τροποποιητικές, που αφορούν προηγούμενα του 2019 φορολογικά έτη, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

10. Πως γίνεται η πληρωμή της εισφοράς;

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός της εισφοράς, εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) με βάση την οποία καταβάλλεται η εισφορά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.
Αφού οριστικοποιηθεί η δήλωση, ο χρήστης εκτυπώνει την «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο .) ως εξής:
 

 


Τονίζεται ότι:
Κατά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της δήλωσης η οφειλή δεν απεικονίζεται στην εφαρμογή της προσωποποιημένης πληροφόρησης.
Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην εφαρμογή της προσωποποιημένης πληροφόρησης την επόμενη μέρα από την υποβολή της δήλωσης.

11. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (βάσει  της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί η εισφορά;

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, αυτή θεωρείται παραληφθείσα. Αν παρέλθει η ημερομηνία καταβολής οποιασδήποτε δόσης χωρίς αυτές να καταβληθούν, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4174/2013. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, επιλέξτε τα «Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης» από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.


V. Υπηρεσία υποβολής δήλωσης.

Η υποβολή της δήλωσης εισφοράς συναλλάγματος του ν.4111/2013 για τα φορολογικά έτη 2019 και επόμενα, πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet με πρόσβαση από εδώ.Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

άρθ. 43 ν.4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Ε.2071/9.5.2019 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 - 14, 52 - 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α'65)»

Ε.2113/26.9.2019 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/2019»

Α.1003/9.1.2020 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικών»
Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Φεβρουαρίου

Τρί, 30/04/2024 - 00:00


Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού,
μηνός Φεβρουαρίου.

Στην απόφαση Α.1204/11.9.2020 (ΦΕΚ Β' 3972/17.9.2020) «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού» ορίζονται:

«Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού


1. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013, που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και οι υπόχρεοι της παρ. 6 του άρθρου 43Α που προβαίνουν σε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αποδίδουν με δήλωση τον παρακρατούμενο φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Η υποβολή της δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού γίνεται ανά πλοίο και πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω εφαρμογών TAXISnet, με την υποβολή αναλυτικών εγγραφών ανά εργαζόμενο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για όλες τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, χρεωστικού, πιστωτικού ή μηδενικού.

2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην με αριθμό Α.1082/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες.

3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, κατά την καταληκτική ημερομηνία αυτής, οι αρμόδιες ΔΟΥ των υπόχρεων σε παρακράτηση θα ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού


1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στις αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, έχει ως το συνημμένο ως παράρτημα Α υπόδειγμα της παρούσας.

2. Οι υπόχρεοι καταχωρούν αναλυτικά τα στοιχεία ανά ΑΦΜ δικαιούχου και σύμφωνα με τον Πίνακα Κωδικοποίησης που επισυνάπτονται ως παραρτήματα Β1 και Β της παρούσας.

3. Τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και στα παραρτήματα αυτής που αφορούν στο εισόδημα από αμοιβές εμπορικού ναυτικού παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 3
Έκδοση ταυτότητας οφειλής


1. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο σε παρακράτηση.

2. Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου ανά πλοίο και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» με βάση την οποία καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος έκπτωσης σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό από αυτό της προηγούμενης δήλωσης.
 
Άρθρο 4
Προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού


1. Η δήλωση απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

2. Δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. στις μηδενικές δηλώσεις φόρου και εισφοράς που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

3. Ειδικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975 λόγω μεταβίβασης ή υποθήκευσης του πλοίου, η υποβολή της δήλωσης του άρθρου 2 και η καταβολή του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, γίνεται πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 19 του ν. 27/1975.

Άρθρο 5
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.


1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται ανά υπόχρεο και ανά πλοίο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης της δήλωσης.

Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού που αποκτώνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και μετά.

2. Ειδικότερα, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975 λόγω μεταβίβασης ή υποθήκευσης του πλοίου, ως προς την υποχρέωση απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στις αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, η παρούσα απόφαση ισχύει για τις αιτήσεις έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης που θα υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και μετά και αφορούν αμοιβές από 01.09.2020 και μετά. Για δεδουλευμένες αμοιβές μέχρι την 31.8.2020, ο φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατήθηκαν αποδίδονται από τους υπόχρεους με χειρόγραφες δηλώσεις ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά εργαζόμενο. Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, οι δηλώσεις απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ χειρόγραφα για το σύνολο της υποχρέωσης.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
».


Παραρτήματα:

Τα παραρτήματα της παραπάνω απόφασης μπορείτε να τα δείτε εδώ.


Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

► ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»


Α.1204/2020 (ΦΕΚ Β' 3972/17-09-2020) «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού»

Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976 από υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος

Τρί, 30/04/2024 - 00:00


Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976
από υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος.

Ι. Στην παρ. 1 του άρθ. 1 του ν. 339/1976 «Περί επιβολής υπέρ δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και επί των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζονται:

«1. Επιβάλλεται υπερ των δήμων και κοινοτήτων:

α) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, εφ' όσον ή διαμονή διαρκεί έλαττον του εξαμήνου, οριζόμενον εις 0,5% επί του καταβαλλομένου μισθώματος κλίνης, ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως εις ωργανωμένην κατασκήνωσιν (CAMPING). Το τέλος βαρύνει τον μισθωτήν εισπράττεται δε υποχρεωτικώς υπό του εκμισθωτού, αποδιδόμενον ευθύνη αυτού εις τον δικαιούχον δήμον ή κοινότητα.

Ειδικώς προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων καθορίζεται εις ποσοστόν 0,5% επί της τιμής κλίνης, συμβεβαιούμενον και συνεισπραττόμενον μετά του φόρου κύκλου εργασιών προσαυξανομένου κατά το άνω ποσοστόν, και αποδιδόμενον εις τον δικαιούχον Δήμον ή Κοινότητα υπό του υποχρέου δια την είσπραξιν αυτού επιχειρηματίου εντός της προθεσμίας αποδόσεως του Φ.Κ.Ε.

Ο δικαιούχος Δήμος ή Κοινότης δεν διενεργεί έλεγχον των στοιχείων εισπράξεων εκ διανυκτερεύσεων, αρκούμενος εις τον υπό του Δημοσίου έλεγχον των στοιχείων εισπράξεως του Φ.Κ.Ε.

Εν περιπτώσει μη καταβολής εντός της ως άνω προθεσμίας, το τέλος βεβαιούται υπό του δικαιούχου Δήμου ή Κοινότητος επί τη βάσει των περί Φ.Κ.Ε. στοιχείων της οικείας οικον. εφορίας και εισπράττεται κατά τας εκάστοτε περί εισπράξεως των δημοτικών και κοινοτικών εσόδων διατάξεις προσηυξημένον κατά ποσοστόν 1% δι' έκαστον μήνα καθυστερήσεως. Η προσαύξησις δεν δύναται να υπερβή το 50% του αρχικώς βεβαιωθέντος χρέους.

β) Επιβάλλεται υπέρ των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των:
α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα,
β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
γ) καντινών και
δ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική,
με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα και τα καταστήματα της περ. δ) το τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα αυτών εφαρμόζεται για τα έτη 2021 και 2022, το δε επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα έτη δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού των τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ για το έτος 2023 και εφεξής, το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).

Στους δήμους και στις περιοχές - τμήματα δήμων όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:
α) ειδών λαϊκής τέχνης,
β) ενθυμίων και δώρων,
γ) ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, γενικότερα ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους,
δ) ειδών χειμερινών σπορ, σκι και ορειβασίας, σχολών εκμάθησης χειμερινών σπορ,
ε) ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και παρόχων Ε.Π.Η.Ο. προς κοινή χρήση και στ) τουριστικών προϊόντων-αναμνηστικών κάθε είδους.

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο άσκησης πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων από τα ανωτέρω καταστήματα, για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου τέλους λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία προέρχονται μόνο από τη λιανική πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (Α’ 246) και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Φ.Π.Α.

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει τον λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημοτικό ταμείο.

γ) Τέλος επι των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς, οριζομένον εις δέκα τοις εκατόν επι τους αντιτίμου εκάστης λούσεως, βαρύνει δε τον λουόμενον, ως λούσεων νοουμένων και των εισπνοών ατομικών τε και ομαδικών ως και των ρινοπλύσεων.
».ΙΙ. Στην Κ.Υ.Α Α.1209/22.12.2023 (ΦΕΚ Β' 7332/22.12.2023) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη των εν λόγω τελών» ορίζονται:

«Άρθρο 1

1 Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης των τελών
α) διαμονής παρεπιδημούντων και
β) επί των ακαθαρίστων εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τον τρόπο επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών.


2. H δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr). Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1 κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού.

Δήμοι που αποφασίζουν την επέκταση εφαρμογής του τέλους 0,5% επί εσόδων και άλλων κατηγοριών επιχειρήσεων, διαμορφώνουν ανάλογα τις σχετικές παραμέτρους στην ψηφιακή εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε.

Για μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση των τελών υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου επομένου έτους.

Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Στην περίπτωση υποκαταστημάτων σε περισσότερους δήμους τα ακαθάριστα έσοδα/μισθώματα δηλώνονται χωριστά και τα αντίστοιχα ποσά τελών υπολογίζονται ανά δήμο.


Στους υπόχρεους σε δήλωση, οι οποίοι δεν την υπέβαλαν εντός της προθεσμίας, η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί ειδοποίηση, επισημαίνοντας την υποχρέωσή τους και την επιβολή προσαύξησης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Στην ειδοποίηση αναφέρεται επιπλέον, πως δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης επί μηδενικών εσόδων.

3. Αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. εφόσον είναι χρεωστικές. Ανακλητικές δηλώσεις υποβάλλονται στους οικείους δήμους, οι οποίοι, για όσες περιπτώσεις δεν έχει καταβληθεί το τέλος, υποχρεούνται να συντάξουν απόφαση διαγραφής και να την αποστείλουν στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου. Ως προς τα θέματα παραγραφής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 166Α του ν. 3463/2006.

4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου.

5. Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής (εφεξής «Τ.Ο.»). Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος των ακαθαρίστων εσόδων καταβάλλονται εφάπαξ μετά την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της.

6. Σε περίπτωση εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του προστίμου των άρθρων 6 και 7 ν. 1080/1980, προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

Άρθρο 2

1. Τα έσοδα των τελών αποδίδονται στους δήμους, εντός μηνός από το τέλος του μήνα της είσπραξής τους, με τη διαδικασία της απόδοσης των λοιπών εσόδων που εισπράττονται υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η ειδικής διάταξης και αποδίδεται στον ΑΛΕ 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών ή τους δικαιούχους δήμους κατά λόγο αρμοδιότητας, επί όλων των στοιχείων που αναγράφονται στα συνημμένα υποδείγματα, μέσω διαλειτουργικότητας. Τα στοιχεία για τα οποία ενημερώνονται μέσω δια-λειτουργικότητας οι δήμοι, αφορούν τις επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) υπαγόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136), που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση και τις επιχειρήσεις που ήταν υπόχρεες και υπέβαλαν δήλωση εκπρόθεσμα, καθώς και ιστορικό εμπρόθεσμων δηλώσεων, ανά Δήμο και ΑΦΜ επιχείρησης.

Άρθρο 3

Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα οφειλόμενα ανωτέρω ποσά για το έτος 2023 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023.».ΙΙΙ. Δείτε εδώ τις «Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Δήλωση απόδοσης τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων».Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976 από υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τον μήνα Μάρτιο

Τρί, 30/04/2024 - 00:00


Υποβολή δηλώσεων και καταβολή τελών παρεπιδημούντων και τελών επί ακαθάριστων εσόδων άρθ. 1 ν.339/1976
από υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τον μήνα Μάρτιο.

Ι. Στην παρ. 1 του άρθ. 1 του ν. 339/1976 «Περί επιβολής υπέρ δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και επί των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζονται:

«1. Επιβάλλεται υπερ των δήμων και κοινοτήτων:

α) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, εφ' όσον ή διαμονή διαρκεί έλαττον του εξαμήνου, οριζόμενον εις 0,5% επί του καταβαλλομένου μισθώματος κλίνης, ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως εις ωργανωμένην κατασκήνωσιν (CAMPING). Το τέλος βαρύνει τον μισθωτήν εισπράττεται δε υποχρεωτικώς υπό του εκμισθωτού, αποδιδόμενον ευθύνη αυτού εις τον δικαιούχον δήμον ή κοινότητα.

Ειδικώς προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων καθορίζεται εις ποσοστόν 0,5% επί της τιμής κλίνης, συμβεβαιούμενον και συνεισπραττόμενον μετά του φόρου κύκλου εργασιών προσαυξανομένου κατά το άνω ποσοστόν, και αποδιδόμενον εις τον δικαιούχον Δήμον ή Κοινότητα υπό του υποχρέου δια την είσπραξιν αυτού επιχειρηματίου εντός της προθεσμίας αποδόσεως του Φ.Κ.Ε.

Ο δικαιούχος Δήμος ή Κοινότης δεν διενεργεί έλεγχον των στοιχείων εισπράξεων εκ διανυκτερεύσεων, αρκούμενος εις τον υπό του Δημοσίου έλεγχον των στοιχείων εισπράξεως του Φ.Κ.Ε.

Εν περιπτώσει μη καταβολής εντός της ως άνω προθεσμίας, το τέλος βεβαιούται υπό του δικαιούχου Δήμου ή Κοινότητος επί τη βάσει των περί Φ.Κ.Ε. στοιχείων της οικείας οικον. εφορίας και εισπράττεται κατά τας εκάστοτε περί εισπράξεως των δημοτικών και κοινοτικών εσόδων διατάξεις προσηυξημένον κατά ποσοστόν 1% δι' έκαστον μήνα καθυστερήσεως. Η προσαύξησις δεν δύναται να υπερβή το 50% του αρχικώς βεβαιωθέντος χρέους.

β) Επιβάλλεται υπέρ των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των:
α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα,
β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
γ) καντινών και
δ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική,
με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα και τα καταστήματα της περ. δ) το τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα αυτών εφαρμόζεται για τα έτη 2021 και 2022, το δε επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα έτη δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού των τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ για το έτος 2023 και εφεξής, το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).

Στους δήμους και στις περιοχές - τμήματα δήμων όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:
α) ειδών λαϊκής τέχνης,
β) ενθυμίων και δώρων,
γ) ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, γενικότερα ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους,
δ) ειδών χειμερινών σπορ, σκι και ορειβασίας, σχολών εκμάθησης χειμερινών σπορ,
ε) ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και παρόχων Ε.Π.Η.Ο. προς κοινή χρήση και στ) τουριστικών προϊόντων-αναμνηστικών κάθε είδους.

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο άσκησης πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων από τα ανωτέρω καταστήματα, για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου τέλους λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία προέρχονται μόνο από τη λιανική πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (Α’ 246) και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Φ.Π.Α.

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει τον λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημοτικό ταμείο.

γ) Τέλος επι των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς, οριζομένον εις δέκα τοις εκατόν επι τους αντιτίμου εκάστης λούσεως, βαρύνει δε τον λουόμενον, ως λούσεων νοουμένων και των εισπνοών ατομικών τε και ομαδικών ως και των ρινοπλύσεων.
».ΙΙ. Στην Κ.Υ.Α Α.1209/22.12.2023 (ΦΕΚ Β' 7332/22.12.2023) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη των εν λόγω τελών» ορίζονται:

«Άρθρο 1

1 Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης των τελών
α) διαμονής παρεπιδημούντων και
β) επί των ακαθαρίστων εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τον τρόπο επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών.


2. H δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr). Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1 κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού.

Δήμοι που αποφασίζουν την επέκταση εφαρμογής του τέλους 0,5% επί εσόδων και άλλων κατηγοριών επιχειρήσεων, διαμορφώνουν ανάλογα τις σχετικές παραμέτρους στην ψηφιακή εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε.

Για μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση των τελών υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου επομένου έτους.

Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Στην περίπτωση υποκαταστημάτων σε περισσότερους δήμους τα ακαθάριστα έσοδα/μισθώματα δηλώνονται χωριστά και τα αντίστοιχα ποσά τελών υπολογίζονται ανά δήμο.


Στους υπόχρεους σε δήλωση, οι οποίοι δεν την υπέβαλαν εντός της προθεσμίας, η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί ειδοποίηση, επισημαίνοντας την υποχρέωσή τους και την επιβολή προσαύξησης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Στην ειδοποίηση αναφέρεται επιπλέον, πως δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης επί μηδενικών εσόδων.

3. Αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. εφόσον είναι χρεωστικές. Ανακλητικές δηλώσεις υποβάλλονται στους οικείους δήμους, οι οποίοι, για όσες περιπτώσεις δεν έχει καταβληθεί το τέλος, υποχρεούνται να συντάξουν απόφαση διαγραφής και να την αποστείλουν στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου. Ως προς τα θέματα παραγραφής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 166Α του ν. 3463/2006.

4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου.

5. Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής (εφεξής «Τ.Ο.»). Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος των ακαθαρίστων εσόδων καταβάλλονται εφάπαξ μετά την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της.

6. Σε περίπτωση εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του προστίμου των άρθρων 6 και 7 ν. 1080/1980, προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

Άρθρο 2

1. Τα έσοδα των τελών αποδίδονται στους δήμους, εντός μηνός από το τέλος του μήνα της είσπραξής τους, με τη διαδικασία της απόδοσης των λοιπών εσόδων που εισπράττονται υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η ειδικής διάταξης και αποδίδεται στον ΑΛΕ 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών ή τους δικαιούχους δήμους κατά λόγο αρμοδιότητας, επί όλων των στοιχείων που αναγράφονται στα συνημμένα υποδείγματα, μέσω διαλειτουργικότητας. Τα στοιχεία για τα οποία ενημερώνονται μέσω δια-λειτουργικότητας οι δήμοι, αφορούν τις επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) υπαγόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136), που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση και τις επιχειρήσεις που ήταν υπόχρεες και υπέβαλαν δήλωση εκπρόθεσμα, καθώς και ιστορικό εμπρόθεσμων δηλώσεων, ανά Δήμο και ΑΦΜ επιχείρησης.

Άρθρο 3

Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα οφειλόμενα ανωτέρω ποσά για το έτος 2023 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023.».ΙΙΙ. Δείτε εδώ τις «Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Δήλωση απόδοσης τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων».

Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, μηνός Μαρτίου

Τρί, 30/04/2024 - 00:00


Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, μηνός Μαρτίου.

Ι. Στο άρθ. 53 «Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 30 του ν. 5073/2023 (ΦΕΚ Α' 204/11.12.2023) και ισχύει από 1.1.2024, ορίζονται:

«1. Επιβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

1Α. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155):
αα) 1-2 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ενάμιση (1,50) ευρώ,
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α' 240) και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), ενάμιση (1,50) ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ,
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δέκα (10) ευρώ.

1Β. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014:
αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, τριών (3,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, τεσσάρων (4,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τεσσάρων (4) ευρώ,
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τεσσάρων (4) ευρώ.

2. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, από τις επιχειρήσεις των παρ. 1 Α και 1 Β και τους ιδιώτες της περ. γ) των παρ. 1 Α και 1 Β και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Το ως άνω τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τους ανωτέρω υπόχρεους.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, ο τρόπος προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου -απόδειξης είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
».ΙΙ. Στην απόφαση Α.1217/29.12.2023 (ΦΕΚ Β' 7535/31.12.2023) «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, του τρόπου προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, του χρόνου και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσής του, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης του, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» ορίζονται:

«Άρθρο 1

Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, τον τρόπο προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, τον χρόνο και τη διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

1. Επιβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο αντικαθιστά τον φόρο διαμονής, ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα:

1 Α. Κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:

α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155):

αα) 1-2 αστέρων, ενάμισι (1,50) ευρώ,

αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,

αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,

αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ενάμισι (1,50) ευρώ,

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), ενάμισι (1,50) ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ,

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δέκα (10) ευρώ.

1Β. Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής:

α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014:

αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ,

αβ) 3 αστέρων, ενάμισι (1,50) ευρώ,

αγ) 4 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,

αδ) 5 αστέρων, τέσσερα (4,00) ευρώ,

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ,

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τέσσερα (4) ευρώ,

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τέσσερα (4) ευρώ.

2. Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση «ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», από τις επιχειρήσεις των παρ. 1 Α και 1 Β και τους ιδιώτες της περ. γ) της παρ. 1 Α και της περ. γ) της παρ. 1 Β

Το τέλος αποδίδεται από τις ως άνω επιχειρήσεις των παρ. 1 Α και 1 Β και τους ιδιώτες της περ. γ) της παρ. 1 Α και της περ. γ) της παρ. 1 Β, στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε «ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση».

3. Το «ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: ημερομηνία έκδοσης, επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης των παρ. 1 Α και 1 Β ή των ιδιωτών της περ. γ) της παρ. 1 Α και της περ. γ) της παρ. 1 Β, ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται, ημερομηνίες που αφορά η διαμονή και το συνολικό ποσό του τέλους, καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

4. Το «ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» εκδίδεται προς τον διαμένοντα στο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή τον διαμένοντα στο ακίνητο που διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης ή στο αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα - τουριστική επιπλωμένη έπαυλη. Στην περίπτωση περισσότερων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή ακίνητο που διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης ή αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα - τουριστική επιπλωμένη έπαυλη, το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δύναται να εκδίδεται σε έναν εξ αυτών. Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά, όταν το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση αφορά τη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο.

5. Το «ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

6. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής.

7. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ημιδιαμονής, το τέλος επιβάλλεται πλήρες και δεν επιμερίζεται/διαιρείται.

8. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που εισπράττεται κατά την προαναφερόμενη διαδικασία αποδίδεται στον Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (ΑΛΕ) 1110825001.

9. Η επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΔ.

10. Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα «ειδικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» που εκδίδονται από 1.1.2024 και μετά.

11. Μέχρι την υποστήριξη της ψηφιακής υποβολής, η δήλωση απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση υποβάλλεται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr).

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2023».
ΙΙΙ. Έντυπο

Δήλωση απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίσηIV. Ψηφιακή υποβολή δήλωσης απόδοσης από 12.3.2024V.
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη Δήλωση απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίσηΣχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Άρθ. 53 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

Α.1217/29.12.2023 (ΦΕΚ Β' 7535/31.12.2023) «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, του τρόπου προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, του χρόνου και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσής του, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης του, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας»


Σελίδες